Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Zdravotnictví

Zdravotnictví - Individuální žádost o dotaci v oblasti zdravotnictví

Aktuálně

Individuální žádost o dotaci v oblasti zdravotnictví slouží k podání žádosti o dotaci pouze v případě, že nelze podat žádost v žádném z vyhlášených standardních programů.

Vyhlášení:
01.01.2024
Zahájení:
01.01.2024
Ukončení:
31.12.2024

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona
č. 37/2021 Sb
 ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete ZDE).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci
ZDEa autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM!

Pokud není možné podat žádost o dotaci v žádném ze standardně vyhlašovaných programů v daném roce, je možno požádat o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti zdravotnictví formou individuální žádosti o dotaci.
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte formulář individuální žádosti o dotaci v oblasti zdravotnictví.

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

K žádosti je třeba doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke změnám zejména v účelu dotace, termínech realizace a v závazných parametrech oproti údajům uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace, je nezbytné požádat o schválení změny projektu, a to nejpozději 30 dnů před ukončením realizace projektu.

 

V případě, že příjemce dotace nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. běžného roku, je povinen předložit „Průběžnou zprávu o realizaci projektu“ k 31. 12. daného roku, a to nejpozději do 10. 1. roku následujícího. Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. daného roku. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování projektu (tzv. ex-post).

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Vypořádání (vyúčtování)

Projekt podpořený z rozpočtu Libereckého kraje musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do termínu uvedeného v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti uvedené smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu na příslušném formuláři.

Závěrečné vyúčtování/vypořádání projektu z rozpočtu LK - excel

Závěrečné vyúčtování/vypořádání projektu z rozpočtu LK - word

Poradí vám

Správce:
Odbor zdravotnictví
Bc. Kateřina Požická
485 226 378
Ing. Naďa Veselá
485 226 370