Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Památková péče

7.2 ZÁCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK V lIBERECKÉM KRAJI 2023

Aktuálně

Upozorňujeme žadatele na novou povinnost danou zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, že vybrané právnické osoby (informace najdete zde), jsou povinny spolu se žádostí doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Doporučujeme, před podáním žádosti k soudu, zkontrolovat, zda jste v evidenci skutečných majitelů zaregistrováni:  https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání 20. prosince 2022 usnesením č. 610/22/ZK vyhlášení programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na rok 2022.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání 25. dubna 2023 usnesením č. 148/23/ZK přidělení dotací na rok 2023 a vytvoření zásobníku projektů.

Výpis usnesení z 25. 4. 2023.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválina na svém jednání 30. května 2023 usnesením č. 203/23/ZK přidělení dotací ze zásobníku projektu na rok 2023.

Výpis usnesení z 30.5.2023.

Vyhlášení:
21.12.2022
Zahájení:
23.01.2023
Ukončení:
15.02.2023

Žádosti se podávají v termínu od 23. ledna do 15. února 2023 (do 16:00 hod.) Maximální výše dotace může činit 350.000,- Kč, tj. 70 % způsobilých nákladů projektu.

Rozhodující je datum a hodina doručení (a to i elektronicky!), nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná (stejný kontrolní kód vpravém dolním rohu žádosti).

 

Upozornění:

Upozorňujeme žadatele na novou povinnost danou zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, že vybrané právnické osoby (informace najdete zde), jsou povinny spolu se žádostí doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Výpis je možné získat prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte zřízenou, u soudu nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu..

Doporučujeme, před podáním žádosti k soudu, zkontrolovat, zda jste v evidenci skutečných majitelů zaregistrováni:  https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte formulář žádosti o dotaci a uložte si jej do vlastního PC 

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

PŘÍLOHY Č. 1 + 2 JSOU POVINNÉ PRO VŠECHNY ŽADATELE, dále je povinná příloha čestné prohlášení o solventnosti,     Z OSTATNÍCH VYBERTE TY, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ.
 

DALŠÍ POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI:

 • kopie závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k provedení prací, které jsou předmětem projektu, a

 • kopii stavebního povolení či ohlášky, je-li pro daný stavební záměr třeba,

 • v případě restaurování,  restaurátorský záměr,

 • položkový rozpočet prací (aktualizovaný pro daný rok),

 • kopii smlouvy o dílo nebo smlouvy o smlouvě budoucí s dodavatelem prací (minimálním obsahem bude sjednaný rozsah realizace, cena a termín realizace prací) na příslušný kalendářní rok

 • je-li žadatel právnickou osobou doloží k žádosti o dotaci Úplný výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti, a ne starší než 90 dnů (Výjimky z výpisu skutečných majitelů pro rok 2023)

 • u nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí a u movitých věcí čestné prohlášení o vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví

 • DÁLE JE NUTNÉ DOLOŽIT:

 • Čestné prohlášení o údajích výpisu skutečných majitelů,

 • Při vyplňování žádosti můžete využít Několik doporučení k vyplnění žádosti“ - viz výše, ve kterém naleznete návod, jak úspěšně vyplnit žádost, na jaké nejčastější chyby si dát pozor apod.

  Neváhejte také využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu před jejím finálním odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese  lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz, telefonicky (tel: 485 226 676, 739 541 651), marketa.scerbakova@kraj-lbc.cz, telefonicky (tel.: 485 226 591) nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1427.

 • Konzultací žádosti mohou být odstraněny chyby ve formulářích, které by mohly vést k vyřazení žádosti zejména pro administrativní nesoulad. 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY BEZ POŽADOVANÝCH PŘÍLOH 

přes webový portál (nikoli e-mailem!). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení (a to i elektronicky!), nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná (stejný kontrolní kód vpravém dolním rohu žádosti).

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje nejlépe do 10 dní od obdržení návrhu smlouvy.

Formuláře čestných prohlášení jako příloh k uzavření smlouvy      (vyberte pouze ty pro Vás vhodné):

Čestné prohlášení o podpoře de minimis

Formulář čestného prohlášení ve smyslu Zásad - FO

Formulář čestného prohlášení ve smyslu Zásad - PO a PFO

Čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných příloh (platí pro žadatele podpořené v roce 2022) - univerzální

Dále je nutné přiložit:

- kopii dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace u některého z peněžních ústavů (kopie smlouvy o zřízení účtu, potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu, příp. výpis z účtu obsahující jméno vlastníka a číslo). Na tento účet bude převedena případná záloha a po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace. Má-li příjemce dotace zřízeno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování,

- úředně ověřenou kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, ne starší než 90 dnů,
- DIČ, bylo – li žadateli přiděleno (u PO nebo PFO),

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

Formulář žádosti o poskytnutí zálohy

V případě realizace projektu, je nutné dle přílohy č. 4 na obnovovanou kulturní památku vyvěsit logo Libereckého kraje - viz. příloha LOGO LK:

LOGO LK - Tento projekt podpořil LK

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě jaké je Vaše nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně). Pro vyplnění interaktivního formuláře Excel je nutné zadat (žlutě vyznačeno pod lištou za 1.) "Povolit úpravy".

Je na Vašem výběru, zda vyplníte závěrečné vyúčtování ve formátu Word nebo Excel

Potřebné formuláře k vyúčtování:

formulář závěrečného vyúčtování - Word

formulář závěrečného vyúčtování - Excel - interaktivní verze formuláře

Příloha č. 1 k vyúčtování - doložení fotodokumentace - podrobnosti viz níže.

Průběžná zpráva o realizaci projektu - pokud dotace/projekt není ukončena/ukončen k 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Čestné prohlášení o čerpání dotací - univerzální - podrobnosti níže

K vyúčtování - formuláři přiložte prosím následující:

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu; přílohou faktur musí být např. výkaz měr, soupis provedených prací, podrobný rozpočet apod. z důvodu kontroly naplnění závazných parametrů projektu,

 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,

 • čestné prohlášení o čerpání jiných dotací z dalších dotačních titulů (např. dotace od Ministerstva kultury - Havarijní program, Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, apod.):                                                          Čestné prohlášení o čerpání dotací - univerzální,

 • kopii zápisu o převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, ze kterého bude patrný skutečný termín realizace projektu,

 • kopii dodatku ke smlouvě o dílo nebo nové objednávky v případě změny v rozsahu projektu,

 • Příloha č. 1 k vyúčtování - doložení fotodokumentace- fotodokumentaci realizované obnovy v rozsahu: minimálně 20 fotografií v tiskové kvalitě (minimální velikost jedné fotografie je 1 MB) ; je požadováno zachycení stavu před rekonstrukcí (interiér + exteriér), stav z průběhu rekonstrukce (detail prací) a finální stav po rekonstrukci (interiér + exteriér); dále je nutné na fotkách před a po rekonstrukci zobrazovat totožnou kompozici či totožný detail. Fotografie budou dodány pouze v elektronické podobě, (na USB, CD či přes  Úschovnu), součástí souboru bude i fotografie s Logem Libereckého kraje připevněná na objektu!

 • v případě restaurování 1 paré restaurátorské zprávy v elektronické podobě (word, pdf apod.) - tato bude doložena např. zasláním na e-mail administrátora dotace. 

Poradí vám

Správce:
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU
Mgr. Lucie Prandnerova
485 226 676
739 541 651
Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková
485 226 591
725 259 890