Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Sociální věci

Individuální žádost o dotaci v oblasti rodinné politiky

Aktuálně

Pokud dotační web nefunguje správně a nerozevírají se vám jeho jednotlivé části, doporučujeme použít prohlížeč Chrome.

Pokyny ke stažení naleznete na domovské stránce Google Chrome.

Důležité - nepřehlédněte!!!

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost,  pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Vyhlášení:
29.04.2024
Zahájení:
30.04.2024
Ukončení:
20.05.2024

Dotaci lze poskytnout pouze v případě, že není možné žádat z Dotačního fondu Libereckého kraje. Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje. 

 

Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje.

Doba realizace projektu je v období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024.

 

Účel podpory:

Cílem individuální dotace je podpora neinvestičních pro-rodinných aktivit zaměřených na podporu, udržování a rozvoj partnerských/manželských a rodičovských kompetencí, podporu stability rodiny a podporu slaďování rodinného a pracovního života.

 

Projekt musí být zaměřen na jednu z níže uvedených oblastí. Žádosti zaměřené na jiné oblasti nebudou z dotace v oblasti rodinné politiky podpořeny. 

Podporované oblasti:

 • Vzdělávací aktivity pro veřejnost zaměřené na posílení partnerských/manželských vztahů (kurzy partnerství, efektivní komunikace, manželské večery, svépomocné skupiny manželů/partnerů, předmanželská setkávání a příprava na manželství, poradenství pro partnery a manžele apod.)
 • Aktivity zvyšující rodičovské kompetence (kurzy rodičovství, výchovy dětí apod.)
 • Podpora slaďování rodinného a pracovního života (osvětové aktivity a vzdělávání zaměstnavatelů za účelem vytváření flexibilních pracovních úvazků apod.)

Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů: 70%

Příjemci podpory: zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav (zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), církevní právnická osoba

 

Hodnotící kritéria:

1. Vazba projektu na další aktivity v území:

 1. Projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu                        15 bodů
 2. Projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný či v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu, ale žadatel plánuje další aktivitu v území                                                                                                                                                                    7 bodů
 3. Jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb                                                                                                                                                0 bodů

2. Počet preventivních a vzdělávacích programů:

 1. 5 a více                             5 body
 2. 2-4                                      3 body
 3. 1                                          1 bod

3. Zaměření projektu na podporovanou oblast:

 1. Vzdělávací aktivity pro veřejnost zaměřené na posílení partnerských/manželských vztahů                                                     10 bodů
 2. Aktivity zvyšující rodičovské kompetence                                                                                                                                   10 bodů / 15 bodů*
 3. Podpora slaďování rodinného a pracovního života                                                                                                                                          5 bodů

* Vyšší bodové ohodnocení projektu (tzn. 15 bodů) v případě, že se jedná o aktivity v rámci evidence-based programu na podporu rodičovských kompetencí. 

 

4. Výše požadované dotace na projekt ze strany kraje:

 1. Do 30 % včetně z celkových způsobilých výdajů projektu                                                      15 bodů
 2. Více jak 30 % - 50 % včetně z celkových způsobilých výdajů projektu                                 7 bodů
 3. Více jak 50 % - 70 % včetně z celkových způsobilých výdajů projektu                                 0 bodů

Všechny žádosti posoudí Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje. Poté bude  materiál předložen s návrhem na rozdělení finančních prostředků orgánům kraje.  

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

V žádosti uvádějte částky zaokrouhlené na celé koruny (bez haléřů).  

 

Povinné přílohy:

Textová část projektu - povinná příloha 

Úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby (pouze pro právnické osoby)

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje je žadateli sděleno písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu, nejpozději však 20 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje.

Žadateli o dotaci bude následně zaslána předvyplěná smlouva o poskytnutí účelové dotace včetně příloh, kterou podepíše a předá zpět na krajský úřad správci dotačního titulu.

 

Zároveň žadatel dodá následující přílohy:

a) doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj,

b) kopii dokladu o zřízení účtu příjemce.

Pokud tyto doklady byly již předloženy dříve, vyplňte pouze:

Čestné prohlášení o vyrovnání závazků

Čestné prohlášení o předložení již dříve platných dokumentů

 

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla uvedením loga Libereckého kraje doplněného případně textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem.

Podmínkou užití logotypu LK je zaslání návrhu materiálů s krajským logotypem ke schválení dříve než půjdou do tisku, případně než dojde k jejich elektronické či jiné formě zveřejnění (stačí printscreen stránky/dokumentu atd.). O zaslání aktuální platné verze loga Libereckého kraje v elektronické podobě i kvůli následnému schválení jeho užití se obracejte s uvedením důvodu na paní Ing. Radku Pleštilovou Dis., e-mail: radka.plestilova@kraj-lbc.cz.

Vypořádání (vyúčtování)

Po ukončení termínu realizace projektu je žadatel povinen do 50 kalendářních dnů předložit závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Závěrečné vyúčtování je dokládáno do výše celkových výdajů projektu, které byly uvedeny v žádosti o dotaci, a musí být předloženo na příslušném formuláři, který je přílohou smlouvy, v el. podobě je uveden níže. Součástí závěrečného vyúčtování je závěrečná zpráva.

Závěrečné vyúčtování/ vypořádání projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje a Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Poradí vám

Správce:
Odbor sociálních věcí
Mgr. Kamila Tůmová - projektový záměr 
485 226 449
+420 725 704 059
Ing. Andrea Klimečková - administrace
485 226 456
+420 702 010 348

Přečtěte si