Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Sociální věci

Individuální žádost o dotaci v oblasti rodinné politiky

Aktuálně

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla uvedením loga Libereckého kraje doplněného případně textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem.

Podmínkou užití logotypu LK je zaslání návrhu materiálů s krajským logotypem ke schválení dříve než půjdou do tisku, případně než dojde k jejich elektronické či jiné formě zveřejnění (stačí printscreen stránky/dokumentu atd.). Kvůli zaslání loga LK v elektronické podobě i kvůli následnému schválení jeho užití se obracejte na adresu eva.rihova@kraj-lbc.cz.

Pokud dotační web nefunguje správně a nerozevírají se vám jeho jednotlivé části, doporučujeme použít prohlížeč Chrome.

Pokyny ke stažení naleznete na domovské stránce Google Chrome.

Vyhlášení:
01.02.2020
Zahájení:
18.05.2020
Ukončení:
31.05.2020

Finanční prostředky budou přerozděleny nestáním neziskovým organizacím  v Liberckém kraji na činnosti  vycházejí z opatření 4. 4 Vytvoření dotačního programu na podporu prorodinných aktivit Strategického plánu rodinné politiky LK a jsou jimi:

  •         Osvětové vzdělávací programy
  •         Podpora mezigeneračního soužití
  •         Metodická podpora při zavádění flexibilních pracovních úvazků

Všechny žádosti posoudí Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje. Poté bude  materiál předložen s návrhem na rozdělení finančních prostředků orgánům kraje.  Dotace je určena na podporu aktivit nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji, zaměřených na práci s cílovou skupinou rodiny s dětmi.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

K žádosti je nutné přiložit přílohu s popisem projektu

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje je žadateli sděleno písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu, nejpozději však 20 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje.

Žadateli o dotaci bude následně zaslána předvyplěná smlouva o poskytnutí účelové dotace včetně příloh, kterou podepíše a předá zpět na Krajský úřad správci dotačního titulu.

Vzor smlouvy o poskytnutí individuální dotace:

vzor smlouvy do 200.000 Kč

vzor smlouvy nad 200.000 Kč

Zároveň žadatel dodá následující přílohy:

a) doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj,

b) kopii dokladu o zřízení účtu příjemce.

Pokud tyto doklady byly již předloženy dříve, vyplňte pouze:

Čestné prohlášení o vyrovnání závazků

Čestné prohlášení o předložení již dříve platných dokumentů

 

Důležité!

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla uvedením loga Libereckého kraje doplněného případně textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem.

O zaslání loga LK v el. verzi požádejte s uvedením důvodu paní Mgr. Evu Říhovou, e-mail: eva.rihova@kraj-lbc.cz. 

Podmínkou užití logotypu LK je zaslání návrhu materiálů s krajským logotypem ke schválení dříve než půjdou do tisku, případně než dojde k jejich elektronické či jiné formě zveřejnění (stačí printscreen stránky/dokumentu atd.). Vše posílejte na adresu eva.rihova@kraj-lbc.cz.

Vypořádání (vyúčtování)

Po ukončení termínu realizace projektu je žadatel povinen do 50 dnů předložit závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Závěrečné vyúčtování je dokládáno do výše celkových výdajů projektu, které byly uvedeny v žádosti o dotaci, a musí být předloženo na příslušném formuláři, který je přílohou smlouvy, v el. podobě je uveden níže. Součástí závěrečného vyúčtování je závěrečná zpráva.

Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva

Poradí vám

Správce:
Odbor sociálních věcí

Přečtěte si


Zadejte text