Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Zdravotnictví

Zdravotnictví - 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením

Aktuálně

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 30.8.2022 schválilo 2. Vyhlášení programu č.9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením pro rok 2022. Žádosti o dotaci je možné podávat od 1.10.2022 do 30.11.2022.

Vyhlášení:
01.09.2022
Zahájení:
01.10.2022
Ukončení:
30.11.2022

Druhý text

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Nezbytnou součástí pro administrativně úplné podání žádosti o dotaci je současné podání povinných příloh žádosti

Žádost včetně případných příloh pošlete

Formy doručení žádosti o dotaci:

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem* statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor zdravotnictví

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

* Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Příjemci dotace jsou povinni nejpozději k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace předložit:

  • četné prohlášení o vyrovnání závazků,

  • kopii dokladu o zřízení účtu,

  • úřední doklad opravňující jednat jménem příjemce (je-li stanoven zákonný zástupce)

    a další přílohy na žádost správce programu.

Dotace bude ze strany Libereckého kraje uvolněna zpětně
až po realizaci projektu
a předložení závěrečného vyúčtování projektu (do 30 dnů ode dne, kdy poskytovatel písemně potvrdí příjemci správnost předloženého úplného závěrečného vyúčtování). Tj. žadatel nejprve zrealizuje projekt a uhradí pořízení zdravotní/kompenzační pomůcku/y z vlastních zdrojů. Finanční prostředky mu budou poskytnuty až po uhrazení veškerých závazků souvisejících s projektem a po předložení závěrečného vyúčtování.

Vypořádání (vyúčtování)

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů
po ukončení realizace projektu v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě.

2022 - FORMULÁŘ - Závěrečné vyúčtování projektu - EXCEL

2022 - FORMULÁŘ - Závěrečné vyúčtování projektu - WORD

Současně s předložením vyúčtování projektu musí být předloženo i čestné prohlášení příjemce prohlašující, že na podpořený projekt nebyly čerpány dotace, či další příspěvky z jiných zdrojů (nadací apod.), které by v celkovém úhrnu (včetně finančních prostředků schválených z rozpočtu Libereckého kraje) přesahovaly celkový rozpočet projektu.

Poradí vám

Správce:
Odbor zdravotnictví
Bc. Kateřina Požická
485 226 378

Přečtěte si