Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Kultura

Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit - 2024

Aktuálně

Pokud se vám tyto webové stránky nezobrazují správně, doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome (ke stažení na https://www.google.com/intl/cs_CZ/chrome/).

Vyhlášení:
04.12.2023
Zahájení:
17.01.2024
Ukončení:
09.02.2024

O dotaci mohou žádat oprávnění žadatelé na projekty neprofesionálních uměleckých aktivit, které jsou zařazeny v systému postupových přehlídek pod odbornou gescí  NIPOS-ARTAMA, z nichž postupují vybrané soubory či jednotlivci na celostátní úroveň. Dále jsou podporovány tradiční postupové a soutěžní přehlídky na úrovni oblastních a krajských kol. 

Minimální výše podpory je 10 000 Kč, maximální  výše podpory je 100 000 Kč.

Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Důležitým krokem pro řádné předložení žádosti o dotaci je  seznámení se žadatele s podmínkami  programu. 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte formulář žádosti o dotaci a požadované přílohy:

Doporučení pro vyplňování žádosti o poskytnutí dotace

 • Formulář žádosti o poskytnutí dotace - v prvním řádku zvlote správce Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ve druhém řádku oblast podpory "Kultura, památková péče a cestovní ruch" a ve třetím řádku zvolte program"Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit".
 • příloha č. 1 k žádostiPodrobný popis projektu 2024
 • příloha č. 2 k žádosti Podrobný rozpočet projektu 2024
 • příloha č. 3 k žádostiv souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

  Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete ZDE).

  Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

  Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

  Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

  Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

   V případě dotazů se obraťte na kontaktní osobu uvedenou u tohoto programu.

 • je-li žadatel plátce DPH a chce uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu, doloží k žádosti o dotaci zároveň  čestné prohlášení v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována: Čestné prohlášení k uplatňování odpočtu DPH
 • Doporučujeme využít možnost konzultace žádosti před jejím odevzdáním (s dostatečným časovým předstihem). Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: anna.masakova@kraj-lbc.cz, telefonicky: 485 226 265 nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1426. Jedná se o konzultaci, ne o kontrolu vyplnění formulářů.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Nejpozdější datum pro přijetí elektronických i písemných žádostí o dotaci je 9. 2. 2024 ve 12:00 hodin. Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas doručení podepsané žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje.

Žádost o poskytnutí dotace může být na krajský úřad doručena následujícími způsoby:

 

1. ELEKTRONICKY POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL: 

tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem), odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti, včetně všech povinných příloh, které se posílají přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY

a zároveň

přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY musí být spolu s přílohami Žádosti vložena i elektronická verze Žádosti ve formátu PDF a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

2. ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVEŇ DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem),  odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti - odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) - odešlete Žádost a všechny povinné přílohy.

ID datové schránky: c5kbvkw

 

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem),  odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti - odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

doručíte Žádost v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. (Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.)

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

 

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

 

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Rady/Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany zašlete všechna její paré společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) účelu projektu, změny kontaktních údajů apod., neprodleně o tom informujte správce programu!

 

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě datum, do kdy je nutné odevzdat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu!

Vyúčtování je možné doručit buď vytištěné (poštou, osobně) nebo datovou schránkou (pokud máte elektronický uznávaný podpis). Formulář vyúčtování, ani kopie dokladů se neodevzdávají prostřednictvím emailu.

 

 • Formulář závěrečného vyúčtování projektu a závěrečné zprávy v Excelu - vyúčtování odevzdáváte do výše poskytnuté dotaceFormulář závěrečného vyúčtování projektu a závěrečné zprávy ve Wordu;
 • všechny daňové doklady musí být označeny pořadovými čísly shodnými s pořadovými čísly z prvního sloupce soupisu účetních dokladů, doklady o zaplacení musí být označeny pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje;
 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu;
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu  (výpisy z bankovního účtu pro platby převodem nebo výdajové pokladní doklady pro platby v hotovosti), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;
 • fotodokumentace - min. 2 fotografie z akce, která byla v rámci projektu realizována;
 • propagace -1 výtisk od každé tiskoviny, která byla realizována v rámci projektu (plakáty, letáky apod.), příp. doložení on-line reklamy (printscreeny webových stránek);
 • publicita – příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem – dokládá se např. printscreeny webových stránek, tiskovými zprávami apod.

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Anna Masáková
485 226 265

Přečtěte si