Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Doprava

6.2 Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty

Aktuálně

PROGRAM PRO ROK 2024 VYHLÁŠEN

Žádosti podávejte v termínu 4.3.-18.3.2024. Rekonstrukce, údržba a oprava pozemních komunikací pro cyklodopravu, Stezek pro cyklisty (C8), Stezek pro chodce a cyklisty (C9, C10), jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek.

Vyhlášení:
31.01.2024
Zahájení:
04.03.2024
Ukončení:
18.03.2024

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete (ZDE).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

TEXT VYHLÁŠENÍ-  2024_vyhlaseni_6_2 při vyplňování žádosti věnujte významnou pozornost při vyplňování účelu a parametrů projektu.

2024_vzor_zadosti ZDE NEVYPLŇOVAT!!! Je to pouze vzor!

2024_vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace

Omezení podpory:

 • Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje.
 • Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis.
 • Žadatel může použít na realizaci projektu i více dotačních zdrojů, kromě jiného krajského zdroje Libereckého kraje.
 • Žádost může obsahovat realizaci více aktivit jednoho úseku, areálu, v navazujících souvislostech.
Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Soupis všech povinných příloh najdete ve Vyhlášení tohoto programu v bodě F.

Předepsané formuláře k vyplnění:

 • vyplněný formulář Textová část popisu projektu 6_2_2024 (věcný popis projektu včetně již realizovaných aktivit a případných vazeb na další aktivity v území, popis výstupu řešení – rekonstrukce, oprava, údržba pozemních komunikací pro cyklodopravuStezek pro cyklisty (C8), Stezek pro chodce a cyklisty (C9, C10), jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek, předpokládaný časový harmonogram projektu) 

Konzultace žádostí  je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: petr.cech02@kraj-lbc.cz, telefonicky (606 034 252).

Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor silničního hospodářství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

 nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese v časech:

pondělí          8:00 – 17:00

úterý               8:00 – 14:00

středa             8:00 – 17:00

čtvrtek            8:00 – 14:00

pátek               8:00 – 14:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána smlouva o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Další doklady požadované k uzavření smlouvy, které nebyly dodány se žádostí:

 • Kopii dokladu o zřízení účtu a další přílohy na žádost správce programu
 • Kopie stanov/zakládací listiny.
 • Čestné prohlášení o neuplatňování nároku na odpočet DPH na vstupu. - 
 • Čestné prohlášení příjemce dotace o podporu v režimu de Minimis .
 • Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.
 • Vzory formulářů:
 • Čestné prohlášení de minimis
 • 2024_DPH
 • 2024_cestne_prohlaseni_zasady
 •  
Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře :

Formulář závěrečného vyúčtování a Formulář průběžné zprávy najdete v otevřeném formátu vzoru smlouvy.

2024_vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace

Podmínky vyúčtování: jsou podrobněji a kompletně ve vyhlášení v bodě M a N

 • Hlídejte si ve smlouvě termín, kdy je nutné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Poradí vám

Správce:
Odbor silničního hospodářství
Ing. Petr Čech
485 226 471
606 034 252

Zadejte text