Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Záštity s finanční podporou

Záštita s finanční podporou - Václav židek

Aktuálně

Akce, na které budete žádat o záštitu pana radního Václava Židka, by měly být zaměřené zejména na oblast životního prostředí a zemědělství. Po předchozím projednání však může pan radní zaštítit svým jménem i jiné zajímavé akce spadající do jiných oblastí zájmu.

Osobní záštita je vyjádření morální podpory pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že zaštiťující osoba (člen Rady Libereckého kraje) považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti. Udělenou osobní záštitou se zvyšuje prestiž akce. Individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, což je i tzv. záštita s finanční podporou, je poskytnutí finančních prostředků na základě žádosti o poskytnutí dotace. Finanční podpora je poskytována na významnou událost / akci  jak místního a celokrajského, tak i nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu.

Vyhlášení:
01.01.2024
Zahájení:
01.01.2024
Ukončení:
30.11.2024

Upozorňujeme žadatele na novou povinnost danou zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, že vybrané právnické osoby (informace najdete zde), jsou povinny spolu se žádostí doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Výpis je možné získat prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte zřízenou, u soudu nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným zaměstnancem úřadu - poradí vám:

1) KONTAKTUJTE SEKRETÁŘKU P. RADNÍHO (viz kontakt v červeném rámečku)

a zašlete jí vyplněný formulář Zadost_o_osobni_zastitu. Vaše žádost bude se členem rady projednána v co nejkratší době.

V případě, že se radní rozhodne Vaši akci svým jménem zaštítit, daný sekretariát vyhotoví tzv. záštitový list a zašle Vám jeho elektronickou verzi na Vámi udaný e-mailový kontakt. Budete-li si přát originál záštitového listu zaslat poštou, sdělíte to v odpovědi na zprávu o udělení záštity.

Pokud radní Vaši akci nezaštítí, dozvíte se to také písemně - e-mailovou zprávou z daného sekretariátu. Odpověď byste měli znát nejdéle do 14 dní.

2) PO SCHVÁLENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI O ZÁŠTITU KONTAKTUJTE ADMINISTRÁTORA DOTACE (viz kontakt v červeném rámečku)

a konzultujte s ním podání žádosti o dotaci - viz další body níže.
Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

 

Pro vyplnění přílohy žádosti o dotaci, žádosti o osobní záštitu, potřebujete verzi Microsoft Office 2007 a výše (přípony souborů docx, xlsx). V případě, že disponujete jiným editorem, např. OpenOffice, LibreOffice atd., kontaktujte prosím příslušného zaměstnance (viz Poradí Vám). Dohodnete se na jiném způsobu zaslání potřebných (kompletních) informací.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Samotná Žádost o osobní záštitu NENÍ Žádostí o finanční podporu. Po obdržení odpovědi, že Vaši akci radní zaštítí, je nutné se obrátit na administrátora dotace (viz červený rámeček nahoře) a vyplnit žádost o dotaci vč. povinných příloh:

Žádost o dotaci

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje 

Návod k vyplnění formuláře - viz níže.

Tento formulář vyplníte a odešlete v našem systému a současně ho doručíte jednou z uvedených možností spolu se všemi přílohami - viz další bod 4

Povinné přílohy žádosti 

Návod k vyplnění formuláře žádosti:

Správce oblasti podpory: Odbor životního prostředí a zemědělství

Oblast podpory: Akce podporované Libereckým krajem

Individuální/systémová: Záštita s finanční podporou_resort životního prostředí a zemědělství

Žadatel: Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesná data názvu a sídla žadatele dle evidence v příslušném rejstříku (např. obchodní rejstřík; Živnostenský rejstřík)

Název projektu: volte stručný a přesný název, který bude jednotný pro celý Váš projekt např. "Konference ........"

Účel projektu: např. uskutečnění akce s tématem životního prostředí / zemědělství / ochrany přírody a krajiny apod.

Odůvodnění žádosti: např. jedná se o akci celokrajského / přeshraničního významu s dlouholetou tradicí, která podporuje zájem o životní prostředí / zemědělství / ochranu přírody a krajiny apod.

Výstupy parametrů projektu: tyto parametry jsou závazné, jsou uvedeny ve smlouvě a k závěrečnému vyúčtování je nutné doložit jejich plnění min na 90 %. Postačí uvést jeden parametr např. konference - akce - 1

Žádost včetně případných příloh pošlete

 1. Žádost o záštitu

Formulář Zadost_o_osobni_zastitu_příloha pošlete nejprve samostatně e-mailem na adresu katerina.necaskova@kraj-lbc.cz. Poté ho podepsaný přiložte k žádosti o dotaci.

2. Žádost o dotaci se všemi přílohami může být na krajský úřad doručena těmito způsoby:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL (tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis**):

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň*

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.


 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem*** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw


 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje


* Obě verze žádosti musí být totožné (jinak dojde k zamítnutí žádosti).

**Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

*** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
 • Rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje je žadateli sděleno písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu, nejpozději však 15 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje.
 • Spolu s rozhodnutím bude zaslána smlouva k podpisu. Finanční podpora bude poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy. Výše zálohy činí až 100 % přiznané dotace.
 • Termín realizace vašeho projektu / akce je od 1. 1. do 31. 12. 2024. Nevadí, tedy, když dojde k posunu termínu konání v daném roce např. kvůli nepříznivému počasí, nemoci realizátora apod.
 • Publicita projektu - nezapomeňte informovat veřejnost, že váš projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem. Kontaktujte nejlépe emailem Ing. Radku Pleštilovou DiS. (radka.plestilova@kraj-lbc.cz; 485226302), která vám poskytne vhodné logo Libereckého kraje a odsouhlasí vám jeho správné použití např. na vašem webu, plakátu, ve zpravodaji, tiskové zprávě apod. 
Vypořádání (vyúčtování)
 • Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu / akce, nejpozději do 19. 2. 2025.
 • Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti dotační smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí její účinnosti (po podpisu a zveřejnění).
 • Závěrečné vyúčtování je dokládáno pouze do výše poskytnuté dotace a musí být předloženo na příslušném formuláři, který je přílohou smlouvy Formulář závěrečné vyúčtování a zpráva záštita
 • Mezi nezpůsobilé výdaje patří: investiční výdaje, tabákové výrobky, alkohol a cestovní náhrady, nákup majetku, pojištění, opravy a udržování, poplatky bankám.

Poradí vám

Správce:
Resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
Kateřina Šikolová (sekretářka p. radního)
- žádost o záštitu - záštitový list
485 226 419
Ing. Tomáš Komrzý (administrátor dotace)
- žádost o dotaci - uzavření dotační smlouvy
739 541 552, 485 226 353