Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Životní prostředí a zemědělství

8.3 PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ, VČelaŘSTVÍ a LokÁLNÍ PRODUKCE

Aktuálně

SEMINÁŘ: 29. 3. 2022 proběhne po
d vedením Agentury regionálního rozvoje dotační seminář k přípravě žádostí o dotaci z programů  8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce a 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu.

DOTACE: Dne 21. 12. 2021 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 570/21/ZK vyhlášení programu „Podpora ochrany přírody a krajiny“ s celkovou finanční alokací 3.000.000 Kč.

ŽÁDOST O DOTACI: Postupujte podle kroků uvedených níže na této stránce: od bodu 1 (Vyhlášení programu, kde jsou uvedeny všechny podmínky a povinné přílohy, přes bod 2 (software nezbytný pro vyplnění žádosti) na bod 3 (Formulář žádosti a textová část žádosti) až k bodu 4 (Odeslání) 

KONZULTACE: Garantem včelařství je T. Komrzý. Zemědělství a lokální produkci lze konzultovat s L. Lánskou. Bezplatné konzultace poskytuje také Agentura regionálního rozvoje - L. Řičář, +420 724 523 936, l.ricar@arr-nisa.cz 

VČELAŘSTVÍ: PODPORA VČELAŘSTVÍ JE PRO ROK 2022 ZAMĚŘENA NA VÝMĚNU STARÝCH NEVYHOVUJÍCÍCH ÚLŮ ZA NOVÉ. ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH VČELAŘSKÝCH STANOVIŠŤ A ROZŠIŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STANOVIŠŤ VČELSTEV bez současné výměny starých úlů za nové NENÍ V ROCE 2022 PODPOROVÁNO.  

 

POVINNÁ PŘÍLOHA: Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost,  pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

V případě dotazů se obracejte na správce programu. 

Vyhlášení:
22.12.2021
Zahájení:
01.02.2022
Ukončení:
29.04.2022

Účel podpory A:

 • Podpora včelařství a zlepšení opylovací služby včelstev

Účel podpory B:

 • Rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy a krajiny
 • Zpracování místní produkce pro lokální trh, prodej ze dvora, barterový obchod, komunitně podporované zemědělství
 • Zachování a obnova krajinného rázu a venkovského charakteru nemovitostí

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu 8.3 v roce 2022

Hodnotící formulář

Vzor veřejnoprávní smlouvy

Vzor žádosti - POUZE VZOR - ŽÁDOST K VYPLNENI V ČÁSTI 3

P 1 Textová část formuláře

 

Příklady konkrétních projektů vhodných do programu 8.3

Bližší informace k včelařským dřevinám a bylinám najdete např. zde: https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/vcelarsky-vyznamne-byliny-a-dreviny.pdf

Zájemcům o podrobné informace lze doporučit zdařilou publikaci Včelařské dřeviny a byliny od Oldřicha Hagarsima.  

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 • Textová část popisu projektu (na předepsaném formuláři). Zemědělský podnikatel zde uvede rozlohu půdy (ha), na které hospodaří k 29. 4. 2022. Jedná se o veškerou půdu (vlastní i pronajímanou), tedy nikoli pouze rozlohu, na které bude realizován projekt.
 •  Fotografie dokládající stav před realizací – dostatečné pro zhodnocení místa a předmětu realizace – min 2 fotografie.
 • Přílohy dokládající stav před realizací a návrh výstupu projektu, např.: projekt, situace, nákres do mapy, je-li relevantní
 • Pro projekty, které navrhují trvalé změny v krajině nebo ve vodním režimu: Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností (je-li projekt realizován na území CHKO, tak příslušného pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) z hlediska zhodnocení významu projektu pro ochranu přírody a krajiny v dané lokalitě
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud není pozemek, kde má být projekt realizován, ve vlastnictví žadatele
 • Právnické osoby předloží úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dnů https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik (netýká se právnických osob uvedených v tomto seznamu - Výjimky z PO)
 • Případné další doklady vyžádané správcem programu

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být na krajský úřad doručena do 29. 4. 2022.

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL (tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis**):

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň*

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem*** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje


* Obě verze žádosti musí být totožné (jinak dojde k zamítnutí žádosti).

**Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

*** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

ŽÁDOST O ZÁLOHU (dle potřeby)

 

PUBLICITA PROJEKTU - nezapomeňte informovat veřejnost, že váš projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem! Kontaktujte tiskové oddělení krajského úřadu (Mgr. Eva Říhováeva.rihova@kraj-lbc.cz / 770 168 322), které vám poskytne logo Libereckého kraje (ve vhodné velikosti, barevném provedení..) a schválí vám jeho správné použití např. na vašem webu, plakátu, ve zpravodaji, tiskové zprávě apod. 

 

Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. , je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. , a to nejpozději do 10. 1.

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování (tzv. ex-post).

Vypořádání (vyúčtování)

Vyčtování projektu musí být předloženo nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu (nejpozději do 19. 11.)

Závěrečné vyúčtování + závěrečná zpráva

 

POVINNÉ PŘÍLOHY:

kopie daňových popř. účetních dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, pracovně právní smlouvy, dohody o provedení práce...)

a

příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z b.ú., výdajový pokladní doklad..)

min. 2 fotografie z realizace projektu

doklad o dodržení povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, vydaná tisková zpráva.. )

Poradí vám

Správce:
Odbor životního prostřední a zemědělství
ZEMĚDĚLSTVÍ A LOKÁLNÍ PRODUKCE- účel B: Ing. Lenka Lánská
485 226 629
728 045 399
VČELAŘSTVÍ - účel podpory A:                                    Ing. Tomáš Komrzý
485 226 353
739 541 552

Přečtěte si