Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Sociální věci

Individuální žádost o dotaci v oblasti protidrogové politiky Libereckého kraje na rok 2022

Aktuálně

Účelová neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím působícím v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje. Dotace je určena na podporu uvedených aktivit pro rok 2023.

Pokud dotační web nefunguje správně a nerozevírají se vám jeho jednotlivé části, doporučujeme použít prohlížeč Chrome.

Pokyny ke stažení naleznete na domovské stránce Google Chrome.

Důležité - nepřehlédněte!!!

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost,  pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb . POZOR!!! Od 1. 10. 2022 je účinná novela vymezující v § 7 podmínky, kdy osoba má či nemá skutečného majitele:

(1) Skutečného majitele nemají

a) stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku a

b) česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu; v případě obchodní korporace se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec.

(2) Má se za to, že podle odstavce 1 písm. b) skutečného majitele nemají

a) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,

b) veřejná výzkumná instituce,

c) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,

d) státní podnik a národní podnik,

e) evropské seskupení pro územní spolupráci,

f) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a

g) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

Vyhlášení:
13.10.2022
Zahájení:
13.10.2022
Ukončení:
31.10.2022

Dotace směřuje na podporu intervenčních oblastí Národní strategie protidrogové politiky:

  • primární prevence (systémová, navazující)
  • léčba a resocializace
  • snižování rizik

Síť poskytovatelů adiktologických a souvisejících služeb v Libereckém kraji (potencionální žadatele) projednala na svém jednání Protidrogová komise Rady Libereckého kraje dne .......

Celková částka na financování protidrogové politiky pro rok 2023 v případě, že bude schválena Zastupitelstvem LK dne 25. 10. 2022, bude činit 6 000 000 Kč. V případě neschválení by částka činila 5 000 000 Kč. Výsledek jednání ZK Vám bude sdělen.

Všechny žádosti posoudí Odborná skupina pro hodnocení a financování sociální oblasti Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje, která prostřednictvím tajemnice/tajemníka předloží svůj návrh ke schválení Protidrogové komisi Rady Libereckého kraje. Poté bude předložen materiál s návrhem na rozdělení finančních prostředků orgánům kraje.  

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

 

Správcem podpory je odbor sociálních věcí,

oblast: sociální věci a

název: Individuální žádost v oblasti protidrogové politiky.

Do účelu projektu prosím pro snadnou prokazatelnost všichni napište oblast NSPP, do které služba patří.

 

Povinnou přílohou k žádosti je nově úplný výpis z evidence skutečných majitelů. 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje je žadateli sděleno písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu, nejpozději však 20 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje.

Žadateli o dotaci bude následně zaslána předvyplěná smlouva o poskytnutí účelové dotace včetně příloh, kterou podepíše a předá zpět na Krajský úřad správci dotačního titulu.

 

Zároveň žadatel dodá následující přílohy:

a) doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj,

b) kopii dokladu o zřízení účtu příjemce.

Pokud tyto doklady byly již předloženy dříve, vyplňte pouze:

Čestné prohlášení o vyrovnání závazků

Čestné prohlášení o předložení již dříve platných dokumentů

c) vygenerovaný kód o přijetí žádosti do systému

Důležité!

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla uvedením loga Libereckého kraje doplněného případně textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem.

O zaslání loga LK v el. verzi požádejte s uvedením důvodu paní Mgr. Evu Říhovou, e-mail: eva.rihova@kraj-lbc.cz.

Vypořádání (vyúčtování)

Po ukončení termínu realizace projektu je příjemce dotace povinen do 19. 2. 2023 - u dotací na rok 2022 "Prevence a programy ve vězení", případně do 5. 2. 2023 - u dotací na rok 2022 "Sociální služby" předložit závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě. Analogicky u dotací poskytnutých na rok 2023 se závěrečné vyúčtování podává do února 2024, a to v termínech uvedených výše.

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo na příslušném formuláři, který je přílohou smlouvy, přičemž jeho elektronická verze je uvedena níže. Součástí závěrečného vyúčtování je závěrečná zpráva.

Aktuálně: Formuláře jsou od tohoto vyúčtovacího období k dispozici v Excelu (pouze pro dotaci na poskytování služeb v OHZ je 1. část vyúčtování ve Wordu), tudíž by mělo být jejich vyplnění méně náročné. Pokud byste narazili na chyby či měli připomínky, prosím o zpětnou vazbu na e-mail: andrea.klimeckova@kraj-lbc.cz

Formulář k vyúčtování zvolte podle typu smlouvy - POZOR, po otevření formuláře nejprve klikněte nahoře na políčko POVOLIT ÚPRAVY:

Závěrečné vyúčtování dotace sociální služby - 1. část (ve Wordu)

Závěrečné vyúčtování za rok 2022 - Poskytování služeb v obecném hosp. zájmu - tabulka v Excelu

Závěrečné vyúčtování za rok 2022 - Prevence a programy ve vězení

Poradí vám

Správce:
Odbor sociálních věcí
Mgr. Aleš Lebeda, DBA
485 226 338
Ing. Andrea Klimečková
485 226 456
702 010 348

Přečtěte si