Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Zdravotnictví

Zdravotnictví - 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů

Aktuálně

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 30. 1. 2024 schválilo usnesením č. 36/24/ZK Vyhlášení programu 9.2
​k předkládání žádostí o dotaci se lhůtou pro podání žádostí od 4. 3. 2024 do 28. 3. 2024.

Vyhlášení:
01.02.2024
Zahájení:
04.03.2024
Ukončení:
28.03.2024

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete ZDE).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Nezbytnou součástí pro administrativné úplné podání žádosti o dotaci je současné podání povinné přílohy žádosti - Popis projektu - Pobyty:

2024 - POVINNÁ PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O DOTACI 9.2 - Popis projektu

Žádost včetně případných příloh pošlete

Formy doručení žádosti o dotaci:

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem* statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor zdravotnictví

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

* Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Příjemci dotace jsou povinni nejpozději k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předložit:

  • četné prohlášení o vyrovnání závazků,

  • kopii dokladu o zřízení účtu,

a další přílohy na žádost správce programu.

Příjemce, se kterým již byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v předcházejících obdobích, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh obvykle formou vyplněného „Formuláře k povinným přílohám“ (2024 - Formulář k povinným přílohám 9.2 - předkládá se při uzavření smlouvy o poskytnutí dotace). Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost.

 

Peněžní prostředky se převádějí bezhotovostní formou na účet příjemce dotace po předložení řádného vypořádání dotace po ukončení projektu nebo na základě žádosti příjemce může být poskytnuta záloha v maximální výši 50 % přiznané dotace na základě podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace.

Poradí vám

Správce:
Odbor zdravotnictví
Bc. Kateřina Požická
485 226 378

Přečtěte si