Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Zdravotnictví

ZDRAVOTNICTVÍ - 9.4 Podpora primární péče

Aktuálně

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 30. 1. 2024 rozhodlo usnesením č. 35/24/ZK o poskytnutí dotací
v progamu 9.4 
vyhlášeném v roce 2023 a dále schválilo usnesením č. 36/24/ZK Vyhlášení programu 9.4 
​k předkládání žádostí o dotaci v roce 2024 se lhůtou pro podání žádostí od 4. 3. 2024 do 30. 4. 2024.

Vyhlášení:
01.02.2024
Zahájení:
04.03.2024
Ukončení:
30.04.2024

Vyhlášení programu č. 9.4 Podpora primární péče bylo schváleno usnesením č. 200/23/ZK na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.5.2023.

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 

Nezbytnou součástí pro administrativné úplné podání žádosti o dotaci je současné podání povinné přílohy žádosti - 2024 - Popis projektu program 9.4 - Podpora primární péče

 • zda se jedná o vznik nové nebo převzetí stávající ordinace primární péče,
 • obor primární péče,
 • zda se jedná o obec do 10.000 obyvatel nebo o obec od 10.000 obyvatel,
 • specifická kritéria projektu,
 • podrobný popis projektu, 
 • záměr projektu a stav příprav, historické souvislosti, vize projektu, 
 • adresa nové ordinace primární péče (je-li v době podání známa), 
 • původní poskytovatel zdravotních služeb (pouze pokud v obci již v minulosti ordinace primární péče fungovala, případně dosud funguje, ale provoz hodlá ukončit, platí i pro případ převzetí stávající ordinace novým poskytovatelem zdravotních služeb), 
 • nový poskytovatel zdravotních služeb (je-li v době podání znám), 
 • ordinační doba ordinace primární péče (je-li v době podání známa),
 • počet registrovaných pojištěnců v době podání žádosti o dotaci (je-li v době podání znám),
 • časový harmonogram projektu
 • struktura předpokládaných způsobilých výdajů projektu, včetně zdrojů,
 • výčet příloh.

Přílohou žádosti musí být dále výpis usnesení zastupitelstva obce, ve kterém je schváleno podání žádosti na daný projekt v dané výši a doklad o vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce nebo čestné prohlášení statutárního zástupce obce, že zastupitelstvo obce schválilo účast obce na projektu i vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl žadatele.

V případě převzetí stávající ordinace novým poskytovatelem zdravotních služeb bude žádost o dotaci navíc doplněna o:

 • oprávnění k poskytování zdravotních služeb (nový poskytovatel zdravotních služeb),
 • v případě ordinace zubního lékaře smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb minimálně se 2 zdravotními pojišťovnami, kdy jednou z těchto pojišťoven musí být Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
 • doklad prokazující převod nebo přechod majetkových práv z dosavadního poskytovatele zdravotních služeb na nového poskytovatel zdravotních služeb (vč. dokladu prokazující úhradu závazků),
 • smlouvu, popř. jinou písemnost stvrzující závazek poskytovatele zdravotních služeb k tomu, že bude v obci v dotované ordinaci působit nejméně po dobu 4 let od poskytnutí dotace Libereckým krajem.
Jestliže výše uvedené doklady nebudou v době podání žádosti o dotaci obci k dispozici z důvodu dosud nerealizovaného převzetí ordinace novým poskytovatelem zdravotních služeb, je obec povinna uvedené doklady doložit odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje do 1 roku od poskytnutí dotace.
Žádost včetně případných příloh pošlete

Formy doručení žádosti o dotaci:

1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL

tuto formu podání žádosti mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

Podání žádosti lze učinit elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY. Zároveň k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

2. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem* statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor zdravotnictví

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.
** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.
 • Čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 7 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje.
 • Kopie dokladu o zřízení účtu.
 • Čestné prohlášení příjemce dotace o podporu v režimu de minimis  - Čestné prohlášení de minimis.
 • Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Poradí vám

Správce:
Odbor zdravotnictví
Bc. Kateřina Požická
485 226 378

Přečtěte si