Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Sociální služby

PODPORA ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ Z ROZPOČTU LK (spolufinancování 2023)   

Aktuálně

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost. 

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

4. 11. 2022

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023 (spolufinancování)

Dne 25. 10. 2022 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 478/22/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023 . Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:  Podpořené subjekty 2023

                                                       Nepodpořený subjekt 2023

1. 7. 2022

Na základě usnesení zastupitelstva č. 271/22 ze dne 21. 6. 2022 byly finanční prostředky na rok 2023 navýšeny na celkovou částku 30.000.000 Kč.

Vyhlášení:
01.06.2022
Zahájení:
01.07.2022
Ukončení:
15.07.2022

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T4 - Žádost o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje

Rozpočet nákladů - Příloha č. 1

Elektronicky podepsaná žádost - Příloha č. 2

Úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů - Příloha č. 3

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena pouze:

ELEKTRONICKY s elektronickým podpisem přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

Elektronicky nepodepsanou žádost zašlete společně s Přílohou č. 1,  s Přílohou č. 2 - Elektronicky podepsaná žádost (příloha musí být elektronicky podepsána) a přílohou č. 3 - Úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po schválení v orgánech kraje dodají  příjemci finanční podpory, před podpisem smlouvy, následující přílohy:

Příloha č. 1: Čestné prohlášení o vyrovnání závazků

Příloha č. 2: Kopie dokladu o zřízení účtu

Příloha č. 3: Doklad opravňující jednat jménem příjemce

Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Vypořádání (vyúčtování)

Obsah řádku 6

Poradí vám

Správce:
Odbor sociálních věcí
Diana Ahmadi
485 226 441