Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Školství a mládež

Podpora školního stravování v Libereckém kraji ve školním roce 2023/2024

Aktuálně

Vyhlášení:
31.08.2023
Zahájení:
01.10.2023
Ukončení:
30.06.2024

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 29. srpna 2023 schválilo podmínky a vyhlášení programu: Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení dotačního programu včetně příloh

Příloha pro zapojení dítěte do cílové skupiny v editovatelné formě:

Čestné prohlášení k bezplatnému stravování

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T8 - Žádost o podporu stravování

povinné přílohy k žádosti:

Povinné přílohy je nutné odeslat přes elektronický webový portál (Kalkulačka k žádosti o dotaci ve formátu .xlsx bez podpisu, Čestné prohlášení o bezdlužnosti, případně Úplný výpis z evidence skutečných majitelů ve formátu .pdf), a datovou schránkou s podepsanou žádostí o dotaci (Kalkulačka k žádosti o dotaci s podpisem ve formátu .pdf, Čestné prohlášení o bezdlužnosti, případně Úplný výpis z evidence skutečných majitelů ve formátu .pdf).
 
Před podáním žádosti doporučujeme žadatelům kontaktovat Ing. Petru Duškovou, tel. číslo: 485 226 143, mobilní telefon: 778 543 214 z důvodu kontroly správnosti vyplněných údajů ve formuláři. Žadatelé se tím mohou vyhnout problémům spojeným s administrativními neshodami.
 
Manuál k vyplnění žádosti a přílohy "Kalkulačka k žádosti" je zveřejněn na edulk.cz zde.
Žádost včetně případných příloh pošlete

Lhůta pro podání žádosti 1. 10. 2023 – 30. 6. 2024 (30. 6. 2024 do 14:00 hodin), a to dvěmi níže uvedenými formami:

1. elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem),

a zároveň

2. prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami.
 
       ID datové schránky: c5kbvkw
 
Žádosti budou uspokojovány až do vyčerpání alokace v návaznosti na datum a čas jejich podání.
Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas doručení podepsané žádosti do datové schránky Krajského úřadu Libereckého kraje.
Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Rady Libereckého kraje/Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána informace o schválení dotace a výzva k doložení potřebných příloh k uzavření smlouvy.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

  • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu

Po uzavření smlouvy bude příjemci zřízen přístup do on-line prostředí administrace dotačního programu, ve kterém budou dokládány potřebné dokumenty související s čepráním dotace. Zároveň dle smlouvy čl. II, odst. 3 bude převedena záloha ve stanovené výši a lhůtě. Další platby se řídí ustanovením smlouvy čl. II, odst. 3.

Dále je příjemce povinen, dle smlouvy čl. 3, odst. 11 zajistit alespoň minimální publicitu. Odkaz na generátor nástrojů povinné publicity je ZDE.

Vypořádání (vyúčtování)

Vyúčtování poskytnuté dotace je průběžné. Každý příjemce bude informován správcem dotačního programu o formě a způsobu dokládání čerpání dotace. Důležitými podklady pro správné vyúčtování dotace jsou Dílčí vyúčtování a Závěrečné vyúčtování a zpráva o realizaci projektu. Tyto podklady budou příjemci k dispozici v on-line prostředí pro administraci dotačního programu.

Dílčí vyúčtování bude předkládáno za období od počátku realizace projektu do 29. 2. 2024.

Závěrečné vyúčtování a zpráva o realizaci projektu budou předkládány po konci realizace projektu za období od počátku realizace projektu do konce realizace projektu (30. 6. 2024, resp. 31. 8. 2024 u mateřských škol) ve lhůtě uvedené ve smlouvě čl. III, odst. 10.

K jejich předložení bude příjemce vyzván písemně správcem dotačního programu. Přílohou těchto podkladů budou elektronické výstupy prokazující odebrání jednotek stravování dle podmínek smlouvy čl. III.

Poradí vám

Správce:
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Petra Dušková
485 226 143
+420 778 543 214