Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Záštity s finanční podporou

ZÁŠTITA S FINANČNÍ PODPOROU - Martin Půta 

Aktuálně

Jedná se o žádosti na akce, na které udělí záštitu hejtman Libereckého kraje.

 • Osobní záštita je vyjádření morální podpory pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že zaštiťující osoba (v tomto případě některý z členů Rady Libereckého kraje) považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti. Udělenou osobní záštitou se zvyšuje prestiž akce.
 • Individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, což je i tzv. záštita s finanční podporou, je poskytnutí finančních prostředků na základě žádosti o poskytnutí dotace (T5), jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených dotačních programů. Finanční podpora je poskytována na významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní nebo jinou událost, kterou žadatel pořádá, přičemž finančně jsou podpořeny projekty/akce jak místního a celokrajského, tak i nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu. Nelze získat na jeden projekt z více zdrojů Libereckého kraje ( např. záštita + jiný dotační program otevřený na daný rok).
Vyhlášení:
01.01.2024
Zahájení:
02.01.2024
Ukončení:
29.11.2024

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů 
a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení. Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost. 

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí, církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. . Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Nejprve svůj záměr zkonzultujte
s příslušným správcem uvedeným výše vlevo nahoře v červeném rámečku PORADÍ VÁM.

Poradíme Vám, co je pro vyřízení Vaší žádosti potřeba udělat, aby vše proběhlo správně a co nejrychleji. Nepodceňujte tento první krok. Vaše žádost bude se členem rady projednána v co nejkratší době. V případě kladného rozhodnutí Vaši akci svým jménem zaštítit, daný sekretariát vyhotoví tzv. záštitový list a zašle Vám jeho tištěnou verzi - originál na Vámi udanou adresu. Pokud Vaše akce zaštitěna nebude, dozvíte se to také písemně - e-mailovou zprávou z daného sekretariátu, případně od jiné vyřizující osoby. Odpověď vám sdělíme do 7 dnů od rozhodnutí orgánů kraje o příslušné žádosti.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Pro vyplnění přílohy žádosti o dotaci = žádosti o osobní záštitu, potřebujete verzi Microsoft Office 2007 a výše (přípony souborů docx, xlsx).

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

K poskytnutí finanční podpory v rámci záštity je nutné, aby člen rady kraje nad akcí žadatele záštitu převzal. Zároveň mějte na paměti, že samotná Žádost o osobní záštitu (příloha k žádosti, formulář excel A4) neslouží pro žádost o finanční podporu (je pouze její přílohou), žádosti tedy budete vyplňovat dvě.

 • žádost o osobní záštitu - příloha žádosti o dotaci
  Tato žádost se tedy zasílá dopředu, nejlépe emailem.
 • T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje
 • a její povinná příloha popis projektu.

  Žádost T5 a popis projektu je nutno dodat v originálu podepsaný na KÚ LK, vč. vygenerovaného čárového kódu, který se objeví při el. zaslání žádosti na webu !!
 • k žádosti také přiložte potvrzení o vlastnictví účtu v bance, číslo účtu musí patřit žadateli.
 • Úplný výpis platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazenými novými údaji, (doloží pouze právnické osoby).  Požadavek dle §10a odst. 3f) 2. zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Získání výpisů je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem.

Návod na vyplnění T5 žádosti o záštitu zde :

 

Žadatel (str. 1)

Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesná data názvu a sídla žadatele dle evidence v příslušném rejstříku (např. obchodní rejstřík; Živnostenský rejstřík).

Název projektu (str. 3)

Volte stručný a přesný název, který bude jednotný pro celý Váš projekt (není možné poté akci pojmenovat jinak – po rozhodnutí o poskytnutí dotace by případná změna názvu musela být znovu projednána orgány kraje). Dbejte také na stejný název projektu v příloze žádosti = žádost o udělení osobní záštity.

Účel projektu (str. 3)

Např. podpora kulturních aktivit v obci; snaha zapojit občany do dění regionu; podpora zdraví prospěšných aktivit; podpora ochrany přírody; podpora Libereckého kraje jako turistického cíle atd.

UPOZORNĚNÍ: Mezi nezpůsobilé výdaje patří: investiční výdaje, cestovní náhrady, tabákové výrobky, alkohol, nákup majetku, pojištění, opravy a udržování, poplatky bankám.

Odůvodnění žádosti

Např. jedná se o akci celokrajského významu s dlouholetou tradicí, která podporuje zájem o turistiku v Libereckém kraji, a z tohoto důvodu bychom uvítali finanční podporu Libereckého kraje… apod. Připište také: nedostatek vlastních finančních prostředků.

Výstupy parametrů projektu

Zbystřete!  Tyto parametry jsou závazné, jsou uvedeny ve smlouvě a k závěrečnému vyúčtování je nutné doložit jejich plnění min. na 90 %. Postačí uvést jeden parametr.

Mezi často udávané parametry patří např.:

doba trvání akce - den - 1 (doba konání akce - den - 1)

Seznam příloh

Vždy tam bude Popis projektu. Můžete přidat i informace o minulé akci, fotografie, dokumenty s (odkazy na) mediální prezentace apod.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o osobní záštitu (formulář A4 - 1 list)  je nejlepší na krajský úřad zaslat pouze e-mailem, a to na adresu, která se Vám zobrazí na konci vyplněného formuláře.

Žádost o poskytnutí dotace (T5) musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY včetně požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete na konci elektronického formuláře žádosti. Všechny povinné přílohy odešlete přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň bezodkladně

2. PÍSEMNĚ podepsanou a případně orazítkovanou včetně požadovaných příloh (popis projektu + čárový kod), a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí               7:00 – 17:00

úterý                    7:00 – 16:00

středa                  7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00

 

Rozhodující je datum doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje je žadateli sděleno písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu, nejpozději však 15 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje.

Žadateli o dotaci bude následně zaslán email, který bude obsahovat předvyplěnou smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace včetně příloh a postup.

Finanční podpora bude poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy (podpis obou stran). Výše zálohy činí až 100% přiznané dotace.

K podepsané smlouvě budete na krajský úřad povinně zasílat také tyto její přílohy:

Čestné prohlášení žadatele o podporu z rozpočtu Libereckého kraje

Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis (v případě, že je to ve smlouvě uvedeno)

 

Důležité!

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla uvedením loga Libereckého kraje doplněného případně textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem (pozvánka/plakát/článek na FB/média/atd.).

 

LOGO kraje

O zaslání loga LK v el. verzi požádejte s uvedením důvodu paní
Ing. Radku Pleštilovou, DiS.; e-mail: radka.plestilova@kraj-lbc.cz.

Vypořádání (vyúčtování)

Po ukončení termínu realizace projektu je žadatel povinen do 50 dnů předložit závěrečné vyúčtování.

Závěrečné vyúčtování je dokládáno pouze do výše poskytnuté dotace a musí být předloženo na příslušném formuláři, který je přílohou smlouvy. Dodává se s popisem případně s razítkem v originálu.

Závěrečné vyúčtování finanční podpory z rozpočtu LK

Upozornění: Mezi hlavní nezpůsobilé výdaje patří: investiční výdaje, tabákové výrobky, alkohol a cestovní náhrady, nákup majetku, pojištění, opravy a udržování, poplatky bankám.

Poradí vám

Správce:
Odbor kancelář hejtmana
Havířová Marcela
485226383
739541507

Přečtěte si