Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Památková péče

PAMÁTKOVÁ PÉČE - 7.3 STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM

Aktuálně

Na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. května 2020 došlo ke zrušení vyhlášení programu 7.3 Stavebně historický průzkum a zároveň bylo týmž usenesením č. 155/20/ZK rozhodnuto o neposkytnutí dotace všem žadatelům do programu 7.3 Stavebně historický průzkum pro rok 2020.

Vyhlášení:
02.12.2019
Zahájení:
13.01.2020
Ukončení:
03.02.2020

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání 26. 11. 2019 usnesením č. 509/19/ZK vyhlášení programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na rok 2020.

Na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. května 2020 došlo ke zrušení vyhlášení programu 7.3 Stavebně historický průzkum a zároveň bylo týmž usenesením č. 155/20/ZK rozhodnuto o neposkytnutí dotace všem žadatelům do programu 7.3 Stavebně historický průzkum pro rok 2020.

Usnesení Zastupitelstva LK z 26. května 2020

ŽADATELÉ O DOTACI MOHOU VYUŽÍT KONZULTAČNÍCH HODIN V NÁSLEDUJÍCÍCH TERMÍNECH:

13. 1. 2020   9:00 - 11:00 Krajský úřad Libereckého kraje, místnost č. 111 - přízemí

21. 1. 2020   9.00 - 11:00 Krajský úřad Libereckého kraje, místnost č. 111 - přízemí

Individuální konzultace možné kdykoli po dohodě se správci programu.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání 26. 11. 2019 usnesením č. 509/19/ZK vyhlášení programu 7.3 Stavebně historický průzkum na rok 2020.

Dne 26. března 2019 schválilo Zastupitelstvo Libereckéh kraje na svém jednání usnesením č. 118/19/ZK rozdělení dotací v programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji v roce 2019. Usnesení č. 118/19/ZK ze dne 26.3.2019

Dne 24. dubna 2018 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, na svém zasedání o poskytnutí dotací z programu 7.3 Stavebně historický průzkum usenesením č. 138/18/ZK viz zde​.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Seznamte se podrobně s podmínkami dotačního programu pro rok 2020. Pozornost věnujte zejména důležitým termínům. Projděte si také vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci do programu 7.3 Stavebně historický průzkum pro rok 2020

Několik doporučení pro správné vyplnění žádosti

 

 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

PŘILOŽTE POVINNÉ PŘÍLOHY:

příloha č. 1 - podrobný popis projektu

Příloha č. 3 - Souhlas vlastníka s realizací prací (lňujte v případě, kdy je žadatelem, resp. příjemcem dotace osoba odlišná od vlastníka dotčené kulturní památky. Tato osoba následně ponese odpovědnost za realizaci prací a dodržení podmínek čerpání dotace)

Plná moc pro podání žádosti o dotaci - vyplňujete pouze v případě, kdy je objekt ve spoluvlastnictví více osob

Čestné prohlášení o uplatňování DPH - vyplňují pouze registrovaní plátci DPH

Kromě těchto příloh nezapomeňte přiložit také:

  • fotodokumentaci objektu (min. 3 fotografie),
  • kopii smlouvy o dílo (případně závazné objednávky) včetně rozpočtu projektu na rok 2020,
  • kopii závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, pokud stanovuje zpracování SHP jako podmínku realizace obnovy kulturní památky,
  • kopii dokumentu, kterým správní orgán uložil podmínku zpracovat SHP z důvodu zrušení prohlášení objektu za kulturní památku, je-li SHP zpracováváno z tohoto důvodu.

Při vyplňování žádosti můžete využít „Několik doporučení pro správné vyplnění žádosti“, ve kterém naleznete návod, jak úspěšně vyplnit žádost, na jaké nejčastější chyby si dát pozor apod.

Několik doporučení pro správné vyplnění žádosti

Neváhejte také využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu před jejím finálním odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese barbora.lukova@kraj-lbc.cz,  telefonicky (tel: 485 226 591, mob: 778 757 907), lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz (tel. 739 541 651 nebo 485 226 676) nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1425. Konzultací žádosti mohou být odstraněny chyby ve formulářích, které by mohly vést k vyřazení žádosti zejména pro administrativní nesoulad.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Formuláře čestných prohlášení jako příloh k uzavření smlouvy (vyberte pouze ty pro Vás vhodné):

Čestné prohlášení o podpoře de minimis

čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných příloh

čestné prohlášení ve smyslu Zásad pro poskytování podpory - FO

čestné prohlášení ve smyslu Zásad pro poskytování podpory - PO

 

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

formulář žádosti o zálohu z dotace

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

formulář závěrečného vyúčtování - Excel

formulář závěrečného vyúčtování - Word

DÁLE PŘILOŽTE:

  • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu; 
  • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků
  • kopii zápisu o převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, ze kterého bude patrný skutečný termín realizace projektu,
  • kopii dodatku ke smlouvě o dílo nebo nové objednávky v případě změny v rozsahu projektu,
  • 1 paré zpracovaného SHP, resp. dokumentace, která byla předmětem podpory + elektronickou verzi na CD. 

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Mgr. Lucie Prandnerová
485 226 676
739 541 651