Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Životní prostředí a zemědělství

8.1 PODPORA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

Aktuálně

21. 6. 2022 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 284/22/ZK poskytnutí dotací z programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchova a osvěty v roce 2022 v celkové výši 1.527.231 . Přehled podpořených i nepodpořených projektů je v sekci "Ke stažení" (na této stránce vlevo dole).

 

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na základě usn. č. 570/21/ZK ze dne 21.12.2021 vyhlášení programu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ s celkovou finanční alokací 1.400.000 Kč.

Nově je do programu 8.1 začleněna podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství (vč. včelařských, rybářských a mysliveckých kroužků), která byla dříve realizována prostřednictvím programu 8.4.   

 

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost,  pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

V případě dotazů se obracejte na správce programu. 

Vyhlášení:
22.12.2021
Zahájení:
01.02.2022
Ukončení:
28.02.2022

ÚČEL PODPORY A

 • Podpora činnosti středisek ekologický výchovy a ekoporaden
 • Podpora škol a odborných organizací v oblasti environmentálního vzdělávání
 • Osvětová a publikační činnost
 • Školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí
 • Organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti

ÚČEL PODPORY B

 • Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství (vč. včelařských, rybářských a mysliveckých kroužků)

Další kroky

Přečtěte si pozorně
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být doručena nejpozději do 28. 2. 2022.

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL (tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis**):

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň*

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem*** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

 

* Obě verze žádosti musí být totožné (jinak dojde k zamítnutí žádosti).

**Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

*** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

ŽÁDOST O ZÁLOHU (dle potřeby)

 

PUBLICITA PROJEKTU - nezapomeňte informovat veřejnost, že váš projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem! Kontaktujte tiskové oddělení krajského úřadu (Mgr. Eva Říhováeva.rihova@kraj-lbc.cz / 770 168 322), které vám poskytne logo Libereckého kraje (ve vhodné velikosti, barevném provedení..) a schválí vám jeho správné použití např. na vašem webu, plakátu, ve zpravodaji, tiskové zprávě apod. 

 

V PŘÍPADĚ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE:

Dohoda o dobrovolnické práci

Přehled dobrovolnické práce

Výkaz dobrovolnické práce

 

Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. , je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. , a to nejpozději do 10. 1.

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování (tzv. ex-post).

Vypořádání (vyúčtování)

Vyčtování projektu musí být předloženo nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu (nejpozději do 19. 11. 2022 - dotace pro rok 2021 a do 19.11.2023 - dotace pro rok 2022)

Závěrečné vyúčtování + závěrečná zpráva

Přehled mzdových nákladů

Přehled dobrovolnické práce

POVINNÉ PŘÍLOHY:

 • kopie daňových popř. účetních dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, pracovně právní smlouvy, dohody o provedení práce...)
 • kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z b.ú., výdajový pokladní doklad..)
 • min. 2 fotografie z realizace projektu
 • doklad o dodržení povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, vydaná tisková zpráva.. )
 • příp. ​ukázky tiskovin vydaných v rámci projektu (např. plakáty, pozvánky, letáky, nabídky EVVO programů.. ) s využitím loga Libereckého kraje

Poradí vám

Správce:
Odbor životního prostřední a zemědělství
Ing. Tomáš Komrzý
485 226 353
739 541 552

Přečtěte si