Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Památková péče

PAMÁTKOVÁ PÉČE - 7.3 STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 2024

Aktuálně

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání 20. února 2024  usnesením č.  86/24/ZK vyhlášení programu 7.3 Stavebně historický průzkum na rok 2024.

https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo/usneseni-celkove

Datum zahájení příjmu žádostí začíná dne 25. března 2024, ukončení příjmu žádostí bude 22. dubna 2024 v 16 hod. (platí pro doručení žádosti fyzicky i elektronicky, tj. žádost musí být doručena požadovanými způsoby do 16 hod. posledního dne příjmu žádostí!).

 

Vyhlášení:
21.02.2024
Zahájení:
25.03.2024
Ukončení:
22.04.2024

Upozorňujeme žadatele na novou povinnost danou zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, že vybrané právnické osoby (informace najdete zde), jsou povinny spolu se žádostí doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Výpis je možné získat prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte zřízenou, u soudu nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Doporučujeme, před podáním žádosti k soudu, zkontrolovat, zda jste v evidenci skutečných majitelů zaregistrováni: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Seznamte se podrobně s podmínkami dotačního programu pro rok 2024. Pozornost věnujte zejména důležitým termínům. Projděte si také vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci na rok 2024 z programu 7.3 Stavebně historický průzkum

Příloha č. 1 k žádosti - program 7.3

Příloha č. 2 k žádosti - souhlas vlastníka FO

Příloha č. 2 k žádosti - souhlas vlastníka PFO

Vzor plné moci pro program 7.3

Čestné prohlášení o uplatňování DPH 2024

Vzor smlouvy na rok 2024

 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

PŘILOŽTE POVINNÉ PŘÍLOHY:

Kromě těchto příloh nezapomeňte přiložit také:

 • fotodokumentaci objektu (min. 3 fotografie),
 • kopii smlouvy o dílo (případně závazné objednávky) včetně rozpočtu projektu na rok 2024,
 • doporučení Národního památkového ústavu nebo Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. potvrzující způsobilost a kvalitu dosavadních zpracovaných průzkumů zvoleného zpracovatele SHP (aktuální pro daný rok),
 • kopii závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, pokud stanovuje zpracování SHP jako podmínku realizace obnovy kulturní památky,
 • kopii dokumentu, kterým správní orgán uložil podmínku zpracovat SHP z důvodu zrušení prohlášení objektu za kulturní památku, je-li SHP zpracováváno z tohoto důvodu.

Při vyplňování žádosti můžete využít Několik doporučení k vyplnění žádosti, ve kterém naleznete návod, jak úspěšně vyplnit žádost, na jaké nejčastější chyby si dát pozor apod.

Neváhejte také využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu před jejím finálním odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese barbora.lukova@kraj-lbc.cz (tel. 485 226 594, 739 541 563) nebo  lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz (tel. 739 541 651 nebo 485 226 676) nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1427. Konzultací žádosti mohou být odstraněny chyby ve formulářích, které by mohly vést k vyřazení žádosti zejména pro administrativní nesoulad.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ (poštou/osobně):

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese v časech:

pondělí            8:00 – 17:00

úterý               8:00 – 14:00

středa              8:00 – 17:00

čtvrtek            8:00 – 14:00

pátek               8:00 – 14:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být TOTOŽNÁ.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Formuláře čestných prohlášení jako příloh k uzavření smlouvy (vyberte pouze ty pro Vás vhodné):

Čestné prohlášení o podpoře de minimis

čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných příloh

čestné prohlášení ve smyslu Zásad pro poskytování podpory - FO

čestné prohlášení ve smyslu Zásad pro poskytování podpory - PO

 

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

formulář žádosti o zálohu z dotace

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

formulář závěrečného vyúčtování - Excel

formulář závěrečného vyúčtování - Word

DÁLE PŘILOŽTE:

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu; 
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků
 • kopii zápisu o převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, ze kterého bude patrný skutečný termín realizace projektu,
 • kopii dodatku ke smlouvě o dílo nebo nové objednávky v případě změny v rozsahu projektu,
 • 1 paré zpracovaného SHP, resp. dokumentace, která byla předmětem podpory + elektronickou verzi na CD. 

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Mgr. Lucie Prandnerová
485 226 676
739 541 651
Ing. Barbora Luková
485 226 594
739 541 563