Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Regionální rozvoj

Asistenční vouchery libereckého kraje

Aktuálně

UPOZORNĚNÍ! Dne 20. 2. 2024 Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 112/24/ZK rozhodlo o ZRUŠENÍ programu "Asistenční vouchery Libereckého kraje" z důvodu nesouladu podmínek tohoto programu s pravidly stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jakožto poskytovatelem dotace projektu "Smart Akcelerátor Libereckého kraje III", v rámci něhož je program realizován. 

Liberecký kraj již NEpřijímá žádosti o dotace.

Dne 26. 9. 2023 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 454/23/ZK vyhlášení a podmínky programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“.

Vyhlášení:
29.09.2023
Zahájení:
01.11.2023
Ukončení:
20.02.2024

Program je určen na podporu přípravy projektové žádosti naplňující RIS3 strategii. Využít jej mohou veřejnoprávní i soukromoprávní právnické osoby či fyzické osoby podnikající, které prokáží působnost na území Libereckého kraje (vyjma příspěvkových organizací zřízených krajem). 

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete zde).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Přečtěte si prosím pozorně podmínky vyhlášeného programu

Doporučujeme před podáním žádosti zkonzultujte Váš záměr s RIS3 koordinátorem. 

 

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Upřesnění k formuláři „Žádost o poskytnutí dotace“ v části FINANČNÍ ROZVAHA PROJEKTU:

 Žadatelé vy plní tuto část v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a příslušnou vyhláškou upravující některá ustanovení zákona o účetnictví, kterou se žadatel řídí a v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění.

 (Uvedený komentář s odkazy na Finanční rozvahu projektu je vzorovým členěním výdajů vybraných účetních jednotek, které se řídí vyhláškou 410/2009 Sb., tzn. ÚSC, DSO nebo příspěvkové organizace.)

 

Povinné přílohy k požadované žádosti

Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

  1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

 nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese v časech:

pondělí            8:00 – 17:00

úterý               8:00 – 14:00

středa              8:00 – 17:00

čtvrtek            8:00 – 14:00

pátek               8:00 – 14:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k podpisu smlouvy

  • V případě, že doklady k uzavření smlouvy bude předkládat pověřená osoba žadatele nebo smlouvu o poskytnutí dotace bude uzavírat pověřená osoba žadatele, tak pověřená osoba žadatele doloží originál nebo úředně ověřenou kopie platné plné moci, v které žadatel zmocní pověřenou osobu k příslušným úkonům.
  • Čestné prohlášení žadatele v souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, najdete na webových stránkách Libereckého kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/.
  • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele.
  • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.
  • Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost.
  • Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Dokumenty, kterými je žadatel povinen se řídit v průběhu realizace projektu

Vypořádání (vyúčtování)

Poradí vám

Správce:
Ing. Zuzana Antlová
Krajský RIS3 koordinátor
Ing. Vladimír Pachl
485 226 707 / 775 499 359
Finanční manažer
Ing. Zuzana Antlová
485 226 655 / 777 142 735

Přečtěte si