Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:65:"1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje ";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Požární ochrana> 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Požární ochrana - 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Aktuálně

vyhlášení 01.02.2017
zahájení příjmu žádostí 06.03.2017
ukončení příjmu žádostí 20.03.2017

Zastupitelstvo LK schválilo dne 31. 1. 2017 vyhlášení programu č. 1.1 „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu: 6. 3. – 20. 3. 2017.

Dotace je určena obcím LK zřizujícím jednotky požární ochrany.

Další kontakty:

HZS LK:
 

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení programu

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Vzor vyplnění žádosti 1.1 2017

 

  • NÁZVY PROJEKTŮ volte stručné a věcné v souladu s účelem – např. „Nákup ochranných prostředků PO“, „Nákup radiostanic“, „Nákup / Opravy přetlakové dýchací techniky“ apod.

NEPOUŽÍVEJTE NÁZVY obecné, jako „Posílení (Udržení, Zajištění, Zvýšení) akceschopnosti JSDH obce“, „Vybavení výjezdové jednotky hasičů obce“, „Zlepšení technického vybavení jednotky“, „Materiál pro JSDHO“

  • Účel projektu: sem napište jen jeden z podbodů „Účelu podpory“ ve vyhlášeném programu. Jiný text sem nepište!
  • Při vypisování parametrů mějte na paměti, že tyto budou uvedeny i ve smlouvě a jsou závazné!
  • Nezapomeňte vyplnit (stručně) Odůvodnění žádosti.

Povinné přílohy – doručit v tištěné podobě spolu se žádostí:

  1. Podrobný popis projektu, kde uvést podrobný popis plánovaného nákupu nebo opravy, podrobný seznam nákupu - opravy s uvedením jednotkových cen platných nebo známých v době podání žádosti a celkové ceny (hodnoty) pořizovaných prostředků. Zároveň musí být patrné, zda se jedná o investiční či neinvestiční výdaje. Dodatečné změny určení finančních prostředků vyžadují vždy změnu rozpočtu a dodatek ke smlouvě (nutnost projednání v Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje).
  2. Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání Žádosti (generované webovým portálem).

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí    7:00 – 17:00

úterý        7:00 – 16:00

středa      7:00 – 17:00

čtvrtek     7:00 – 16:00

pátek       7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná. 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

  • Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31.12.2017 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou Průběžnou zprávu o realizaci projektu z Dotačního fondu LK. V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.  Použije se formulář určený pro Závěrečnou zprávu.

Vypořádání (vyúčtování)

Závěrečná zpráva

Zde je třeba stručně zhodnotit přínos realizace projektu. Doložit v souladu se smlouvou způsob splnění povinnosti informování veřejnosti o finanční podpoře projektu Libereckým krajem. Součástí zprávy mohou být i nepovinné přílohy, jako je fotodokumentace apod. Ke zprávě nepřikládat kopie dalších dokumentů, jako jsou kopie smlouvy, kopie žádosti o poskytnutí příspěvku, výpisy z katastru nemovitostí, stavební povolení, záznamy z průběhu a výsledky výběrových řízení, kopie smluv s dodavateli apod.

Schválené projekty je nutné realizovat v období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017. Přitom je zcela nezbytné dodržet termín předání závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečného vyúčtování uvedený ve smlouvě, tj. „nejpozději do 50 dnů od ukončení akce“ (od zaplacení poslední faktury!).

Závěrečné vyúčtování

V závěrečném vyúčtování je nutno předložit kopie o úhradě celého projektu, ne jen části odpovídající výši příspěvku Libereckého kraje. Každá faktura musí být doložena dokladem
o jejím zaplacení (kopií výpisu z účtu), pokud byla hrazena bezúplatným převodem, nebo kopií příjmového dokladu podepsaného přepravcem, pokud se jednalo o úhradu
v hotovosti přepravní – zásilkovou službou. Není nutno dokládat kromě faktur a dokladů o jejich zaplacení kopie dalších dokladů, jako jsou interní schvalovací formuláře, smlouvy o dílo apod. POZOR: Zálohová faktura není uznávána jako účetní doklad – musí k ní ještě vždy následovat Konečná faktura!

* Závěrečné vyúčtování včetně Závěrečné zprávy (s přílohami) doručit datovou schránkou nebo v tištěné podobě poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (rozhodující je datum doručení, nikoli datum podání na poštu).

 

Další kroky

Zpracovávám...