Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:51:"7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Památková péče> 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Památková péče - 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Aktuálně

vyhlášení 31.01.2017
zahájení příjmu žádostí 06.03.2017
ukončení příjmu žádostí 31.03.2017

Aktuálně odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s Výborem cestovního ruchu, památkové péče a kultury připravuje podmínky dotačního programu pro rok 2018. Dochází zejména k úpravě hodnotících kritérií, a to jednak s ohledem na úpravy Statutu Dotačního fondu LK a jednak v důsledku potřeb programu. Zveřejnění zastupitelstvem schválených podmínek pro rok 2018 na úřední desce kraje a zde je plánováno na konec roku 2017, příjem žádostí pak od konce ledna 2018 cca do 20. února 2018.

Dne 30. května 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 203/17/ZK o poskytnutí dotací v oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, v programech 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 stavebně historický průzkum. Usnesení ZK s výsledky naleznete zde: Výsledky dotačního řízení - program 7.2 Záchrana a obnova památek v LK.  

Tento program je zaměřen na zachování a obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje, a také na restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděné osobami s povolením k restaurování zapsanými v Seznamu osob s povolením k restaurování, který vede ministerstvo kultury.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Seznamte se podrobně s podmínkami dotačního programu pro letošní rok. Pozornost věnujte zejména důležitým termínům. Projděte si také vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena.

Vyhlášení programu 7.2 2017

Vzor žádosti o dotaci 2017 - POUZE VZOR - NEVYPLŇUJTE!

Vzor smlouvy 7.2 FO nepodnikající 2017

Vzor smlouvy 7.2.PO a FO podnikající 2017

Příloha k žádosti č.1.7.2

Příloha k žádosti č.2 souhlas vlastníka FO 7.2

Příloha k žádosti č.2 souhlas vlastníka PO 7.2

Plná moc 7.2

Vzor čestného prohlášení DPH 7.2

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci (T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje) a následující formuláře příloh žádosti o dotaci:

 • příloha č. 1 k žádosti s popisem projektu (všichni žadatelé),
 • příloha č. 2 (FO, PO) – souhlas vlastníka s realizací projektu (vyplňujte v případě, kdy je žadatelem, resp. příjemcem dotace osoba odlišná od vlastníka dotčené kulturní památky a ta ponese odpovědnost za realizaci prací a dodržení podmínek čerpání dotace),
 • plná moc (vyplňujte v případě spoluvlastnictví objektu),
 • čestné prohlášení o uplatňování/neuplatňování nároku na odpočet DPH na vstupu (vyplňují pouze plátci DPH).

Vyberte vždy pouze ty přílohy, které se Vás týkají!

 

Kromě těchto příloh nezapomeňte přiložit také:

 • kopii závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k provedení prací, které jsou předmětem projektu,
 • v případě restaurování restaurátorský záměr,
 • kopii smlouvy o dílo (příp. závazné objednávky) včetně položkového rozpočtu projektu na rok 2017,
 • fotodokumentaci objektu – minimálně 5 fotografií objektu,
 • u nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí a u movitých věcí čestné prohlášení o vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví,
 • v případě, že objekt, na jehož obnovu je dotace požadována, neslouží k trvalému či rekreačnímu bydlení či jako sídlo firmy, musí být s ohledem na hodnotící kritéria prokazatelně doložená jeho otevírací doba (např. zveřejněná na objektu, na internetu,…).

Při vyplňování žádosti můžete využít „Několik doporučení pro správné vyplnění žádosti“, ve kterém naleznete návod, jak úspěšně vyplnit žádost, na jaké nejčastější chyby si dát pozor apod.

 

Neváhejte také využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu před jejím finálním odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese tereza.stochlova@kraj-lbc.cz, telefonicky (tel: 485 226 594, 739 541 563) nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1425. Konzultací žádosti mohou být odstraněny chyby ve formulářích, které by mohly vést k vyřazení žádosti zejména pro administrativní nesoulad. 

 

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Několik doporučení pro správné vyplnění žádosti

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Formuláře čestných prohlášení jako příloh k uzavření smlouvy (vyberte pouze ty pro Vás vhodné):

Čestné prohlášení ve smyslu Zásad o poskytování finanční podpory z rozpočtu LK - FO

Čestné prohlášení ve smyslu Zásad o poskytování finanční podpory z rozpočtu LK - PO

Čestné prohlášení o platnosti příloh k uzavření smlouvy dodaných v roce 2016 - FO

Čestné prohlášení o platnosti příloh k uzavření smlouvy dodaných v roce 2016 - PO

Čestné prohlášení de minimis

 

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

Formulář žádosti o poskytnutí zálohy

 

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

 • formulář závěrečného vyúčtování,
 • formulář závěrečné zprávy,
 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu; přílohou faktur musí být např. výkaz měr, soupis provedených prací, podrobný rozpočet apod. z důvodu kontroly naplnění závazných parametrů projektu,
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,
 • čestné prohlášení o shodě kopií dokladů s jejich originálem - formulář fyzická osoba, formulář právnická osoba
 • kopii zápisu o převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, ze kterého bude patrný skutečný termín realizace projektu,
 • kopii dodatku ke smlouvě o dílo nebo nové objednávky v případě změny v rozsahu projektu,
 • čestné prohlášení o čerpání dalších dotačních prostředků na realizaci projektu (např. z programu ministerstva kultury) - formulář fyzická osoba, formulář právnická osoba
 • fotodokumentace realizované obnovy,
 • v případě restaurování 1 paré restaurátorské zprávy. 

 

Další kroky

Zpracovávám...