Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Životní prostředí a zemědělství

8.1 PODPORA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A OSVĚTY

Aktuálně

Pokud naše webové stránky nefungují správně,  doporučujeme použít prohlížeč Chrome.

Pokyny ke stažení naleznete na domovské stránce Google Chrome.

Vyhlášení:
24.02.2021
Zahájení:
01.04.2021
Ukončení:
30.04.2021
  • Podpora činnosti středisek ekologický výchovy
  • Podpora činnosti informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty
  • Osvětová a publikační činnost
  • Školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí
  • Organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být na krajský úřad doručena do 30. 4. 2021 (nejzazší termín doručení na podatelnu KÚ LK) dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) datovou schránkou c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraj

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                 7:00 – 17:00

úterý                      7:00 – 16:00

středa                    7:00 – 17:00

čtvrtek                   7:00 – 16:00

pátek                      7:00 – 15:00

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

ŽÁDOST O ZÁLOHU (dle potřeby)

 

PUBLICITA PROJEKTU - nezapomeňte informovat veřejnost, že váš projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem! Kontaktujte tiskové oddělení krajského úřadu (Mgr. Eva Říhováeva.rihova@kraj-lbc.cz / 770 168 322), které vám poskytne logo Libereckého kraje (ve vhodné velikosti, barevném provedení..) a schválí vám jeho správné použití např. na vašem webu, plakátu, ve zpravodaji, tiskové zprávě apod. 

 

V PŘÍPADĚ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE:

Dohoda o dobrovolnické práci

Přehled dobrovolnické práce

Výkaz dobrovolnické práce

 

Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. , je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. , a to nejpozději do 10. 1.

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování (tzv. ex-post).

Vypořádání (vyúčtování)

Vyčtování projektu musí být předloženo nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu (nejpozději do 19. 11. 2022)

Závěrečné vyúčtování + závěrečná zpráva

Přehled mzdových nákladů

Přehled dobrovolnické práce

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie daňových popř. účetních dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, pracovně právní smlouvy, dohody o provedení práce...)
  • kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z b.ú., výdajový pokladní doklad..)
  • min. 2 fotografie z realizace projektu
  • doklad o dodržení povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, vydaná tisková zpráva.. )
  • příp. ​ukázky tiskovin vydaných v rámci projektu (např. plakáty, pozvánky, letáky, nabídky EVVO programů.. ) s využitím loga Libereckého kraje

Poradí vám

Správce:
Odbor životního prostřední a zemědělství
Ing. Tomáš Komrzý
485 226 353
739 541 552

Přečtěte si