Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Regionální rozvoj

Asistenční vouchery libereckého kraje

Aktuálně

Dne 23. 6. 2020 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 210/20/ZK "Krajskou přílohu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021-2027 za Liberecký kraj".

RIS3 LK 2020P01 - Krajské domény specializaceP02 - Znalostní domény VaV LKP03 - Grafická příloha RIS3P04 - Národní karta LK

 

Dne 26. 5. 2020 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 120/20/ZK vyhlášení a podmínky programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“.

Vyhlášení:
27.05.2020
Zahájení:
27.06.2020
Ukončení:
31.01.2022

Program je určen na podporu přípravy projektové žádosti naplňující RIS3 strategii. Využít jej mohou veřejnoprávní subjekty i soukromoprávní právnické osoby, které mají sídlo či pracoviště na území Libereckého kraje. 

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s RIS3 developerem strategických projektů nebo RIS3 koordinátorem. 

Program Asistenční vouchery AVII

 

Přílohy k vyhlášenému programu

Povinné přílohy k požadované žádosti

 • Textová část k žádosti o dotaci (příloha č. 2 programu)
 • Popis projektového záměru (příloha č. 3 programu)
 • V případě, že žadatel je subjekt, který nemá v Libereckém kraji sídlo, ale pracoviště, je nutné doložit čestné prohlášení o působení subjektu v Libereckém kraji s uvedením adresy pracoviště a popisem činností prováděných tímto pracovištěm.
 • V případě, že žádost o poskytnutí dotace podá za žadatele pověřená osoba žadatele, musí předložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, ve které žadatel zmocní pověřenou osobou k úkonům spojeným s podáním žádosti.
 • V případě, kdy se na přípravě projektového záměru podílí více partnerských subjektů, je nutné doložit souhlas ochoty podílet se na realizaci projektového záměru. Partnerství je nutné stvrdit souhlasem buď na příloze programu č. 3 Popis projektového záměru nebo samostatným dokumentem – např. čestným prohlášením hlavního nositele projektu/projektového záměru.
Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Upřesnění k formuláři „Žádost o poskytnutí dotace“ v části FINANČNÍ ROZVAHA PROJEKTU:

 Žadatelé vy plní tuto část v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a příslušnou vyhláškou upravující některá ustanovení zákona o účetnictví, kterou se žadatel řídí a v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění.

 (Uvedený komentář s odkazy na Finanční rozvahu projektu je vzorovým členěním výdajů vybraných účetních jednotek, které se řídí vyhláškou 410/2009 Sb., tzn. ÚSC, DSO nebo příspěvkové organizace.)

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být doručena nejpozději do 31. 1. 2022 do 14 hodin dvěma níže uvedenými formami:

 • elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), systém umožňuje odeslat pouze žádost bez povinných příloh a zároveň
 • v tištěné podobě nebo prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami, a to nejpozději do 10 dní od podání elektronické žádosti.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

 

ID datové schránky: c5kbvkw

nebo osobně do podatelny Krajského úřadu.

 

Žádost o dotaci předkládá žadatel v zalepené obálce označené:

 • plným názvem žadatele a adresou
 • názvem projektu
 • názvem programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k podpisu smlouvy

 

 • V případě, že doklady k uzavření smlouvy bude předkládat pověřená osoba žadatele nebo smlouvu o poskytnutí dotace bude uzavírat pověřená osoba žadatele, tak pověřená osoba žadatele doloží originál nebo úředně ověřenou kopie plné moci, v které žadatel zmocní pověřenou osobu k příslušným úkonům. Doklad nesmí být starší než 90 dní.
 • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele. Příjemce, se kterým již byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v předcházejících obdobích, může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodané požadované přílohy (dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele).
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
 • Čestné prohlášení o splnění kritérií způsobilosti

Dokumenty, kterými je žadatel povinen se řídit v průběhu realizace projektu

Vypořádání (vyúčtování)

Poradí vám

Správce:
Ing. Zuzana Antlová
Ing. Vladimír Pachl
485 226 707
775 499 359
Tomáš Drašnar
604 184 158