Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Zdravotnictví

Zdravotnictví - 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

Aktuálně

Vyhlášení:
29.01.2020
Zahájení:
02.03.2020
Ukončení:
04.05.2020

Vyhlášení a podmínky dotačního programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany pro rok 2020 byly projednány a schváleny na jednání Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje v průběhu ledna 2020. Dne 17.3.2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky, prodloužení lhůty pro podávávní žádostí o dotaci o 35 dnů. Možnost podávat žádosti v programu byla od 2.3.2020 do 4.5.2020.

Dne 25.8.2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 277/20/ZK poskytnutí/neposkytnutí dotací jednotlivým žadatelům.

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Nezbytnou součástí pro administrativné úplné podání žádosti o dotaci je současné podání povinné přílohy žádosti - Popis projektu - Pobyty:

2020 - Popis projektu - POBYTY

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Příjemci dotace jsou povinni nejpozději k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předložit:

  • četné prohlášení o vyrovnání závazků,

  • kopii dokladu o zřízení účtu,

a další přílohy na žádost správce programu.

Příjemce, se kterým již byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v předcházejících obdobích, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh obvykle formou vyplněného „Formuláře k povinným přílohám“ (2020 - Formulář k povinným přílohám k uzavření smlouvy). Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost.

 

Peněžní prostředky se převádějí bezhotovostní formou na účet příjemce dotace po předložení řádného vypořádání dotace po ukončení projektu nebo na základě žádosti příjemce může být poskytnuta záloha v maximální výši 50 % přiznané dotace na základě podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace.

Poradí vám

Správce:
Odbor zdravotnictví
Bc. Kateřina Požická
485 226 378

Přečtěte si