Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Záštity s finanční podporou

ZÁŠTITA S FINANČNÍ PODPOROU - Martin Půta 

Aktuálně

Jedná se o žádosti na akce, na které udělí záštitu hejtman Libereckého kraje.

Osobní záštita je vyjádření morální podpory pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že zaštiťující osoba (v tomto případě některý z členů Rady Libereckého kraje) považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti. Udělenou osobní záštitou se zvyšuje prestiž akce. Individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, což je i tzv. záštita s finanční podporou, je poskytnutí finančních prostředků na základě žádosti o poskytnutí dotace (T5), jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených dotačních programů. Finanční podpora je poskytována na významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní nebo jinou událost, kterou žadatel pořádá, přičemž finančně jsou podpořeny projekty/akce jak místního a celokrajského, tak i nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu. Nelze získat na jeden projekt z více zdrojů Libereckého kraje ( např. záštita + jiný dotační program otevřený na daný rok).

 

Vyhlášení:
31.01.2023
Zahájení:
01.02.2023
Ukončení:
29.12.2023

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost. 

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. . Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Poradíme Vám, co je pro vyřízení Vaší žádosti potřeba udělat, aby vše proběhlo správně a co nejrychleji. Nepodceňujte tento první krok. Vaše žádost bude se členem rady projednána v co nejkratší době. V případě kladného rozhodnutí Vaši akci svým jménem zaštítit, daný sekretariát vyhotoví tzv. záštitový list a zašle Vám jeho tištěnou verzi - originál na Vámi udanou adresu. Pokud Vaše akce zaštitěna nebude, dozvíte se to také písemně - e-mailovou zprávou z daného sekretariátu, případně od jiné vyřizující osoby. Odpověď vám sdělíme do 7 dnů od rozhodnutí orgánů kraje o příslušné žádosti.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Pro vyplnění přílohy žádosti o dotaci = žádosti o osobní záštitu, potřebujete verzi Microsoft Office 2007 a výše (přípony souborů docx, xlsx).

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

K poskytnutí finanční podpory v rámci záštity je nutné, aby člen rady kraje nad akcí žadatele záštitu převzal. Zároveň mějte na paměti, že samotná Žádost o osobní záštitu (příloha k žádosti, formulář excel A4) neslouží pro žádost o finanční podporu (je pouze její přílohou), žádosti tedy budete vyplňovat dvě.

  • žádost o osobní záštitu - příloha žádosti o dotaci
    Tato žádost se tedy zasílá dopředu, nejlépe emailem.
  • T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje
  • a její povinná příloha popis projektu.

    Žádost T5 a popis projektu je nutno dodat v originálu podepsaný na KÚLK, vč. vygenerovaného čárového kódu, který se objeví při el. zaslání žádosti na webu !!
  • k žádosti také přiložte potvrzení o vlastnictví účtu v bance, číslo účtu musí patřit žadateli.
  • Úplný výpis platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazenými novými údaji, (doloží pouze právnické osoby).  Požadavek dle §10a odst. 3f) 2. zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Získání výpisů je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem.

Návod k vyplnění několika částí formuláře T5:

Správce oblasti podpory (str. 1)
Resort (odbor) člena rady kraje, kterého o záštitu s finanční podporou žádáte, např. Odbor kancelář hejtmana.

Oblast podpory (str. 1)
Akce podporované Libereckým krajem.

Individuální/systémová (str. 1)

Záštita s finanční podporou_hejtman_Půta_Martin (nebo příslušný člen rady kraje).

Individuální záštiita = záštita, která je již zapsaná v rozpočtu Libereckého kraje. 

Žadatel (str. 1)

Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesná data názvu a sídla žadatele dle evidence v příslušném rejstříku (např. obchodní rejstřík; Živnostenský rejstřík).

Název projektu (str. 3)

Volte stručný a přesný název, který bude jednotný pro celý Váš projekt (není možné poté akci pojmenovat jinak – po rozhodnutí o poskytnutí dotace by případná změna názvu musela být znovu projednána orgány kraje). Dbejte také na stejný název projektu v příloze žádosti = žádost o udělení osobní záštity.

