Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Památková péče

7.2 ZÁCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK V lIBERECKÉM KRAJI 2022

Aktuálně

Usnesení z jednání Zastupitelstva dne 26. 4. 2022 https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1110382/2022-05-06%2012:21:45.000000.

Upozorňujeme žadatele na novou povinnost danou zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, že vybrané právnické osoby (informace najdete zde), jsou povinny spolu se žádostí doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Výpis je možné získat prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte zřízenou, u soudu nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu..

Doporučujeme, před podáním žádosti k soudu, zkontrolovat, zda jste v evidenci skutečných majitelů zaregistrováni:  https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání 21. prosince 2021 usnesením č. 558/21/ZK vyhlášení programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na rok 2022.

Výpis usnesení z jednání 21. prosince 2021.

Vyhlášení:
22.12.2021
Zahájení:
24.01.2022
Ukončení:
14.02.2022

Žádosti se podávají v termínu od 24. ledna do 14. února 2022 (do 16:00 hod.) Maximální výše dotace může činit 350.000,- Kč, tj. 70 % způsobilých nákladů projektu.

Rozhodující je datum a hodina doručení (a to i elektronicky!), nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná (stejný kontrolní kód vpravém dolním rohu žádosti).

 

Upozornění:

Upozorňujeme žadatele na novou povinnost danou zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, že vybrané právnické osoby (informace najdete zde), jsou povinny spolu se žádostí doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Výpis je možné získat prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte zřízenou, u soudu nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu..

Doporučujeme, před podáním žádosti k soudu, zkontrolovat, zda jste v evidenci skutečných majitelů zaregistrováni:  https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Seznamte se podrobně s podmínkami dotačního programu pro rok 2022. Pozornost věnujte zejména důležitým termínům. Projděte si také vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na rok 2022

Příloha č. 1 - podrobný popis projektu

Příloha č. 2 - fotodokumentace k žádosti

Příloha č. 3 - Souhlas vlastníka s realizací prací

Plná moc pro podání žádosti o dotaci

Vzor smlouvy na rok 2022

Čestné prohlášení o uplatňování DPH

Úplný výpis z evidence majitelů (u právnických osob) - 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte formulář žádosti o dotaci a uložte si jej do vlastního PC 

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Příloha č. 1 - podrobný popis projektu

Příloha č. 2 - fotodokumentace k žádosti 

- vyplňte textovou část a přiložte max. 1 až 2 fotografie do přílohy, kterou budete tisknout - podepište a vytiskněte (lze i bez fotografií pod dohodě se správcem dotace)!

Všechny originály fotografií (tj. tak jak je stáhnete z mobilu, fotoaparátu)   se posílají elektronicky ve formátu jpg, popř. tiff, přes Úschovnu na správce dotace.  Minimální velikost jedné fotografie je 1 MB. Je nutné každou fotografii popsat (tj.  co zobrazuje, popř. kdy byla pořízena). Neposílejte naskenovanou přílohu - pokyny v příloze konzultujte!

Fotografie zasílejte na adresu lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz, přes https://www.uschovna.cz/poslat-zasilku

Příloha č. 3 - Souhlas vlastníka s realizací prací  (přílohu č. 3 vyplňujte POUZE v případě, kdy je žadatelem, resp. příjemcem dotace osoba odlišná od vlastníka dotčené kulturní památky a ta ponese odpovědnost za realizaci prací a dodržení podmínek čerpání dotace)

Plná moc pro podání žádosti o dotaci - více vlastníků/ spoluvlastníků/ společné jmění manželů - přikládejte v případě, kdy je objekt ve spoluvlastnictví více osob

Čestné prohlášení o uplatňování DPH  - přikládají pouze žadatelé, kteří jsou registrovaní jako plátci DPH

PŘÍLOHY Č. 1 + 2 JSOU POVINNÉ PRO VŠECHNY ŽADATELE, Z OSTATNÍCH VYBERTE TY, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ.

 

DALŠÍ POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI:

 • kopie závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k provedení prací, které jsou předmětem projektu,

 • v případě restaurování,  restaurátorský záměr,

 • kopie smlouvy o dílo s dodavatelem prací (včetně položkového rozpočtu projektu na rok 2022)

 • je-li žadatel právnickou osobou doloží k žádosti o dotaci Úplný výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti, a ne starší než 90 dnů (přehled právnických osob, kterých se tato povinnost netýká)

 • DÁLE JE NUTNÉ DOLOŽIT:

 • u nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí a u věcí movitých čestné prohlášení o vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví,

 • v případě, že objekt, na jehož obnovu je dotace požadována,  a tento neslouží k trvalému či rekreačnímu bydlení či jako sídlo firmy, musí být s ohledem na hodnotící kritéria prokazatelně doložená jeho otevírací doba (např. zveřejněná na objektu, na internetu,…).

