Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Školství a mládež

Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2022

Aktuálně

Rada kraje schválila vyhlášení programu na podporu dopravy žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních škol na veletrh EDUCA EXPO 2022 ve dnech 13. – 15. 10. 2022.

Více informací o programu a podání žádosti najdete v jednotlivých krocích uvedených níže.

Vyhlášení:
10.06.2022
Zahájení:
31.08.2022
Ukončení:
14.09.2022

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje_Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2022

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím formuláře „T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje“.
Žádost musí být podána nejpozději 14. září 2022 do 14.00 hodin dvěma uvedenými formami:


A. Elektronicky přes webový portál, jehož odkaz je umístěn na konci elektronického formuláře žádosti o poskytnutí dotace (nikoli prostřednictvím e-mailu), systém umožňuje odeslat pouze žádost bez povinných příloh.

a ZÁROVEŇ

B. V tištěné podobě v obálce čitelně označené textem „DOPRAVA - EDUCA EXPO 2022“, nebo prostřednictvím datové schránky (s elektronickým podpisem oprávněné osoby) se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec
ID datové schránky: c5kbvkw
Rozhodující je datum a hodina doručení žádosti.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
  • Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.
  • V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.

 

Vypořádání (vyúčtování)

Závěrečné vyúčtování projektu bude předloženo dle smlouvy do 30 dnů po ukončení projektu.  Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, do kdy je možné podat závěrečné vypořádání / vyúčtování.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

- čestné prohlášení o počtu přepravených žáků (podepsané statutárním zástupcem příjemce dotace)

- kopii / kopie prvotních daňových dokladůdoklady prokazující jejich úhradu 

 

Poradí vám

Správce:
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Bc. Květa Šírová
485 226 637