Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Životní prostředí a zemědělství

8.5 PODPORA PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, JEJICH OPĚTOVNÉHO POUŽITÍ A PODPORA SBĚRU A VYUŽITÍ BIOODPADŮ

Aktuálně

Dne 23. 2. 2021 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 72/21/ZK vyhlášení programu „Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů“ s celkovou finanční alokací 1.165.000 Kč.

 

Pokud naše webové stránky nefungují správně,  doporučujeme použít prohlížeč Chrome.

Pokyny ke stažení naleznete na domovské stránce Google Chrome.

Vyhlášení:
24.02.2021
Zahájení:
01.04.2021
Ukončení:
30.04.2021

Podpora bude poskytována v následujících oblastech:

 • Aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení vzniku odpadů,
 • vznik a provoz RE-USE center v obcích,
 • vznik a provoz prodejen „bez obalu“
 • opravárenská činnost (pořízení nářadí, nástrojů, zařízení nebo materiálu pro opravy, režijní náklady provozovny, náklady na publicitu),
 • pořízení domácích kompostérů,
 • pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady,
 • pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů,
 • zlepšení provozu zařízení (provozovaných) k využití bioodpadů z údržby zeleně.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu 8.5 v roce 2021

Hodnotící formulář - pro informaci

Vzor žádosti - pro informaci, funkční najdete v bodě 3

Vzor veřejnoprávní smlouvy - pro informaci

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 • Textová část popisu projektu - povinná příloha
 • Stavební práce - alespoň dvě fotografie dotčené lokality dokládající stav před realizací praktických opatření projektu
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud není pozemek, kde má být projekt realizován, ve vlastnictví žadatele
 • Případně další doklady vyžádané správcem programu  
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být na krajský úřad doručena do 30. 4. 2021 (nejzazší termín doručení na podatelnu KÚ LK) dvěma způsoby (elektronicky jen žádost T1 a zároveň písemně žádost T1 s písemnou částí žádosti a všemi přílohami):

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) datovou schránkou c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraj

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                 7:00 – 17:00

úterý                      7:00 – 16:00

středa                    7:00 – 17:00

čtvrtek                   7:00 – 16:00

pátek                      7:00 – 15:00

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

ŽÁDOST O ZÁLOHU (dle potřeby)

 

V PŘÍPADĚ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE:

Dohoda o dobrovolnické práci

Přehled dobrovolnické práce

Výkaz dobrovolnické práce

 

Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. , je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. , a to nejpozději do 10. 1.

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování (tzv. ex-post).

Vypořádání (vyúčtování)

Vyčtování projektu musí být předloženo nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu (nejpozději do 19. 11.)

Závěrečné vyúčtování + závěrečná zpráva

Přehled mzdových nákladů

Přehled dobrovolnické práce

POVINNÉ PŘÍLOHY:

kopie daňových popř. účetních dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, pracovně právní smlouvy, dohody o provedení práce...)

a

příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z b.ú., výdajový pokladní doklad..)

min. 2 fotografie z realizace projektu

doklad o dodržení povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, vydaná tisková zpráva.. )

příp. ​ukázky tiskovin vydaných v rámci projektu (např. plakáty, články, letáky ) s využitím loga Libereckého kraje

Poradí vám

Správce:
Odbor životního prostřední a zemědělství
Bc. Petra Pozdníčková  (administrativní podpora)
485 226 428
Ing. Lenka Varečková (odborné konzultace)
485 226 387

Přečtěte si