 • Při vyplňování žádosti můžete využít Několik doporučení pro správné vyplnění žádosti“ - viz výše, ve kterém naleznete návod, jak úspěšně vyplnit žádost, na jaké nejčastější chyby si dát pozor apod.

  Neváhejte také využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu před jejím finálním odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese  lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz, telefonicky (tel: 485 226 676, 739 541 651), marketa.chumlenova@kraj-lbc.cz, telefonicky (tel.: 485 226 594) nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1427.

 • Konzultací žádosti mohou být odstraněny chyby ve formulářích, které by mohly vést k vyřazení žádosti zejména pro administrativní nesoulad. 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY BEZ POŽADOVANÝCH PŘÍLOH 

přes webový portál (nikoli e-mailem!). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení (a to i elektronicky!), nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná (stejný kontrolní kód vpravém dolním rohu žádosti).

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Formuláře čestných prohlášení jako příloh k uzavření smlouvy      (vyberte pouze ty pro Vás vhodné):

Čestné prohlášení o podpoře de minimis

Formulář čestného prohlášení ve smyslu Zásad - FO

Formulář čestného prohlášení ve smyslu Zásad - PO a PFO

Formulář čestného prohlášení o platnosti dříve předložených příloh PO a PFO

Formulář čestného prohlášení o platnosti dříve dodaných příloh - FO

Dále je nutné přiložit:

- kopii dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace u některého z peněžních ústavů (kopie smlouvy o zřízení účtu, potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu, příp. výpis z účtu obsahující jméno vlastníka a číslo). Na tento účet bude převedena případná záloha a po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace. Má-li příjemce dotace zřízeno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování,

- úředně ověřenou kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, ne starší než 90 dnů,
- DIČ, bylo – li žadateli přiděleno (u PO nebo PFO),

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

Formulář žádosti o zálohu z dotace

V případě realizace projektu, je nutné dle přílohy č. 4 na obnovovanou kulturní památku vyvěsit logo Libereckého kraje - viz. příloha LOGO LK:

LOGO LK - Tento projekt podpořil LK

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě jaké je Vaše nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně). Pro vyplnění interaktivního formuláře Excell je nutné zadat (žlutě vyznačeno pod lištou za 1. Povolit úpravy, 2. Je na Vašem výběru, zda vyplníte závěrečné vyúčtování ve formátu Word nebo Excel

formulář závěrečného vyúčtování - Word

formulář závěrečného vyúčtování - Excel - interaktivní verze formuláře

Průběžná zpráva o realizaci projektu - pokud dotace není ukončena k 31. 12. příslušného kalendářního roku.

K vyúčtování - formuláři přiložte prosím následující:

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu; přílohou faktur musí být např. výkaz měr, soupis provedených prací, podrobný rozpočet apod. z důvodu kontroly naplnění závazných parametrů projektu,

 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,

 • čestné prohlášení o čerpání jiných dotací z dalších dotačních titulů (např. dotace od Ministerstva kultury - Havarijní program, Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, apod.):                                                           Čestné prohlášení o čerpání dotací - univerzální, ​                            

 • kopii zápisu o převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, ze kterého bude patrný skutečný termín realizace projektu,

 • kopii dodatku ke smlouvě o dílo nebo nové objednávky v případě změny v rozsahu projektu,

 • fotodokumentaci realizované obnovy v rozsahu: minimálně 20 fotografií v tiskové kvalitě (minimální velikost jedné fotografie je 1 MB) ; je požadováno zachycení stavu před rekonstrukcí (interiér + exteriér), stav z průběhu rekonstrukce (detail prací) a finální stav po rekonstrukci (interiér + exteriér); dále je nutné na fotkách před a po rekonstrukci zobrazovat totožnou kompozici či totožný detail. Fotografie budou dodány v elektronické podobě, (případně i fyzické podobě), na USB, CD či přes  Úschovnu

 • v případě restaurování 1 paré restaurátorské zprávy v elektronické podobě (word, pdf apod.) - tato bude doložena např. zasláním na e-mail administrátora dotace 

Poradí vám

Správce:
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU
Mgr. Lucie Prandnerova
485 226 676
739 541 651