Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Zdravotnictví

Zdravotnictví - Zajištění lékařské pohotovostní služby

Aktuálně

Vyhlášení:
01.01.2024
Zahájení:
01.02.2024
Ukončení:
30.06.2024

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete ZDE.

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM!

Poskytovatel zdravotních služeb, který je Libereckým krajem pověřen k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu žádá o vyrovnávací platbu na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ v souladu s uzavřeným Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte formulář žádosti o dotaci v oblasti zdravotnictví, program „Zajištění lékařské pohotovostní služby“

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

K žádosti je třeba doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
V případě, že v průběhu realizace závazku „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dojde ke změnám zejména v účelu, termínech realizace a v závazných parametrech závazku oproti údajům uvedeným ve smlouvě o zajištění lékařské pohotovostní služby, je nezbytné požádat o schválení změny, a to nejpozději 30 dnů před ukončením realizace.
Vypořádání (vyúčtování)

Vyrovnávací platba závazku „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ musí být vyúčtována nejpozději do 6. 2. následujícího kalendářního roku po roku uzavření smlouvy, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Povinnou součástí závěrečného vyúčtování bude i závěrečná zpráva o realizaci projektu dokládající zejména úroveň jeho naplnění a efektivitu vynaložených prostředků. Závěrečná zpráva musí obsahovat informaci o počtu ošetřených osob (dospělí a děti) v souvislosti se zajištěním lékařské pohotovostní služby. 

FOMULÁŘ - Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva - Lékařská pohotovostní služba

Poradí vám

Správce:
Odbor zdravotnictví
Bc. Kateřina Požická
485 226 378
Ing. Naďa Veselá
485 226 370