Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Školství a mládež

4.4 sOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE

Aktuálně

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete (ZDE).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Vyhlášení:
20.12.2023
Zahájení:
19.01.2024
Ukončení:
02.02.2024

Cílem programu je podpora a zlepšení podmínek pro identifikaci a rozvoj nadání dětí, žáků a studentů škol na území Libereckého kraje podporou projektů zaměřených na vzdělávání v přírodních a technických vědách, na organizaci vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol Libereckého kraje.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu k předkládání žádostí program 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže 2024

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu. Vyhlášení zahrnuje rovněž vzor žádosti a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře platného pro daný rok:

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 • Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesný název žadatele dle dokladu o právní subjektivitě (např. veřejné rejstříky – www.justice.cz).
 • Název projektu: volte stručný a věcný.
 • Účel projektu: zde napište jen jednu variantu z doporučených:

  buď „Realizace …(název AKTIVITY, např. Realizace vědomostní soutěže pro žáky základních škol)…“

  nebo „Zlepšení podmínek pro práci s nadanými dětmi a mládeží“.  Akceptována bude také synonymně vyjádřená formulace účelu.

 • Odůvodnění žádosti: uveďte vazby projektu na další aktivity v území v předchozích letech.
 • Výstupy parametrů projektu (při vyplňování parametru a jeho hodnoty mějte na paměti, že tyto budou uvedeny ve smlouvě a jsou závazné). Doporučujeme vyplnit takto:

  název parametru: „Velikost zasažené cílové skupiny“

  měrná jednotka: „osoba“

  hodnota parametru: „číslovka“

 • Povinné přílohy žádosti:

  Popis projektu

  V tomto formuláři uveďte podrobnější popis aktivit projektu naplňujících účel programu, návaznost na předchozí projekty.

  Úplný výpis z evidence skutečných majitelů (je-li žadatel právnickou osobou), který není starší než 90 dní od data podání žádosti 

  Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

  Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být doručena nejpozději do 2. 2. 2024 do 14 hodin, a to prostřednictvím některé z níže uvedených forem:

1. ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVEŇ DATOVOU SCHRÁNKU:

Elektronické podání přes webový portál (nikoliv e-mailem), jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti - odesílá se pouze žádost bez povinných příloh

 a zároveň

Žádost odešlete prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohamiID datové schránky: c5kbvkw.

2. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

Elektronické podání přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh, které se posílají přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY a zároveň přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY musí být spolu s přílohami Žádosti vložena i elektronická verze Žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVEŇ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

Elektronické podání přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) - odesílá se pouze vyplněný formulář Žádosti bez povinných příloh a současně odešlete Žádost v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem  a se všemi povinnými přílohami (písemná a elektronická verze Žádosti musí být totožné).

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.
** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token).

Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas doručení podepsané žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje, nikoliv datum podání na poště.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána informace o schválení dotace, její výši a možnosti žádat o poskytnutí zálohy, výzva k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 Zásad pro poskytování finanční  podpory z rozpočtu Libereckého kraje
 • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu. 

Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z registrů, nemusí příjemce dotace dokládat.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

Formulář závěrečného vyúčtování/vypořádání projektu

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad),
 • příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace realizované akce, informace o spolufinancování akce Libereckým krajem).

Poradí vám

Správce:
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Eva Hodboďová
485 226 635
739 541 550

Přečtěte si