Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Památková péče

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O dOTACI V OBLASTI PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA ROK 2024

Aktuálně

Program podporuje časově a finančně náročné projekty památek především z okruhu ohrožených kulturních památek na území Libereckého kraje.

Program není zaměřen na obnovu nemovitých kulturních památek definovanou programem 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, tj. na obnovu kulturních památek týkající se dílčí obnovy kulturní památky (viz nepodporované aktivity - Další kroky č. 1).

Vyhlášení:
02.01.2024
Zahájení:
02.01.2024
Ukončení:
31.12.2024

Druhý text

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeném v červeném rámečku PORADÍ VÁM.

Nepodporované aktivity:

krátkodobé akce menšího rozsahu (lze žádat z programu 7.2)

drobná architektura, obnovy menšího rozsahu (křížky, boží muka, restaurování soch)

obnovy po živelných pohromách (obnovy z pojistek)

záchranné archeologické výzkumy

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje a připravte si doplňující přílohy žádosti, na kterých jste se dohodli při konzultaci projektu.

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Příloha č. 1 - popis projektu pro rok 2024

Příloha č. 2 - fotodokumentace

Čestné prohlášení dle Zásad - fyzické osoby

Čestné prohlášení dle Zásad - právnické osoby a fyzické osoby podnikající

Čestné prohlášení o uplatňování DPH

Čestné prohlášení de minimis od 1.6.2024

Plná moc pro podání žádosti

Dalšími požadovanými přílohami jsou:

- závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče k obnově kulturní památky,

- rozpočet projektu a uzavřená smlouva o dílo,

- stavební povolení nebo jiný příslušný úkon stavebního úřadu  v případě stavebních prací na kulturní památce,

- kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace u některého z peněžních ústavů (kopie smlouvy o zřízení účtu, potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu, příp. výpis z účtu obsahující jméno vlastníka a číslo). Na tento účet bude převedena případná záloha a po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace. Má-li příjemce dotace zřízeno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování,

- úředně ověřená kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, ne starší než 90 dnů,

- DIČ, bylo – li žadateli přiděleno.

 

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost. 

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (http://ginisweb.kraj-lbc.cz/Gordic/Ginis/App/SendFO) - nikoliv e-mailem! Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem staturátního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané, a v případě organizací, orazítkované) na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kultury,památkové péče a cestovního ruchu

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané, a v případě organizací, orazítkované) v časech:

pondělí          7:00 - 17:00

úterý               7:00 - 16:00

středa             7:00 - 17:00

čtvrtek            7:00 - 16:00

pátek               7:00 - 15:00

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoliv datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí příslušného orgánu Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k případnému doložení chybějících příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte!

Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete (všechna paré) společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

Formulář žádosti o zálohu

V případě, že se během realizace projektu objeví jakékoliv změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace projektu (prodloužení projektu) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně nás o tom informujte!

Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Důležité upozornění:

V případě, že trvání dotace v souladu s uzavřenou smlouvou přesahuje konec kalendářního roku, je povinen příjemce dotace předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. daného roku uvedenou v příloze č. 2 smlouvy, a to nejpozději do 10. 1. roku následujícího. Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. daného roku.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vyúčtování/vypořádání Vašeho projektu. Do tohoto data doručte poštou nebo osobně následující:

Závěrečné vyúčtování - Excel

Závěrečné vyúčtování - Word

Průběžná zpráva o realizaci projektu

 

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková
485 226 591
725 259 890