Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Doprava

individuální žádost o dotaci v oblasti dopravy

Aktuálně

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost,  pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Možnosti zaměření :

VŽDY SE INFORMUJTE, JAKÉHO SPRÁVCE OBLASTI PODPORY PŘI VYPLŃOVÁNÍ ŽÁDOSTI MÁTE VYBRAT!!!!-

- aktivity v oblasti dopravy, pokud na ně není možné podat žádost o dotaci v žádném ze standardně vyhlašovaných programů v daném roce, je možné požádat o dotaci z rozpočtu LK v oblasti dopravy formou individuální žádosti o dotaci

Vyhlášení:
13.03.2024
Zahájení:
13.03.2024
Ukončení:
30.11.2024

Průběžný příjem žádostí v daném roce.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Prosím o konzultaci vždy s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

PŘI VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI MUSÍTE VĚDĚT SPRÁVCE OBLASTI PODPORY - BUĎ ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, NEBO ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI. VÝBĚR ZÁVISÍ OD DRUHU PODPORY!!!

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu LKT5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Povinné přílohy formuláře žádosti (pouze písemně nebo datovou schránkou): 

Popis projektu - popis_projektu_2024

Čestné prohlášení Zásady o poskytování finanční podpory z rozpočtu LK ve smyslu Článku 1, bodu 6, písm. a – f Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje - 2024_cestne_prohl_zasady_indiv

Čestné prohlášení de minimis Cestne_prohlaseni_de_minimis

Čestné prohlášení o uplatňování/neuplatňování* nároku na odpočet DPH na vstupu - 2024_DPH_indiv_2024

úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti

Konzultace žádostí  je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: petr.cech02@kraj-lbc.cz, telefonicky (485 226 471, 606 034 252).

Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

  1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor silničního hospodářství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese v časech:

pondělí           8:00 – 17:00

úterý                8:00 – 14:00

středa              8:00 – 17:00

čtvrtek            8:00 – 14:00

pátek               8:00 – 14:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
  • Dotace je určena především na činnost vztahující se k roku 2024.
  • Doporučujeme si smlouvu důkladně pročíst, uvědomit si její podmínky, zapsat si termíny realizace a dodání závěrečného vyúčtování a mít na paměti doklady, které musíte doložit k závěrečnému vyúčtování.
Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře :

  • Vyúčtování je stanoveno ve smlouvě.

Hlídejte si ve smlouvě termín, kdy je nutné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Příjemce dotace je povinen do výše uvedeného data dále předložit k závěrečnému vyúčtování požadované přílohy uvedené ve smlouvě.

Poradí vám

Správce:
Resort dopravy
Ing. Petr Čech - odbor silničního hospodářství
485 226 471
606 034 252
Ing. Pavel Schröter - odbor dopravní obslužnosti
485 226 590
770 134 420

Zadejte text