Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Školství a mládež

Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2020

Aktuálně

PROGRAM ZRUŠEN!!!

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 6. 10. 2020 schválila usnesením č. 682/20/RK zrušení dotačního programu na podporu dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2020 a stejným usnesením rozhodla o neposkytnutí dotace žadatelům, kteří do programu předložili žádosti o poskytnutí dotace.

Důvodem zrušení programu je skutečnost, že fyzická forma letošního ročníku veletrhu byla v důsledku vyhlášení nouzového stavu v ČR zrušena a veletrh se bude odehrávat pouze v online prostředí.

Vyhlášení:
30.07.2020
Zahájení:
31.08.2020
Ukončení:
14.09.2020

Zajištění dopravy žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních škol na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2020 ve dnech 15. – 17. 10. 2020.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2020

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje“.
Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách Libereckého kraje.
Žádost musí být podána nejpozději 14. září 2020 do 14.00 hodin dvěma uvedenými formami:


A. Elektronicky přes webový portál, jehož odkaz je umístěn na konci elektronického formuláře „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje“ (nikoli prostřednictvím e-mailu), systém umožňuje odeslat pouze žádost bez povinných příloh.
a ZÁROVEŇ


B. V tištěné podobě v obálce čitelně označené textem „DOPRAVA - EDUCA 2020“, nebo prostřednictvím datové schránky (s elektronickým podpisem oprávněné osoby) se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec
ID datové schránky: c5kbvkw
Rozhodující je datum a hodina doručení žádosti.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
  • Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.
  • V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.

 

Vypořádání (vyúčtování)

Závěrečné vyúčtování projektu bude předloženo dle smlouvy do 30 dnů po ukončení projektu.  Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, do kdy je možné podat závěrečné vypořádání / vyúčtování.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

- čestné prohlášení o počtu přepravených žáků (podepsané statutárním zástupcem příjemce dotace)

- kopii / kopie prvotních daňových dokladůdoklady prokazující jejich úhradu 

 

Poradí vám

Správce:
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Mgr. Zuzana Vereščáková
485 226 637
606 034 252
Ing. Eva Hodboďová
485 226 635
739 541 550