Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Školství a mládež

Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2024

Aktuálně

Rada kraje bude dne 21. 5. schvalovat vyhlášení programu na podporu dopravy žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních škol na veletrh EDUCA EXPO 2024 ve dnech 10. – 12. 10. 2024.

Žádost je možné podat od 28. 8. do 13. 9. 2024 

Více informací o programu a podání žádosti najdete v jednotlivých krocích uvedených níže.

Vyhlášení:
22.05.2024
Zahájení:
28.08.2024
Ukončení:
13.09.2024

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení dotačního programu Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2023

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

vzor žádosti 2024 - pouze k nahlédnutí, pro vypnění je nutné použít žádost z odkazu výše

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím formuláře „T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje“.
Žádost musí být podána nejpozději 13. září 2023 do 14.00 hodin, a to prostřednictvím některé z níže uvedených forem:

1. ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVEŇ DATOVOU SCHRÁNKOU:

Elektronické podání přes webový portál (nikoliv e-mailem), jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti 

 a zároveň

Žádost odešlete prostřednictvím datové schránky (pouze u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce, NESKENUJTE fyzicky podepsanou žádost). ID datové schránky: c5kbvkw.

2. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - tuto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

Elektronické podání přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) a zároveň přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY musí být vložena i elektronická verze Žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVEŇ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

Elektronické podání přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) - odesílá se vyplněný formulář Žádosti a současně odešlete Žádost v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem (písemná a elektronická verze Žádosti musí být totožné).

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

 nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.
** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token).

 

Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas doručení podepsané žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje, nikoliv datum podání na poště.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
  • Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.
  • V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.

 

Vypořádání (vyúčtování)

Závěrečné vyúčtování projektu bude předloženo dle smlouvy do 30 dnů po ukončení projektu.  Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, do kdy je možné podat závěrečné vypořádání / vyúčtování.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

- čestné prohlášení o počtu přepravených žáků a tříd (podepsané statutárním zástupcem příjemce dotace),

- kopii / kopie prvotních daňových dokladů (datum zdanitelného plnění na faktuře za dopravu musí být v termínu realizace projektu) doklady prokazující jejich úhradu (výpis z účtu atd.),

- doložení publicity projektu dle smlouvy - Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, využití loga Libereckého kraje, tisková zpráva...).

Poradí vám

Správce:
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Bc. Květa Šírová
485 226 637