Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Památková péče

7.2 ZÁCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK V lIBERECKÉM KRAJI 2024

Aktuálně

Upozorňujeme žadatele na novou povinnost danou zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, že vybrané právnické osoby (informace najdete zde), jsou povinny spolu se žádostí doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Doporučujeme, před podáním žádosti k soudu, zkontrolovat, zda jste v evidenci skutečných majitelů zaregistrováni:  https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání 28. listopadu 2023 usnesením č.552/23/ZK vyhlášení programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na rok 2024.

Vyhlášení:
11.12.2023
Zahájení:
15.01.2024
Ukončení:
12.02.2024

Žádosti se podávají v termínu od 15. ledna do 12. února 2024 (do 16:00 hod.) Maximální výše dotace může činit 400.000,- Kč, tj. 70 % způsobilých nákladů projektu.

Rozhodující je datum a hodina doručení (a to i elektronicky!), nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná (stejný kontrolní kód vpravém dolním rohu žádosti).

PŘED ODESLÁNÍM ŽÁDOSTI SI PROSÍM ZKONTROLUJTE, ŽE JSTE VYPLNILI AKTUÁLNÍ FORMULÁŘ PRO ROK 2024! TENTO JE ZDE K DISPOZICI OD 12. 1. 2024, POKUD JSTE SI STAHOVALI VZOROVÝ FORMULÁŘ JIŽ DŘÍVE, JEDNÁ SE PRAVDĚPODOBNĚ O VERZI MINULÉHO ROKU. AKTUÁLNOST FORMULÁŘE LEHCE OVĚŘÍTE NA KONTROLNÍM KÓDU V ZÁPATÍ STRÁNKY - ZA LOMÍTKEM JE ROK 2024.

 

JAKO TERMÍN REALIZACE PROJEKTU JE MOŽNÉ VYUŽÍT CELÉ OBDOBÍ VYMEZENÉ PODMÍNKAMI PROGRAMU, TJ. 1. 2. - 2024 - 30. 6. 2025. SAMOZŘEJMĚ LZE ZVOLIT KRATŠÍ ČASOVÉ OBDOBÍ, V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ DOTACE JE VŠAK PRO VÁS ZÁVAZNÉ. LETOŠNÍ ROK JE ROKEM VOLEBNÍM - JAKÉKOLI ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE SMLUVNÍCH PODMÍNEK PŘIDĚLENÉ DOTACE TEDY MŮŽE SCHVÁLIT ZASTUPITELSTVO LK NEJPOZDĚJI NA SVÉM ZASEDÁNÍ 17. 9. 2024. POZDĚJI PRO TENTO ROK JIŽ NIKOLI.  O PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PODPOŘENÝCH PROJEKTECH BUDE TEDY NUTNO POŽÁDAT NEJPOZDĚJI DO POLOVINY SRPNA 2024.

 

přihláška

 

Upozornění:

Upozorňujeme žadatele na novou povinnost danou zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, že vybrané právnické osoby (informace najdete zde), jsou povinny spolu se žádostí doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Výpis je možné získat prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte zřízenou, u soudu nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu..

Doporučujeme, před podáním žádosti k soudu, zkontrolovat, zda jste v evidenci skutečných majitelů zaregistrováni:  https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Seznamte se podrobně s podmínkami dotačního programu pro rok 2024. Pozornost věnujte zejména důležitým termínům. Projděte si také vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena.

Vyhlášení programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Pro správné vyplnění formuláře žádosti o dotaci doporučujeme seznámit se s dokumentem "Několik rad a doporučení jak správně vyplnit žádost"

 

Příloha č. 1 podrobný popis projektu

Příloha č. 2 - formulář k zaslání fotodokumentace

Příloha č. 3 - souhlas vlastníka s realizací (pro právnické osoby)

Plná moc pro podání žádostí - více vlastníků (fyzické osoby, SJM apod.)

