Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Životní prostředí a zemědělství

Vyberte z následujících možností:

8.1 PODPORA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY
Od roku 2022 je do programu 8.1 začleněna PODPORA DLOUHODOBÉ PRÁCE S MLÁDEŽÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ (vč. včelařských, rybářských a mysliveckých kroužků), která byla dříve realizována prostřednictvím programu 8.4.
Otevřen
8.2 PODPORA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
Podpora péče o krajinu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami.
Otevřen
8.3 PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ, VČelaŘSTVÍ a LokÁLNÍ PRODUKCE
Účelem podpory je trvale zlepšit, nikoli pouze udržet stávající stav zemědělství, včelařství a lokální produkce.
Otevřen
8.5 PODPORA PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, VYUŽITÍ BIOODPADŮ a odděleného sběru kovových odpadů
Podpora opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se zaměřením především na bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025
Otevřen
8.6 PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ  A ADAPTACE SÍDEL NA ZMĚNU KLIMATU
Podpora environmentálně citlivých opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a sídel
Vyhlášen
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Žádost o poskytnutí dotace je možné podat v případě, že na akci není možné žádat z programů vyhlášených v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - Oblast podpory životní prostředí a zemědělství.
Otevřen