Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Životní prostředí a zemědělství

8.3 PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ, VČelaŘSTVÍ a LokÁLNÍ PRODUKCE

Aktuálně

DOTACE: Dne 20. 12. 2022 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 609/22/ZK vyhlášení programu „Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce“ s celkovou finanční alokací 3.000.000 Kč.

ŽÁDOST O DOTACI: Postupujte podle kroků uvedených níže na této stránce: od bodu 1 (Vyhlášení programu, kde jsou uvedeny všechny podmínky a povinné přílohy, přes bod 2 (software nezbytný pro vyplnění žádosti) na bod 3 (Formulář žádosti a textová část žádosti) až k bodu 4 (Odeslání) 

KONZULTACE: Garantem podpory včelařství je T. Komrzý. Zemědělství a lokální produkci lze konzultovat s L. Lánskou a s Ing. Tomášem Burešem, sedlákem na Ranči Kristýnka, tomas@ranckristynka.cz , +420 777 712 630.

VČELAŘSTVÍ: PODPORA VČELAŘSTVÍ JE PRO ROK 2023 ZAMĚŘENA NA VÝMĚNU STARÝCH NEVYHOVUJÍCÍCH ÚLŮ ZA NOVÉ. ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH VČELAŘSKÝCH STANOVIŠŤ A ROZŠIŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STANOVIŠŤ VČELSTEV bez současné výměny starých úlů za nové NENÍ V ROCE 2023 PODPOROVÁNO.  

POVINNÁ PŘÍLOHA: Úplný výpis skutečných majitelů k žádosti o dotaci: V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete ZDE).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Vyhlášení:
21.12.2022
Zahájení:
01.02.2023
Ukončení:
31.05.2023

Účel podpory A:

  • Podpora včelařství a zlepšení opylovací služby včelstev

Účel podpory B:

  • Rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy a krajiny
  • Zpracování místní produkce pro lokální trh, prodej ze dvora, barterový obchod, komunitně podporované zemědělství
  • Zachování a obnova krajinného rázu a venkovského charakteru nemovitostí

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu 8.3 v roce 2023

Hodnotící formulář 2023

Vzor veřejnoprávní smlouvy 2023

Vzor žádosti 2023 - POUZE VZOR - ŽÁDOST K VYPLNENI V ČÁSTI 3

 

Příklady konkrétních projektů vhodných do programu 8.3

Bližší informace k včelařským dřevinám a bylinám najdete např. zde: https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/vcelarsky-vyznamne-byliny-a-dreviny.pdf

Zájemcům o podrobné informace lze doporučit zdařilou publikaci Včelařské dřeviny a byliny od Oldřicha Hagarsima.  

 

Nejste si jisti, zda Váš záměr odpovídá účelu podpory?

Potřebujete poradit s plánováním realizace?

Nevíte si rady s přípravou žádosti?

Můžete využít zdarma 3 hodiny poradenství, které pro Liberecký kraj zajišťuje Ing. Tomáš Bureš, sedlák na Ranči Kristýnka, tomas@ranckristynka.cz , +420 777 712 630.

 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Textová část popisu projektu 8.3 - 2023

Povinné přílohy k žádosti jsou uvedeny v části F Vyhlášení programu pro rok 2023. 

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být na krajský úřad doručena do 31. 5. 2023.

Možné formy doručení:

  1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL (tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis**):

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň*

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem*** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje


* Obě verze žádosti musí být totožné (jinak dojde k zamítnutí žádosti).

**Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

*** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

ŽÁDOST O ZÁLOHU (dle potřeby)

 

PUBLICITA PROJEKTU - příjemce dotace má povinnost informovat veřejnost, že projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem. Pokud chcete využít logo Libereckého kraje, kontaktujte tiskové oddělení krajského úřadu (Ing. Radka Pleštilová Dis., radka.plestilova@kraj-lbc.cz / 485 226 302), které vám poskytne logo Libereckého kraje (ve vhodné velikosti, barevném provedení..) a schválí vám jeho správné použití např. na vašem webu, plakátu, ve zpravodaji, tiskové zprávě apod. 

Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. , je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. , a to nejpozději do 10. 1.

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování (tzv. ex-post).

Vypořádání (vyúčtování)

Vyčtování projektu musí být předloženo nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu (nejpozději do 19. 11.)

Závěrečné vyúčtování + závěrečná zpráva

 

POVINNÉ PŘÍLOHY:

kopie daňových popř. účetních dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, pracovně právní smlouvy, dohody o provedení práce...)

a

příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z b.ú., výdajový pokladní doklad..)

min. 2 fotografie z realizace projektu

doklad o dodržení povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, vydaná tisková zpráva.. )

Poradí vám

Správce:
Odbor životního prostřední a zemědělství
ZEMĚDĚLSTVÍ A LOKÁLNÍ PRODUKCE- účel B: Ing. Lenka Lánská
485 226 629
728 045 399
VČELAŘSTVÍ - účel podpory A:                                    Ing. Tomáš Komrzý
485 226 353
739 541 552

Přečtěte si