Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:65:"Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Školství a mládež> Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017

Školství a mládež - Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017

Aktuálně

vyhlášení 08.03.2017
zahájení příjmu žádostí 10.04.2017
ukončení příjmu žádostí 28.04.2017

Připravuje se schválení a vyhlášení programu.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

 • Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesný název žadatele dle dokladu o právní subjektivitě (např. veřejné rejstříky – www.justice.cz ).

Nezpůsobilí žadatelé:

Žadatelem nemůže být:

 • NNO mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu a sport

 • NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin

 • NNO zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů

 • NNO zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • Název projektu: volte stručný a věcný.

 • Účel projektu - zde napište:

„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017“.

 • Výstupy parametrů projektu (při vyplňování parametru a jeho hodnoty mějte na paměti, že tyto budou uvedeny ve smlouvě a jsou závazné). Doporučujeme vyplnit takto:

název parametru: „Velikost zasažené cílové skupiny“

měrná jednotka: „osoba“

hodnota parametru: „číslo“

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 28. 4. 2017 do 14 hodin, a to dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00 (28. 4. 2017 pouze do 14.00 hodin)

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána informace o schválení dotace, její výši a možnosti žádat o poskytnutí zálohy, výzva k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje,

 • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu.

Příjemce, se kterým byla v předchozích 3 letech uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a kterou doložil povinnými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude příjemce dokládat pouze povinné přílohy, které nejsou aktuální nebo nebyly předloženy.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

 • formulář závěrečného vyúčtování (Priloha_c_1_smlouvy_Zaverecne_vyuctovani),

 • formulář závěrečné zprávy (Priloha_c_2_smlouvy_Zaverecna_zprava),

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;

 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad),

 • příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace realizované akce, informace o spolufinancování akce Libereckým krajem).

Další kroky

Zpracovávám...