Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.7 PROGram NA PODPORU ČINNOSTÍ MATEŘSKÝCH CENTER

Aktuálně

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 17.12.2019  o vyhlášení Programu 2.7 – Program na podporu činností mateřských center na rok 2020. Žádosti o dotaci je možné podávat od 20.1.2020 do 5.2.2020 do 14.00 hod.

Vyhlášení:
19.12.2019
Zahájení:
20.01.2020
Ukončení:
05.02.2020

Podpora činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

2.7 Vyhlášení programu 2020

Věnujte prosím pozornost při vyplňování účelu a parametrů projektu do formuláře žádosti o dotaci – viz Vyhlášení programu, bod N (pro Vaši informaci "Vzor žádosti o dotaci")

Vzor Žádosti o poskytnutí dotace - NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3.

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace MC 2020

 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

2.7 MC textová část popisu projektu

Zpráva o činnosti mateřského centra za období roku 2019

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k podpisu smlouvy:

  • Doklad o právní subjektivitě (vyjma obce), zakládací listina, stanovy a doklady podobné povahy
  • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.
  • Čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 7 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje v souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje
  • Kopie dokladu o zřízení účtu
  • Čestné prohlášení příjemce dotace o podporu v režimu de Minimis
  • Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Eva Benešová
485 226 678