Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Životní prostředí a zemědělství

8.2 PODPORA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Aktuálně

Dne 23. 2. 2021 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 72/21/ZK vyhlášení programu „Podpora ochrany přírody a krajiny“ s celkovou finanční alokací 2.036.000 Kč.

 

Pokud naše webové stránky nefungují správně,  doporučujeme použít prohlížeč Chrome.

Pokyny ke stažení naleznete na domovské stránce Google Chrome.

Vyhlášení:
24.02.2021
Zahájení:
01.04.2021
Ukončení:
30.04.2021

Účel podpory A:

 • Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně
 • Praktická opatřední k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy

Účel podpory B:

 • Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi
 • Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat

Účel podpory C: 

 • Údržba a obnova drobných památek v krajině

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 • Textová část popisu projektu - povinná příloha
 • Alespoň dvě fotografie dokládající stav před realizací - povinná příloha
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud není pozemek, kde má být projekt realizován, ve vlastnictví žadatele
 • Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností (je-li projekt realizován na území CHKO, tak příslušného pracoviště Agentury ochrana přírody a krajiny ČR) z hlediska zhodnocení významu projektu pro ochranu přírody a krajiny v dané lokalitě – platí pouze pro účel podpory A
 • Kopie rozhodnutí o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – platí pouze pro účel podpory B
 • Souhlasné závazné stanovisko nebo rozhodnutí příslušného orgánu památkové péče – platí pouze pro účel podpory C (je-li projekt realizován v plošně chráněném území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. – tj. na území památkové rezervace, památkové zóny a jejich ochranných pásem)
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být na krajský úřad doručena do 30. 4. 2021 (nejzazší termín doručení na podatelnu KÚ LK) dvěma způsoby (elektronicky jen žádost T1 a zároveň písemně žádost T1 s písemnou částí žádosti a všemi přílohami):

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) datovou schránkou c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraj

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                 7:00 – 17:00

úterý                      7:00 – 16:00

středa                    7:00 – 17:00

čtvrtek                   7:00 – 16:00

pátek                      7:00 – 15:00

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

ŽÁDOST O ZÁLOHU (dle potřeby)

 

PUBLICITA PROJEKTU - nezapomeňte informovat veřejnost, že váš projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem! Kontaktujte tiskové oddělení krajského úřadu (Mgr. Eva Říhováeva.rihova@kraj-lbc.cz / 770 168 322), které vám poskytne logo Libereckého kraje (ve vhodné velikosti, barevném provedení..) a schválí vám jeho správné použití např. na vašem webu, plakátu, ve zpravodaji, tiskové zprávě apod. 

 

V PŘÍPADĚ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE:

Dohoda o dobrovolnické práci

Přehled dobrovolnické práce

Výkaz dobrovolnické práce

 

Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. , je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. , a to nejpozději do 10. 1.

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování (tzv. ex-post).

Vypořádání (vyúčtování)

Vyčtování projektu musí být předloženo nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu (nejpozději do 19. 11.)

Závěrečné vyúčtování + závěrečná zpráva

Přehled mzdových nákladů

Přehled dobrovolnické práce

POVINNÉ PŘÍLOHY:

kopie daňových popř. účetních dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, pracovně právní smlouvy, dohody o provedení práce...)

a

příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z b.ú., výdajový pokladní doklad..)

min. 2 fotografie z realizace projektu

doklad o dodržení povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, vydaná tisková zpráva.. )

příp. ​ukázky tiskovin vydaných v rámci projektu (např. plakáty, články, letáky ) s využitím loga Libereckého kraje

Poradí vám

Správce:
Odbor životního prostřední a zemědělství
Ing. Lenka Lánská
485 226 629
728 045 399

Přečtěte si