Účel projektu (str. 3)

Např. podpora kulturních aktivit v obci; snaha zapojit občany do dění regionu; podpora zdraví prospěšných aktivit; podpora ochrany přírody; podpora Libereckého kraje jako turistického cíle atd.

UPOZORNĚNÍ: Mezi nezpůsobilé výdaje patří: investiční výdaje, cestovní náhrady, tabákové výrobky, alkohol, nákup majetku, pojištění, opravy a udržování, poplatky bankám.

Odůvodnění žádosti

Např. jedná se o akci celokrajského významu s dlouholetou tradicí, která podporuje zájem o turistiku v Libereckém kraji, a z tohoto důvodu bychom uvítali finanční podporu Libereckého kraje… apod. Připište také: nedostatek vlastních finančních prostředků.

Výstupy parametrů projektu

Zbystřete!  Tyto parametry jsou závazné, jsou uvedeny ve smlouvě a k závěrečnému vyúčtování je nutné doložit jejich plnění min. na 90 %. Postačí uvést jeden parametr.

Mezi často udávané parametry patří např.:

doba trvání akce - den - 1 (doba konání akce - den - 1)

výroba plakátů - počet – 100.

Seznam příloh

Vždy tam bude Popis projektu. Můžete přidat i informace o minulé akci, fotografie, dokumenty s (odkazy na) mediální prezentace apod.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o osobní záštitu (formulář A4 - 1 list)  je nejlepší na krajský úřad zaslat pouze e-mailem, a to na adresu, která se Vám zobrazí na konci vyplněného formuláře.

Žádost o poskytnutí dotace (T5) musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň bezodkladně

2. PÍSEMNĚ podepsanou a případně orazítkovanou včetně požadovaných příloh (popis projektu + čárový kod), a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí               7:00 – 17:00

úterý                    7:00 – 16:00

středa                  7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00

 

Rozhodující je datum doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje je žadateli sděleno písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu, nejpozději však 15 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje.

Žadateli o dotaci bude následně zaslán email, který bude obsahovat předvyplěnou smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace včetně příloh a postup.

vzor smlouvy

Finanční podpora bude poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy (podpis obou stran). Výše zálohy činí až 100% přiznané dotace.

K podepsané smlouvě budete na krajský úřad povinně zasílat také tyto její přílohy:

Čestné prohlášení žadatele o podporu z rozpočtu Libereckého kraje

Čestné prohlášení žadatele o podporu deminimis (v případě, že je to ve smlouvě uvedeno)

 

Důležité!

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla uvedením loga Libereckého kraje doplněného případně textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem (pozvánka/plakát/článek na FB/média/atd.).

LOGO kraje

O zaslání loga LK v el. verzi požádejte s uvedením důvodu paní Ing. Radku Pleštilovou, e-mail: radka.plestilova@kraj-lbc.cz.

Vypořádání (vyúčtování)

Po ukončení termínu realizace projektu je žadatel povinen do 50 dnů předložit

- závěrečnou zprávu a

- závěrečné vyúčtování

v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Závěrečné vyúčtování je dokládáno pouze do výše poskytnuté dotace a musí být předloženo na příslušném formuláři, který je přílohou smlouvy. Dodává se s popisem případně s razítkem v originálu.

Závěrečné vyúčtování finanční podpory z rozpočtu LK

Upozornění: Mezi hlavní nezpůsobilé výdaje patří: investiční výdaje, tabákové výrobky, alkohol a cestovní náhrady, nákup majetku, pojištění, opravy a udržování, poplatky bankám.

Závěrečná zpráva je taktéž přílohou smlouvy a obsahuje informace o průběhu akce a jejími přílohami jsou například informace, jak byl prezentován Liberecký kraj, popř. fotografie a tisková zpráva. Popis realizace v závěrečné zprávě rozepište dle průběhu akce, není žádoucí stručná verze.

Závěrečná zpráva o vynaložení finančních prostředků na projekt/akci.

Poradí vám

Správce:
Odbor kancelář hejtmana
Bc. Martina Rakušanová, DiS.
485 226 326

Přečtěte si