Čestné prohlášení o uplatňování DPH

Vzor smlouvy na rok 2024

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte formulář žádosti o dotaci a uložte si jej do vlastního PC 

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 • Příloha č. 1 - podrobný popis projektu 2024

 • Příloha č. 2 - formulář k zaslání fotodokumentace 2024                     - vyplňte textovou část formuláře a vložte max. 1 až 4 fotografie do přílohy, kterou budete tisknout -podepsané následně přiložte fyzicky jako jednu z příloh  formuláře žádosti.  Další fotografická dokumentace v rozsahu max. 10 fotografií (tj. fotografie tak, jak je stáhnete z mobilu, fotoaparátu)   se dále zasílá elektronicky ve formátu jpg, popř. tiff, přes Úschovnu na správce dotace.  Minimální velikost jedné fotografie je 1 MB. Je nutné každou fotografii popsat (tj.  co zobrazuje, popř. kdy byla pořízena). Neposílejte naskenovaný formulář přílohy č. 2 s vloženými fotografiemi, ale samostatné stažené fotogrie. Fotografie v elektronické podobě zasílejte na adresu barbora.lukova@kraj-lbc.cz, přes https://www.uschovna.cz/poslat-zasilku.  

 • Plná moc - vzor 2024, pokud je kulturní památka, na kterou je dotace požadována, ve spoluvlastnictví více osob (např. společné jmění manželů, více vlastníků nemovitosti), nutno doložit plnou moc spoluvlastníků k podání žádosti (další rozsah plné moci určí žadatel sám) 

 • Souhlas vlastníka s realizací prací - 2024pokud je žádost o dotaci podávána jinou osobou než vlastníkem kulturní památky a projekt bude realizovat tato jiná osoba na svou odpovědnost, tvoří povinnou přílohu žádosti rovněž souhlas vlastníka kulturní památky s realizací projektu s úředně ověřeným podpisem (pokud podává žádost sám vlastník, tato příloha se nepřikládá

 • Čestné prohlášení o uplatňování DPH - 2024 pro PFO a PO  - přikládají pouze žadatelé, kteří jsou registrovaní jako plátci DPH

PŘÍLOHY Č. 1 + 2 JSOU POVINNÉ PRO VŠECHNY ŽADATELE,   Z OSTATNÍCH PŘÍPADNĚ VYBERTE TY, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ.
 

DALŠÍ POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI:

 • kopie závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k provedení prací, které jsou předmětem projektu, a

 • v případě restaurování,  restaurátorský záměr,

 • položkový rozpočet prací (aktualizovaný pro daný rok),

 • kopii smlouvy o dílo nebo smlouvy o smlouvě budoucí s dodavatelem prací (minimálním obsahem bude sjednaný rozsah realizace, cena a termín realizace prací) na příslušný kalendářní rok

 • je-li žadatel právnickou osobou doloží k žádosti o dotaci Úplný výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti, a ne starší než 90 dnů (Výjimky z výpisu skutečných majitelů pro rok 2024)

 • u nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí a u movitých věcí čestné prohlášení o vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví

 • DÁLE JE NUTNÉ DOLOŽIT:

 • Čestné prohlášení o údajích výpisu skutečných majitelů,

 • Při vyplňování žádosti můžete využít Několik doporučení k vyplnění žádosti“ - viz výše, ve kterém naleznete návod, jak úspěšně vyplnit žádost, na jaké nejčastější chyby si dát pozor apod.

  Neváhejte také využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu před jejím finálním odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím e-mailu na adrese barbora.lukova@kraj-lbc.cz,  telefonicky (tel: 485 226 594, 739 541 563), nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1427.

 • Konzultací žádosti mohou být odstraněny chyby ve formulářích, které by mohly vést k vyřazení žádosti zejména pro administrativní nesoulad. 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY BEZ POŽADOVANÝCH PŘÍLOH 

přes webový portál (nikoli e-mailem!). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení (a to i elektronicky!), nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná (tj. shodný vygenerovaný kontrolní kód v pravém dolním rohu žádosti ).

