Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Školství a mládež

4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Aktuálně

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete (ZDE).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Vyhlášení:
20.12.2023
Zahájení:
19.01.2024
Ukončení:
02.02.2024

V rámci tohoto programu je podporováno rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu. Dále je podporována činnost škol v době mimo vyučování (odpolední zájmové kroužky) a školských zařízeí zřizovaných obcí v době hlavních prázdnin (pobytové tábory). Podporovány budou pouze prokazatelně neziskové projekty.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu 4.1 Program volnočasových aktivit

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu. Vyhlášení zahrnuje rovněž vzor žádosti a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje“ platným pro daný rok.

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 

 • Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesný název žadatele dle dokladu o právní subjektivitě (např. veřejné rejstříky – www.justice.cz).
 • Název projektu: volte stručný a věcný.
 • Účel projektu: zde napište:

  „Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže“.

 • Odůvodnění žádosti: uveďte velmi stručný popis včetně  důvodu podpory
 • Výstupy parametrů projektu (při vyplňování parametru a jeho hodnoty mějte na paměti, že tyto budou uvedeny ve smlouvě a jsou závazné). V souvislosti s hodnotícím kriteriem je nutné vyplnit dva povinné závazné parametry, a to: 
 • „Velikost zasažené cílové skupiny“ (název parametru), měrnou jednotkou bude „osoba“ a hodnota parametru bude Vyjádřena „číslem“(např.30)
 • 2) Druhý závazný parametr uveďte dle typu aktivity:

  - pokud v příloze žádosti uvedete, že aktivity projektu, probíhají pravidelně (jedná se zpravidla o kroužky, schůzky oddílů a podobně), uveďte název parametru „opakování aktivit“, měrnou jednotkou bude varianta, kterou jste zvolili v příloze žádosti (např. 1 x za měsíc) a hodnota parametru bude číslo vyjadřující počet opakování aktivity (např. 10 v případě opakování aktivit každý měsíc ve školním roce).- pokud v příloze žádosti uvedete, že se jedná o jednorázovou aktivitu (jedná se zpravidla o tábory), uveďte název parametru „délka trvání aktivity“, měrnou jednotkou bude „den“ a hodnota parametru bude číslo vyjadřující délku trvání aktivity
 • Správce programu doporučuje uvádět POUZE DVA ZÁVAZNÉ PARAMETRY A TO VÝŠE UVEDENÉ.
 • Povinné přílohy žádosti: Popis projektu 2024 - příloha č. 1 (v tomto formuláři uveďte podrobnější popis aktivit projektu naplňujících účel programu, návaznost na předchozí projekty),

 • Je-li žadatel právnickou osobou doloží k žádosti o dotaci Úplný výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti a ne starší než 90 dnů (přehled právnických osob, kterých se tato povinnost týká, je uveden na ZDE

  Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

  Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 3. 2. 2023 do 14 hodin, a to jedním z následujícíh způsobů:

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje“ platným pro daný rok.

Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách Libereckého kraje T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Žádost musí být podána do 3. 2. 2023 do 14:00 hodin jednou z níže uvedených způsobů:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

 

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

 

Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas přijetí žádosti a jejích povinných příloh (elektronicky i v tištěné podobě, resp. datovou schránkou) Krajským úřadem Libereckého kraje.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána informace o schválení dotace, její výši a možnosti žádat o poskytnutí zálohy, výzva k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 Zásad pro poskytování finanční  podpory z rozpočtu Libereckého kraje
 • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu. 

Příjemce, se kterým byla v předchozích 3 letech uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a kterou doložil povinnými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude příjemce dokládat pouze povinné přílohy, které nejsou aktuální nebo nebyly předloženy.

Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z registrů, nemusí příjemce dotace dokládat.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

Závěrečné vypořádání word

Závěrečné vyúčtování projektu exel

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad),
 • příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace realizované akce, informace o spolufinancování akce Libereckým krajem).

Poradí vám

Správce:
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Bc. Martina Meierová
485 226 636
778 724 116

Přečtěte si