Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Životní prostředí a zemědělství

8.6 PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ  A ADAPTACE SÍDEL NA ZMĚNU KLIMATU

Aktuálně

19 12. 2023 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 630/23/ZK vyhlášení programu Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v roce 2024 s předpokládanou finanční alokací 15.000.000 Kč.


29. 8. 2023 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 371/23/ZK poskytnutí dotací z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v roce 2023 v celkovém objemu 8.862.276 Kč. Informace najdete vlevo na obrazovce v "Souborech ke stažení."  


Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete ZDE).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

 

 

Vyhlášení:
20.12.2023
Zahájení:
01.02.2024
Ukončení:
01.04.2024

ÚČEL PODPORY

 • tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině                   
 • obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv
 • regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení
 • tvorba a obnova nefunkčních přírodě blízkých malých vodních nádrží (max. 2 ha s min. 15% podílem litorálu)
 • zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí
 • opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných areálech a budovách úřadů, škol, knihoven a dalších veřejných budov (řešení nad rámec povinností dle vodního zákona)

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu 8.6 v roce 2024

Hodnotící formulář

Vzor žádosti

Vzor veřejnoprávní smlouvy


Nejste si jisti, zda Váš záměr odpovídá účelu podpory?

Potřebujete poradit s plánováním realizace?

Nevíte si rady s přípravou žádosti?

Můžete využít zdarma poradenství k přípravě projektů a žádostí o dotaci, které pro Liberecký kraj zajišťuje Agentura regionálního rozvoje:

https://arr-nisa.cz/cs/projekt/hospodareni-s-vodou


SEZNAM PROJEKTANTŮ KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ A ARCHITEKTURY

kteří absolvovali dne 20. 10. 2022 odborný seminář zaměřený na podmínky dotačního programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v rámci Dotačního fondu LK

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 • Textová část popisu projektu 8.6 - povinná příloha
 • Alespoň 2 fotografie dokládající stav před realizací projektu

 • Návrh výstupu projektu min. v rozsahu dokumentace k ohlášení terénních úprav dle § 15 vodního zákona (ideálně již dle zákonných požadavků na vydání příslušného povolení / rozhodnutí) – neplatí pro drobné terénní úpravy do 300 m2, výsadby zeleně, agrotechnická opatření, pro něž postačí jednoduchý nákres (do mapy / do fotografie lokality).

 • Kopie souhlasného vyjádření krajského úřadu (je-li projekt mimo CHKO či NP) nebo příslušného pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR či Správy NP (je-li projekt realizován na území CHKO či NP) z hlediska zhodnocení významu projektu pro zvýšení retenční schopnosti a posílení biodiverzity krajiny v dané lokalitě (neplatí pro technická opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích)

  Žádost o toto vyjádření je možné podat nejpozději 10 dnů před uzavírkou příjmu žádostí o dotaci.

 • kopii písemné verze souhlasu vlastníka / spoluvlastníků  (pokud není pozemek, kde má být projekt realizován, ve výlučném vlastnictví žadatele)

 • Čestné prohlášení o tom, že na opatření není čerpána finanční podpora ze Zemědělského a intervenčního fondu – platí pouze pro opatření pro zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí

 • Právnické osoby předloží úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dnů https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik (netýká se právnických osob uvedených v tomto seznamu - výjimky z PO)

 • Případné další doklady vyžádané správcem programu.

Před odevzdáním žádosti je možné konzultovat se správcem dotace kompletnost a administrativní soulad (s dostatečným časovým předstihem).

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být na krajský úřad doručena do 1. 4. 2024.

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL (tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis**):

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň*

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.


 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem*** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw


 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje


* Obě verze žádosti musí být totožné (jinak dojde k zamítnutí žádosti).

**Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

*** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

 
Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Pokud realizace stavby vyžaduje rozhodnutí / povolení / ohlášení /  vyjádření jiného správního orgánu (stavební, vodoprávní úřad aj.), je třeba jej doložit před uzavřením smlouvy.


PUBLICITA PROJEKTU - nezapomeňte informovat veřejnost, že váš projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem! Kontaktujte tiskové oddělení krajského úřadu (Ing. Pleštilová Radka Dis., radka.plestilova@kraj-lbc.cz  / 770 168 322), které vám poskytne logo Libereckého kraje (ve vhodné velikosti, barevném provedení..) a schválí vám jeho správné použití např. na vašem webu, plakátu, ve zpravodaji, tiskové zprávě apod. 


V PŘÍPADĚ DOBROVOLNICKÉ PRÁCE:

Dohoda o dobrovolnické práci

Přehled dobrovolnické práce

Výkaz dobrovolnické práce


Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. , je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. , a to nejpozději do 10. 1.

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování (tzv. ex-post).

Vypořádání (vyúčtování)

Vyúčtování projektu musí být předloženo nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu.

Závěrečné vyúčtování + závěrečná zpráva

Přehled mzdových nákladů

Přehled dobrovolnické práce

POVINNÉ PŘÍLOHY:

 • kopie daňových popř. účetních dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, pracovně právní smlouvy, dohody o provedení práce...)
 • kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z b.ú., výdajový pokladní doklad..)
 • min. 2 fotografie z realizace projektu
 • doklad o dodržení povinnosti informovat veřejnost o podpoře projektu z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, vydaná tisková zpráva.. )

Poradí vám

Správce:
Odbor životního prostřední a zemědělství
Ing. Radka Vlčková
485 226 401

Přečtěte si