Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Životní prostředí a zemědělství

8.6 PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ

Aktuálně

22. 6. 2021 Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo usnesením č. 292/21/ZK o rozdělení dotací v rámci programu Podpora retence vody v krajině v úhrnném objemu 12.367.113 Kč - přehled podpořených i nepodpořených projektů.


Pokud naše webové stránky nefungují správně,  doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome.

 

Vyhlášení:
24.02.2021
Zahájení:
01.04.2021
Ukončení:
30.04.2021

ÚČEL PODPORY

 • tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině                   
 • obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv
 • regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení
 • tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží (max. 0,5 ha s min. 10% podílem litorálu)
 • zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí
 • opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu 8.6 v roce 2021

Hodnotící formulář

Vzor žádosti

Vzor veřejnoprávní smlouvy 8.6

 

Nejste si jisti, zda Váš záměr odpovídá účelu podpory?

Potřebujete poradit s plánováním realizace?

Nevíte si rady s přípravou žádosti?

Můžete využít zdarma až 8 hodin poradenství k retenčním opatřením, které pro Liberecký kraj v  zajištěuje Agentura regionálního rozvoje:

https://arr-nisa.cz/cs/projekt/hospodareni-s-vodou

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 • Textová část popisu projektu
 • Alespoň dvě fotografie dokládající stav před realizací
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud není pozemek, kde má být projekt realizován, ve vlastnictví žadatele
 • Souhlasné stanovisko příslušné místní samosprávy z hlediska souladu s plánovaným rozvojem území
 • Vyjádření krajského úřadu (je-li projekt realizován na území CHKO či NP, tak příslušného pracoviště AOPK ČR či Správy NP) z hlediska zhodnocení významu projektu pro zvýšení retenční schopnosti a posílení biodiverzity krajiny v dané lokalitě - neplatí pro opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích.
 • Čestné prohlášení o tom, že na opatření není čerpána finanční podpora ze Zemědělského a intervenčního fondu - platí pouze pro účel podpory "tvorba krajinných prvků pro zpomalení povrchového odtoku z území a ochranu před erozí půdy" a "zvyšování retenční kpacity půdy"
 • další přílohy dle podmínek ve vyhlášení
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být na krajský úřad doručena do 30. 4. 2021 (nejzazší termín doručení na podatelnu KÚ LK) dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) datovou schránkou c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraj

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                 7:00 – 17:00

úterý                      7:00 – 16:00

středa                    7:00 – 17:00

čtvrtek                   7:00 – 16:00

pátek                      7:00 – 15:00

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Pokud realizace stavby vyžaduje rozhodnutí / povolení / ohlášení /  vyjádření jiného správního orgánu (stavební, vodoprávní úřad aj.), je třeba jej doložit před uzavřením smlouvy.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK musí být uzavřena nejpozději do 6 měsíců od schválení podpory Zastupitelstvem Libereckého kraje.

 

PUBLICITA PROJEKTU - nezapomeňte informovat veřejnost, že váš projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem! Kontaktujte tiskové oddělení krajského úřadu (Mgr. Eva Říhováeva.rihova@kraj-lbc.cz / 770 168 322), které vám poskytne logo Libereckého kraje (ve vhodné velikosti, barevném provedení..) a schválí vám jeho správné použití např. na vašem webu, plakátu, ve zpravodaji, tiskové zprávě apod. 

 

V PŘÍPADĚ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE:

Dohoda o dobrovolnické práci

Přehled dobrovolnické práce

Výkaz dobrovolnické práce

 

Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. , je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. , a to nejpozději do 10. 1.

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování (tzv. ex-post).

Vypořádání (vyúčtování)

Vyčtování projektu musí být předloženo nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu.

Závěrečné vyúčtování + závěrečná zpráva

Přehled mzdových nákladů

Přehled dobrovolnické práce

POVINNÉ PŘÍLOHY:

 • kopie daňových popř. účetních dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, pracovně právní smlouvy, dohody o provedení práce...)
 • kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z b.ú., výdajový pokladní doklad..)
 • min. 2 fotografie z realizace projektu
 • doklad o dodržení povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, vydaná tisková zpráva.. )

Poradí vám

Správce:
Odbor životního prostřední a zemědělství
Ing. Tereza Pokorná - správce programu
485 226 612
777 171 815
Ing. Radka Vlčková - vyjádření
485 226 401

Přečtěte si