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje nejlépe do 10 dní od obdržení návrhu smlouvy.

Formuláře čestných prohlášení jako příloh k uzavření smlouvy      (vyberte pouze ty pro Vás vhodné):

Čestné prohlášení o podpoře v režimu dle minimis - aktuální dle podmínek po 1.6.2024

Formulář čestného prohlášení ve smyslu Zásad - FO

Formulář čestného prohlášení ve smyslu Zásad - PO a PFO

Čestné prohlášení o platnosti dodaných příloh dodaných v minulém období

Dále je nutné přiložit:

- kopii dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace u některého z peněžních ústavů (kopie smlouvy o zřízení účtu, potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu, příp. výpis z účtu obsahující jméno vlastníka a číslo). Na tento účet bude převedena případná záloha a po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace. Má-li příjemce dotace zřízeno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování,

- úředně ověřenou kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, ne starší než 90 dnů,
- DIČ, bylo – li žadateli přiděleno (u PO nebo PFO),

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

Žádost o poskytnutí zálohy z přiznané dotace 2024

V případě realizace projektu, je nutné dle přílohy č. 4 na obnovovanou kulturní památku vyvěsit logo Libereckého kraje - viz. příloha LOGO LK:

LOGO LK - Tento projekt podpořil LK

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě jaké je Vaše nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně). Pro vyplnění interaktivního formuláře Excel je nutné zadat (žlutě vyznačeno pod lištou za 1.) "Povolit úpravy".

Je na Vašem výběru, zda vyplníte závěrečné vyúčtování ve formátu Word nebo Excel

Potřebné formuláře k vyúčtování:

formulář závěrečného vyúčtování - Word

formulář závěrečného vyúčtování - Excel - interaktivní verze formuláře

Příloha č. 1 k vyúčtování - doložení fotodokumentace - podrobnosti viz níže.

Průběžná zpráva o realizaci projektu - pokud dotace/projekt není ukončena/ukončen k 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Čestné prohlášení o čerpání dotací - univerzální - podrobnosti níže

K vyúčtování - formuláři přiložte prosím následující:

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu; přílohou faktur musí být např. výkaz měr, soupis provedených prací, podrobný rozpočet apod. z důvodu kontroly naplnění závazných parametrů projektu,

 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,

 • čestné prohlášení o čerpání jiných dotací z dalších dotačních titulů (např. dotace od Ministerstva kultury - Havarijní program, Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, apod.):                                                          Čestné prohlášení o čerpání dotací - univerzální,

 • kopii zápisu o převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, ze kterého bude patrný skutečný termín realizace projektu,

 • kopii dodatku ke smlouvě o dílo nebo nové objednávky v případě změny v rozsahu projektu,

 • Příloha č. 1 k vyúčtování - doložení fotodokumentace- fotodokumentaci realizované obnovy v rozsahu: minimálně 20 fotografií v tiskové kvalitě (minimální velikost jedné fotografie je 1 MB) ; je požadováno zachycení stavu před rekonstrukcí (interiér + exteriér), stav z průběhu rekonstrukce (detail prací) a finální stav po rekonstrukci (interiér + exteriér); dále je nutné na fotkách před a po rekonstrukci zobrazovat totožnou kompozici či totožný detail. Fotografie budou dodány pouze v elektronické podobě, (na USB, CD či přes  Úschovnu), součástí souboru bude i fotografie s Logem Libereckého kraje připevněná na objektu!

 • v případě restaurování 1 paré restaurátorské zprávy v elektronické podobě (word, pdf apod.) - tato bude doložena např. zasláním na e-mail administrátora dotace. 

Poradí vám

Správce:
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU
Ing. Barbora Luková
485 226 594
739 541 563
Mgr. Lucie Prandnerová
485 226 676
739 541 651