Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Záštity s finanční podporou

ZÁŠTITA S FINANČNÍ PODPOROU - Mgr. Vladimír Richter

Aktuálně

Osobní záštita je vyjádření morální podpory pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že zaštiťující osoba (v tomto případě některý z členů Rady Libereckého kraje) považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti. Udělenou osobní záštitou se zvyšuje prestiž akce. Individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, což je i tzv. záštita s finanční podporou, je poskytnutí finančních prostředků na základě žádosti o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených dotačních programů. Finanční podpora je poskytována na významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní nebo jinou událost, kterou žadatel pořádá, přičemž finančně jsou podpořeny projekty/akce jak místního a celokrajského, tak i nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu.

Akce, na které budete žádat o záštitu člena rady, by měly být zaměřené zejména na oblast zdravotnictví. Po předchozím projednání však může člen rady zaštítit svým jménem i jiné zajímavé akce spadající do jiných oblastí zájmu.

Vyhlášení:
08.01.2024
Zahájení:
08.01.2024
Ukončení:
31.10.2024

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona
č. 37/2021 Sb
 ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete ZDE).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obraťte na kontaktní osobu uvedenou u tohoto programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným zaměstnancem úřadu, uvedeným výše v červeném rámečku.

Poradí Vám, co je pro vyřízení Vaší žádosti potřeba udělat, aby vše proběhlo správně a co nejrychleji, případně Vám dohodne s příslušným radním schůzku… nepodceňujte tento první krok.

Vaše žádost bude se členem rady projednána v co nejkratší době po doručení příslušnému zaměstnanci úřadu, nejčastěji na sekretariát daného člena rady.

V případě, že se radní rozhodne Vaši akci svým jménem zaštítit, daný sekretariát vyhotoví tzv. záštitový list a zašle Vám jeho elektronickou verzi na Vámi udaný e-mailový kontakt. Budete-li si přát originál záštitového listu zaslat poštou, sdělíte to v odpovědi na zprávu o udělení záštity.

Pokud radní Vaši akci nezaštítí, dozvíte se to také písemně - e-mailovou zprávou z daného sekretariátu, případně od jiné vyřizující osoby.

Odpověď byste měli znát nejdéle do 14 dní.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

K poskytnutí finanční podpory v rámci záštity je nutné, aby člen rady nad akcí žadatele záštitu převzal. Zároveň mějte na paměti, že samotná Žádost o osobní záštitu neslouží pro žádost o finanční podporu (je pouze její přílohou), žádosti tedy budete vyplňovat dvě.

Návod k vyplnění několika částí formuláře T5:

Správce oblasti podpory: resort (odbor) člena rady, kterého o záštitu s finanční podporou žádáte

Oblast podpory: Akce podporované Libereckým krajem

Individuální/systémová: Záštita s finanční podporou_...

Žadatel: Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesná data názvu a sídla žadatele dle evidence v příslušném rejstříku (např. obchodní rejstřík; Živnostenský rejstřík)

Název projektu: volte stručný a přesný název, který bude jednotný pro celý Váš projekt (není možné poté akci pojmenovat jinak – po rozhodnutí o poskytnutí dotace by případná změna názvu musela být znovu projednána v orgánech kraje).

Účel projektu: např. podpora kulturních aktivit v obci; snaha zapojit občany do dění regionu; podpora zdraví prospěšných aktivit; podpora ochrany přírody; podpora Libereckého kraje jako turistického cíle; …

Odůvodnění žádosti: např. jedná se o akci celokrajského významu s dlouholetou tradicí, která podporuje zájem o turistiku v Libereckém kraji, a z tohoto důvodu bychom uvítali finanční podporu Libereckého kraje… apod.

Výstupy parametrů projektu: tyto parametry jsou závazné, jsou uvedeny ve smlouvě a k závěrečnému vyúčtování je nutné doložit jejich plnění min na 90 %. Postačí uvést jeden parametr.

 

Mezi často udávané parametry patří např.:

doba trvání akce - den - 1

výroba plakátů (s uvedením loga LK) - počet – 100.

Seznam příloh: vždy tam bude Popis projektu. Můžete přidat i informace o minulé akci, fotografie, dokumenty s (odkazy na) mediální prezentace apod.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o osobní záštitu (včetně příloh) je nejlepší na krajský úřad zaslat pouze e-mailem, a to na adresu, která se Vám zobrazí na konci vyplněného formuláře.

Pro přehlednost je to: lenka.novakova@kraj-lbc.cz

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň bezodkladně

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                    7:00 – 16:00

středa                  7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                   7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje je žadateli sděleno písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu, nejpozději však 15 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje.

Žadateli o dotaci bude následně zaslána předvyplěná smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace včetně příloh.

vzor smlouvy

Finanční podpora bude poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy. Výše zálohy činí až 100% přiznané dotace.

K podepsané smlouvě budete na krajský úřad povinně zasílat také tyto její přílohy:

Čestné prohlášení žadatele o podporu z rozpočtu Libereckého kraje

Čestné prohlášení žadatele o podporu DE MINIMIS

 

Důležité!

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla uvedením loga Libereckého kraje doplněného případně textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem.

O zaslání loga LK v el. verzi požádejte s uvedením důvodu paní Ing. Radku Pleštilovou, e-mail: radka.plestilova@kraj-lbc.cz

Vypořádání (vyúčtování)

Po ukončení termínu realizace projektu je žadatel povinen do 50 dnů předložit závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Závěrečné vyúčtování je dokládáno pouze do výše poskytnuté dotace a musí být předloženo na příslušném formuláři, který je přílohou smlouvy, v el. podobě je uveden zde:

Závěrečné vyúčtování projektu - ZÁŠTITY

Upozornění: Mezi hlavní nezpůsobilé výdaje patří: investiční výdaje, tabákové výrobky, alkohol a cestovní náhrady, nákup majetku, pojištění, opravy a udržování, poplatky bankám.

Závěrečná zpráva je taktéž přílohou smlouvy a obsahuje informace o průběhu akce a jejími přílohami jsou například informace, jak byl prezentován Liberecký kraj, popř. fotografie a tisková zpráva. 

Průběžná zpráva - vyúčtování projektu

Poradí vám

Správce:
Resort zdravotnictví
Lenka Nováková
485 226 675
Bc. Kateřina Požická
485 226 378
katerina.pozicka@kraj-lbc.cz