Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:82:"Individuální žádost o dotaci v oblasti akcí podporovaných Libereckým krajem";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Akce podporované Libereckým krajem> Individuální žádost o dotaci v oblasti akcí podporovaných Libereckým krajem

Akce podporované Libereckým krajem - Individuální žádost o dotaci v oblasti akcí podporovaných Libereckým krajem

Aktuálně

vyhlášení 02.01.2017
zahájení příjmu žádostí 02.01.2017
ukončení příjmu žádostí 31.12.2017

Průběžný příjem žádostí

Individuální žádost o dotaci v oblasti akcí podporovaných Libereckým krajem je program určený pro poskytnutí finančních prostředků na projekty/akce, jejichž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených dotačních programů, žadatel primárně nežádá pro svůj projekt o záštitu některého z radních Libereckého kraje nebo Zastupitelstvo Libereckého kraje již schválilo alokaci finanční podpory pro danou akci spolu se schválením rozpočtu Libereckého kraje na letošní rok.

Finanční podpora je poskytována například na žadatelův projekt, či významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní nebo jinou událost, kterou žadatel pořádá, přičemž finančně jsou podpořeny zejména projekty/akce celokrajského, případně místního významu, nebo akce nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu. 

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh. Žádost musí splňovat veškeré podmínky dané zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017.

Popis projektu

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje je žadateli sděleno písemně, nebo elektronicky, bez zbytečného odkladu, nejpozději však 15 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje. 

Žadateli o dotaci bude následně zaslána smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace včetně příloh.

Finanční podpora bude poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy. Výše zálohy činí až 100% přiznané dotace.

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla uvedením loga LK doplněného případně textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem. 

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu LK

Čestné prohlášení žadatele o čestné prohlášení žadatele o podporu z rozpočtu Libereckého kraje

Závěrečné vyúčtování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

Závěrečná zpráva o účelu vynaložení finanční podpory na projekt /akci

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu DE MINIMIS

Vypořádání (vyúčtování)

Po ukončení termínu realizace projektu je žadatel povinen do 50 dnů předložit závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

  • Závěrečné vyúčtování je dokládáno pouze do výše poskytnuté dotace a musí být předloženo na příslušném formuláři, který je žadateli zaslán společně s návrhem smlouvy, případně je uveden zde.
  • Závěrečná zpráva obsahuje informace o průběhu akce a jejími přílohami jsou například informace, jak byl prezentován Liberecký kraj, popř. fotografie a tisková zpráva. 

Závěrečné vyúčtování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

Závěrečná zpráva o účelu vynaložení finanční podpory na projekt /akci

Další kroky

Zpracovávám...