Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Životní prostředí a zemědělství

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Aktuálně

Vyhlášení:
01.01.2023
Zahájení:
01.01.2023
Ukončení:
30.11.2023

Před podáním žádosti svůj záměr KONZULTUJTE se správcem programu. Poradí vám.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Před podáním žádosti svůj záměr KONZULTUJTE se správcem programu. Poradí vám.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Přílohy žádosti:

Podmínkou přiznání dotace je mimo jiné i to, že žadatel má ve veřejném rejstříku zapsány všechny zákonem stanovené údaje a listiny. 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL (tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis**):

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň*

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem*** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň*

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

 

* Obě verze žádosti musí být totožné (jinak dojde k zamítnutí žádosti).

**Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

*** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

PO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Doporučujeme pročíst si důkladně její podmínky, zapsat si termíny realizace a dodání závěrečného vyúčtování a mít na paměti doklady, které musíte doložit k závěrečnému vyúčtování.

Čaté chyby / na co se zapomíná:

 • termín pro realizaci projektu se liší od termínu pro podání závěrečného vyúčtování
 • Za způsobilé výdaje projektu se považují také výdaje, které vzniknou v souvislosti s realizací projektu před uzavřením této smlouvy o poskytnutí účelové dotace, nejdříve však od 1. 1. 2022
 • při uplatňování mzdových nákladů je třeba k závěrečnému vyúčtování doložit také kopii uzavřené pracovní smlouvy či DPP a vyplněný formulář  Přehled mzdových nákladů
 • veškeré změny v průběhu realizace projektu byste měli obratem hlásit správci programu, abyste předešli možným sankcím dle uzavřené smlouvy. Dojde-li k významným změnám vyžadujícím uzavření dodatku ke smlouvě, musíte podat písemnou žádost správci programu s patřičným odůvodněním minimálně měsíc a půl před termínem realizace projektu
 • publicita projektu - nezapomeňte informovat veřejnost, že váš projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem. Kontaktujte nejlépe emailem Ing. Radku Pleštilovou DiS. (radka.plestilova@kraj-lbc.cz; 485226302), která vám poskytne vhodné logo Libereckého kraje a odsouhlasí vám jeho správné použití např. na vašem webu, plakátu, ve zpravodaji, tiskové zprávě apod. 

Zkontrolujte si ve smlouvě:

 • zda jsou dodrženy parametry projektu
 • nejzazší datum ukončení realizace projektu a termín pro závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu
 • zda máte všechny požadované přílohy, které musíte doložit k vyúčtování.
Vypořádání (vyúčtování)

Poradí vám

Správce:
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Petra Koprnická
485 226 237

Přečtěte si