Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Doprava

individuální žádost o dotaci v oblasti dopravy

Aktuálně

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Možnosti zaměření :

VŽDY SE INFORMUJTE, JAKÉHO SPRÁVCE OBLASTI PODPORY PŘI VYPLŃOVÁNÍ ŽÁDOSTI MÁTE VYBRAT!!!!

- podpora dopravní výchovy dětí, která je stanovena v ročním plánu činností BESIP v Libereckém kraji na rok 2021. Jedná se o systematickou podporu dopravní výchovu, která je součástí vzdělávání dětí v oblasti dopravní bezpečnosti (výuka se skládá z teoretické části, prováděné na učebnách a následně z praktického nácviku jízdy podle pravidel na venkovních plochách dětských dopravních hřišť (DDH)). Systematická dopravní výchova probíhá pro žáky 4. ročníků v rozsahu normy znalostí teorie a praxe s ukončením závěrečného přezkoušení a při splnění požadované normy znalostí získání „Průkazu cyklisty“ podle tématického plánu Ministerstva dopravy, SPRÁVCE OBLASTI PODPORY JE ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

-  zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů, včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje a krajské bezkontaktní čipové karty v Libereckém kraji v roce 2021, SPRÁVCE OBLASTI PODPORY JE ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

- aktivity v oblasti dopravy, pokud na ně není možné podat žádost o dotaci v žádném ze standardně vyhlašovaných programů v daném roce, je možné požádat o dotaci z rozpočtu LK v oblasti dopravy formou individuální žádosti o dotaci,DLE DRUHY PODPOŘENÉHO PROJEKTU MŮŽE BÝT SPRÁVCE OBLASTI  PODPORY JAK ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, TAK I ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

Vyhlášení:
01.02.2022
Zahájení:
01.02.2022
Ukončení:
09.12.2022

Průběžný příjem žádostí v daném roce.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Prosím o konzultaci vždy.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

PŘI VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI MUSÍTE VĚDĚT SPRÁVCE OBLASTI PODPORY - BUĎ ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, NEBO ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI. VÝBĚR ZÁVISÍ OD DRUHU PODPORY!!!

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu LKT5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Povinné přílohy formuláře žádosti (pouze písemně nebo datovou schránkou): 

Popis projektu 2022_popis_projektu

Čestné prohlášení Zásady o poskytování finanční podpory z rozpočtu LK ve smyslu Článku 1, bodu 6, písm. a – f Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje - 2022_cestne_prohl_zasady_indiv

Čestné prohlášení de minimis Čestné prohlášení de minimis

Čestné prohlášení o uplatňování/neuplatňování* nároku na odpočet DPH na vstupu - 2022_DPH_indiv

Úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programuNedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení. Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Konzultace žádostí  je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: iveta.moravcova@kraj-lbc.cz, telefonicky (739541616) nebo osobně na odboru dopravy, kancelář č. 1627.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

  1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor silničního hospodářství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese v časech:

pondělí            8:00 – 17:00

úterý               8:00 – 14:00

středa              8:00 – 17:00

čtvrtek            8:00 – 14:00

pátek               8:00 – 14:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
  • Dotace je určena především na činnost vztahující se k roku 2022.
  • Doporučujeme si smlouvu důkladně pročíst, uvědomit si její podmínky, zapsat si termíny realizace a dodání závěrečného vyúčtování a mít na paměti doklady, které musíte doložit k závěrečnému vyúčtování.
Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře :

  • Vyúčtování je stanoveno ve smlouvě.
  • Pokud se bude jednat o podporu výuky dopravní výuky dětí na DDH, k vyúčtování se bude dokládat: a) výkaz dopravní výchovy pro rok 2022 (viz také příloha č. 2 smlouvy),                                     b) formulář závěrečného vyúčtování DDH (viz také přílohu č. 1 smlouvy),
  • Pokud se bude jednat o dotaci na jiný účel (např. nostalgické jízdy), vyúčtovávat se bude dle požadavků ve smlouvě:

Hlídejte si ve smlouvě termín, kdy je nutné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Příjemce dotace je povinen do výše uvedeného data dále předložit k závěrečnému vyúčtování požadované přílohy uvedené ve smlouvě.

Poradí vám

Správce:
Resort dopravy
Iveta Moravcová
485226589
739541616