Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Doprava

6.5 podpora městské mobility formou sdílených kol

Aktuálně

PROGRAM NA ROK 2024 VYHLÁŠEN

Žádosti podávejte v termínu 4.3.-18.3.2024. Účelem dotačního programu je podpora zvýšení mobility v rámci obcí s rozšířenou působností. Cílem je snížení individuální automobilové dopravy ve vybraných obcích Libereckého kraje.

Program cílí na:

 • poskytnutí alternativy vůči automobilové individuální dopravě,
 • zvýšení dostupnosti cyklodopravy v obcích s rozšířenou působností,
 • podporu zdravého životního stylu,
 • podporu ekologické dopravy,
 • zajištění občanům (uživatelům) prvních 15 minut jízdy zdarma,
 • zlepšení možnosti cyklodopravy.

Dotace je určena na zajištění služeb na území obcí v okruhu způsobilých žadatelů, kterou bude obec zajišťovat sama, případně prostřednictvím vybraného provozovatele.

Vyhlášení:
31.01.2024
Zahájení:
04.03.2024
Ukončení:
18.03.2024

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Omezení podpory:

 • Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje.
 • Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis.
 • Žadatel může použít na realizaci projektu i více dotačních zdrojů, kromě jiného krajského zdroje LK.

TEXT VYHLÁŠENÍ - Vyhlášení 6.5 Podpora městské mobility formou sdílených kol při vyplňování žádosti věnujte významnou pozornost při vyplňování účelu a parametrů projektu.

2024_vzor_zadosti- ZDE NEVYPLŇOVAT!!! Je to pouze vzor!

2024_vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Soupis všech povinných příloh najdete ve Vyhlášení tohoto programu v bodě F.

Povinné přílohy formuláře žádosti (pouze u písemného podání žádosti):

 • písemný doklad prokazující zajištění spolufinancování projektu (čestné prohlášení, usnesení rady/zastupitelstva, apod.),
 • předpokládané náklady projektu (poskytované služby), položkový rozpočet,
 • kopie dokladu o založení běžného účtu žadatele nebo čestné prohlášení s údaji o běžném účtu,
 • vyplněný formulář Textová část popisu projektu 6_5_2024 věcný popis projektu, jehož součástí bude mapový zákres míst parkování kol/elektrokol, projednaný s obcí na jejímž území bude služba provozována, vazba projektu na další aktivity v území  (doposud realizované projekty městské mobility), dále soulad projektu se schválenými rozvojovými dokumenty obce,
 • uzavřená smlouva s provozovatelem sdílených kol (platí za předpokladu, že služba bude zajišťována prostřednictvím vybraného provozovatele a již byla podepsána).
 • v případě zaslání žádosti pouze přes webový portál je povinnou přílohou také elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.
 • Konzultace žádostí  je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: petr.cech02@kraj-lbc.cz, telefonicky (606 034 252).
Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor silničního hospodářství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

 nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese v časech:

pondělí           8:00 – 17:00

úterý                8:00 – 14:00

středa              8:00 – 17:00

čtvrtek            8:00 – 14:00

pátek               8:00 – 14:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token).

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána smlouva o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Další doklady požadované k uzavření smlouvy, které nebyly dodány se žádostí:

 • Kopii dokladu o zřízení účtu a další přílohy na žádost správce programu
 • Kopie stanov/zakládací listiny.
 • Čestné prohlášení o neuplatňování nároku na odpočet DPH na vstupu. - 
 • Čestné prohlášení příjemce dotace o podporu v režimu de Minimis .
 • Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.
 • Vzory formulářů:
 • Čestné prohlášení de minimis
 • 2024_DPH
 • 2024_cestne_prohlaseni_zasady 
Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře :

Formulář závěrečného vyúčtování a Formulář průběžné zprávy najdete v otevřeném formátu vzoru smlouvy.

2024_vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace

Podmínky vyúčtování: jsou podrobněji a kompletně ve vyhlášení v bodě M a N

 • Hlídejte si ve smlouvě termín, kdy je nutné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Poradí vám

Správce:
Odbor silničního hospodářství
Ing. Petr Čech
485 226 471
606 034 252

Zadejte text