Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Tělovýchova a sport

4.26 PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ a MLÁDEŽE VE SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍCH

Aktuálně

Doporučujeme všem žadatelům, před oficiálním podáním žádosti, zkonzultovat žádost se správcem programu.

 

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE zde !

Vyhlášení:
20.12.2023
Zahájení:
19.01.2024
Ukončení:
02.02.2024

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2024

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu. Vyhlášení zahrnuje rovněž vzor žádosti a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu LK

Čestné prohlášení o počtu členů 2024

 

Název projektu: volte stručný a věcný.

 

Účel projektu:  zde napište:„PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE REALIZOVANÁ V ...“. (kdy místo teček bude vypsán název žadatele o dotaci)

 

Výstupy parametrů projektu:

Povinný výstup projektu!

název parametru: „ČINNOST ...“ (kdy místo teček bude vyplněn název žadatele o dotaci)

měrná jednotka: „měsíc“

hodnota parametru: „12“

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být podána nejpozději do 2. 2. 2024 do 14:00 hodin jednou z níže uvedených způsobů:

1. ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVĚŇ DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem), jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti – odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) odešlete Žádost se všemi povinnými přílohami.

ID datové schránky: c5kbvkw

 

Pokud je vznik právního vztahu podmíněn současným podpisem dvou a více statutárních zástupců, pak je možné podat žádost prostřednictvím datové schránky pouze v případě, že bude opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem všech příslušných statutárních zástupců.

 

2. ELEKTRONICKY POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL:

(tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*)

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem), jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti – odesílá se Žádost se všemi povinnými přílohami, které se posílají přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY

a zároveň

přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY musí být spolu s přílohami odeslána rovněž Žádost ve formátu PDF (totožná s elektronickou verzí) podepsaná uznávaným elektronickým podpisem (jako další příloha).

 

3. ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVEŇ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem), jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti – odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. (Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.)

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů
a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“)
a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token).

Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas přijetí žádosti a jejích povinných příloh (elektronicky i v tištěné podobě, resp. datovou schránkou) Krajským úřadem Libereckého kraje.

 

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Povinné přílohy, bez jejichž doložení nebude smlouva ze strany Libereckého kraje podepsána: 

  • čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji.
  • kopie dokladu o zřízení účtu. *

* Příjemce, se kterým byla v předchozích 3 letech podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a k podpisu této smlouvy byla předložena povinná příloha kopie dokladu o zřízení účtu, může předložit čestné prohlášení o platnosti dříve dodané povinné přílohy. Součástí čestného prohlášení je i jednoznačné definování smlouvy, k jejímuž podpisu byla povinná příloha předložena (např. číslo smlouvy). Samostatně pak bude výše uvedený příjemce dokládat pouze povinné přílohy, tj. čestné prohlášení o vyrovnání závazků, případně čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

Výše uvedené dokumenty předkládají pouze příjemci dotací a nepřikládají se k žádosti o poskytnutí dotace.

DOBŘE SI PŘEČTĚTE SMLOUVU A DODRŽUJTE JEJÍ USTANOVENÍ. 

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (datovou schránkou, poštou či osobně):

Formulář závěrečného vyúčtování 4.26 - WORD

formulář je možné si stáhnout i v tabulkovém editoru excel:

Formulář závěrečného vyúčtování 4.26 - EXCEL

 

  • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;
  • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad),
  • příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu.

Plnění propagace Libereckého kraje - prezentace