Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Školství a mládež

4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Aktuálně

Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením 595/19/ZK schválilo podmínky a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí z  programu číslo 4.1 Podpora volnočasových aktivit v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje. 

Vyhlášení:
17.12.2019
Zahájení:
27.01.2020
Ukončení:
07.02.2020

V rámci tohoto programu je podporováno rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu. Dále je podporována činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcí v době mimo výkon hlavní činnosti.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

 

Vyhlášení Programu volnočasových aktivit 2020

 

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu. Vyhlášení zahrnuje rovněž vzor žádosti a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 

 • Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesný název žadatele dle dokladu o právní subjektivitě (např. veřejné rejstříky – www.justice.cz).
 • Název projektu: volte stručný a věcný.
 • Účel projektu: zde napište:

  „Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže“.

 • Odůvodnění žádosti: uveďte vazby projektu na další aktivity v území v předchozích letech.
 • Výstupy parametrů projektu (při vyplňování parametru a jeho hodnoty mějte na paměti, že tyto budou uvedeny ve smlouvě a jsou závazné). V souvislosti s hodnotícím kriteriem je nutné vyplnit alespoň jeden parametr a to takto:

                                název parametru: „Velikost zasažené cílové skupiny“

                                měrná jednotka: „osoba“

                                hodnota parametru: „číslo“

 

 • Povinné přílohy žádosti: Popis projektu - příloha č. 1 (příloha žádosti se předkládá pouze v tištěné podobě, v tomto formuláři uveďte podrobnější popis aktivit projektu naplňujících účel programu, návaznost na předchozí projekty).

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 7. 2. 2020 do 14 hodin, a to dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí               7:00 – 17:00

úterý                    7:00 – 16:00

středa                  7:00 – 17:00

čtvrtek                7:00 – 16:00

pátek                   7:00 – 15:00

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána informace o schválení dotace, její výši a možnosti žádat o poskytnutí zálohy, výzva k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 Zásad pro poskytování finanční  podpory z rozpočtu Libereckého kraje
 • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu. 

Příjemce, se kterým byla v předchozích 3 letech uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a kterou doložil povinnými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude příjemce dokládat pouze povinné přílohy, které nejsou aktuální nebo nebyly předloženy.

Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z registrů, nemusí příjemce dotace dokládat.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

Formulář závěrečného vyúčtování a závěrečná zpráva

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad),
 • příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace realizované akce, informace o spolufinancování akce Libereckým krajem).

Poradí vám

Správce:
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Bc. Martina Meierová
485 226 636
778 724 116

Přečtěte si