Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Školství a mládež

Nebyla vytvořena žádná galerie.

4.7 podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Aktuálně

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete (ZDE).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Vyhlášení:
20.12.2023
Zahájení:
19.01.2024
Ukončení:
02.02.2024

V rámci tohoto programu budou podporovány obecní, církevní a soukromé školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy) v Libereckém kraji, při pořizování kompenzačních pomůcek pro celkový rozvoj dětí s různou mírou podpůrných opatření.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu.

Vyhlášení zahrnuje rovněž vzor žádosti a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 

 • Vysvětlivky k vyplnění financí – Finanční rozvaha projektu
 • Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesný název žadatele dle dokladu o právní subjektivitě (např. veřejné rejstříky – www.justice.cz).
 • Při vyplňování žádosti je potřeba zkontrolovat v případě příspěvkových organizací platnost účtu zřizovatele.
 • Název projektu: volte stručný a věcný.
 • Účel projektu: zde napište: „Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními“.
 • Odůvodnění žádosti: uveďte vazby projektu na další aktivity v území v předchozích letech.
 • Výstupy parametrů projektu (při vyplňování parametru a jeho hodnoty mějte na paměti, že tyto budou uvedeny ve smlouvě a jsou závazné). V souvislosti s hodnotícím kriteriem je nutné vyplnit alespoň jeden parametr, a to takto:

                                název parametru: „Počet podpořených dětí, žáků a studentů“

                                měrná jednotka: „osoba“

                                hodnota parametru: „1“

 

 • Povinné přílohy žádosti:

Popis projektu

Tabulka s mírou postižení dítěte, žáka nebo studenta s ohledem na SVP + první strana doporučení ze školského poradenského zařízení (může být i anonymizováno) → kód v doporučení MUSÍ souhlasit s vyplněnými údaji v tabulce s mírou postižení!

 

Je-li žadatel právnickou osobou doloží k žádosti o dotaci Úplný výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti a ne starší než 90 dnů (přehled právnických osob, kterých se tato povinnost netýká, je uveden na ZDE.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 2. 2. 2024 do 14 hodin, a to jednou z níže uvedených forem:

1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) – odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

2. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL – tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) – odešlete pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň

zaslat v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.
Adresa pro doručování:
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec

nebo osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí               7:00–17:00

úterý                    7:00–16:00

středa                  7:00–17:00

čtvrtek                7:00–16:00

pátek                   7:00–15:00

 

Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas přijetí žádosti a jejích povinných příloh (elektronicky i v tištěné podobě, resp. datovou schránkou) Krajským úřadem Libereckého kraje, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

 

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.
** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token).

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána informace o schválení dotace, její výši a možnosti žádat o poskytnutí zálohy, výzva k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • doklad o oprávnění osoby jednat jménem žadatele (statutární zástupce),
 • čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 Zásad pro poskytování finanční  podpory z rozpočtu Libereckého kraje,
 • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (v případě příspěvkových organizací i účtu zřizovatele). 

Příjemce, se kterým byla v předchozích 3 letech uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a kterou doložil povinnými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude příjemce dokládat pouze povinné přílohy, které nejsou aktuální nebo nebyly předloženy.

Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z registrů, nemusí příjemce dotace dokládat.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou, osobně nebo datovou schránkou):

Formulář závěrečného vyúčtování/závěrečná zpráva WORD

Formulář závěrečného vyúčtování/závěrečná zpráva EXCEL

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad),
 • příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace realizované akce, informace o spolufinancování akce Libereckým krajem).

Uhrazené výdaje musí být na účetních dokladech a dokladech o proplacení přehledně vyznačeny.

Poradí vám

Správce:
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Mgr. Martina Bambuszová
485 226 224
725 963 863

Přečtěte si


Zadejte text