Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Památková péče

PAMÁTKOVÁ PÉČE - 7.3 STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM

Aktuálně

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání 29.. března 2022 usnesením č. 109/22/ZK vyhlášení programu 7.3 Stavebně historický průzkum na rok 2022.

https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo/usneseni-celkove 

Datum zahájení příjmu žádostí 2. května 2022, ukončení příjmu žádostí 6. června 2022 v 16 hod. (platí pro doručení žádosti fyzicky i elektronicky, tj. žádost musí být doručena požadovanými způsoby do 16 hod. posledního dne příjmu žádostí!).

 

Vyhlášení:
30.03.2022
Zahájení:
02.05.2022
Ukončení:
06.06.2022

Upozorňujeme žadatele na novou povinnost danou zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, že vybrané právnické osoby (informace najdete zde), jsou povinny spolu se žádostí doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Výpis je možné získat prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte zřízenou, u soudu nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Doporučujeme, před podáním žádosti k soudu, zkontrolovat, zda jste v evidenci skutečných majitelů zaregistrováni: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Seznamte se podrobně s podmínkami dotačního programu pro rok 2022. Pozornost věnujte zejména důležitým termínům. Projděte si také vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena.

Výzva k předkládání žádosti o dotaci z programu 7.3 Stavebně historický průzkum

Příloha č. 1 k žádosti do 7.3

Přílha č.2 k žádosti do 7.3 - souhlas vlastníka, FO

Příloha č. 2 k žádosti do 7.3 - souhlas vlastníka, PFO, PO

Vzor plné moci

Čestné prohlášení o uplatňování DPH

Vzor smlouvy do programu 7.3

Vzor žádosti o dotaci z Dotačního fondu

 

 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

PŘILOŽTE POVINNÉ PŘÍLOHY:

Kromě těchto příloh nezapomeňte přiložit také:

 • fotodokumentaci objektu (min. 3 fotografie),
 • kopii smlouvy o dílo (případně závazné objednávky) včetně rozpočtu projektu na rok 2022,
 • doporučení Národního památkového ústavu nebo Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. potvrzující způsobilost a kvalitu dosavadních zpracovaných průzkumů zvoleného zpracovatele SHP,
 • kopii závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, pokud stanovuje zpracování SHP jako podmínku realizace obnovy kulturní památky,
 • kopii dokumentu, kterým správní orgán uložil podmínku zpracovat SHP z důvodu zrušení prohlášení objektu za kulturní památku, je-li SHP zpracováváno z tohoto důvodu.

Při vyplňování žádosti můžete využít Několik doporučení pro správné vyplnění žádosti, ve kterém naleznete návod, jak úspěšně vyplnit žádost, na jaké nejčastější chyby si dát pozor apod.

Neváhejte také využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu před jejím finálním odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz (tel. 739 541 651 nebo 485 226 676) nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1427. Konzultací žádosti mohou být odstraněny chyby ve formulářích, které by mohly vést k vyřazení žádosti zejména pro administrativní nesoulad.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese v časech:

pondělí            8:00 – 17:00

úterý               8:00 – 14:00

středa              8:00 – 17:00

čtvrtek            8:00 – 14:00

pátek               8:00 – 14:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Písemní i elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Formuláře čestných prohlášení jako příloh k uzavření smlouvy (vyberte pouze ty pro Vás vhodné):

Čestné prohlášení o podpoře de minimis

čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných příloh

čestné prohlášení ve smyslu Zásad pro poskytování podpory - FO

čestné prohlášení ve smyslu Zásad pro poskytování podpory - PO

 

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

formulář žádosti o zálohu z dotace

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

formulář závěrečného vyúčtování - Excel

formulář závěrečného vyúčtování - Word

DÁLE PŘILOŽTE:

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu; 
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků
 • kopii zápisu o převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, ze kterého bude patrný skutečný termín realizace projektu,
 • kopii dodatku ke smlouvě o dílo nebo nové objednávky v případě změny v rozsahu projektu,
 • 1 paré zpracovaného SHP, resp. dokumentace, která byla předmětem podpory + elektronickou verzi na CD. 

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Mgr. Lucie Prandnerová
485 226 676
739 541 651
Bc. Markéta Chumlenová
485 226 594