Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Tělovýchova a sport

4.23 SPORTOVNÍ AKCE pro rok 2024

Aktuálně

Doporučujeme všem žadatelům, před oficiálním podáním žádosti, zkonzultovat žádost se správcem programu.

 

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE zde !

 

Vyhlášení:
20.12.2023
Zahájení:
19.01.2024
Ukončení:
02.02.2024

Jediným pořadatelem projektu, na který je poskytnuta akce, musí být příjemce dotace. Pořadatel akce je zároveň organizátorem akce a příjem ze startovného zůstává příjemci dotace

Upozorňujeme všechny žadatele, že v programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2024 NEJSOU PODPOROVÁNY SÉRIE AKCÍ. Lze zažádat pouze na 1 konkrétní turnaj/zápas/soutěž.

Pro naplnění hodnoty parametru – počet aktivních sportovců, se aktivní sportovci započítají pouze jedenkrát i v případě, že se zúčastní více sportovních disciplín na sportovní akci, konané v jeden nebo více dnech, na niž je poskytnuta dotace.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2024

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu. Vyhlášení zahrnuje rovněž vzor žádosti a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh
T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Čestné prohlášení o výši startovného pro dotační program 4.23 Sportovní akce pro rok 2024

Doporučujeme tento vzor žádosti využít pouze pro tento program 4.23, v případě podání žádosti do jiných programů stáhněte žádost uvedenou na stránce příslušného programu.

 • Do žádosti je nutné úvést přesný název žadatele dle dokladu o právní subjektivitě (např. veřejné rejstříky - www.justice.cz)
 • Název projektu: volte stručný a věcný.
 • Účel projektu - zde napište: „REALIZACE.........“. (kdy místo teček bude doplněn název akce, na kterou je žádost o poskytnutí dotace předkládána). Tento účel bude uveden ve smlouvě. 
 • Výstupy parametrů projektu - je povinný!

název parametru: „Počet aktivních sportovců“

měrná jednotka: „aktivní sportovci“

hodnota parametru: „číslo“

Pro naplnění hodnoty parametru – počet aktivních sportovců, se aktivní sportovci započítají pouze jedenkrát i v případě, že se zúčastní více sportovních disciplín na sportovní akci, konané v jeden nebo více dnech, na niž je poskytnuta dotace! Do počtu aktivních sportovců se nezapočítávají trenéři, rozhodčí , pořadatelé, apod.

 

 • Termín realizace projektu - doporučujeme všem žadatelům, aby si zvolili takový termín realizace projektu, ve kterém jsou schopni daný projekt vyúčtovat (např.: 1. 1. – 31. 12. 2024).
 • V části ODŮVODNĚNÍ žádosti musí být uvedeno DATUM KONÁNÍ AKCE! Pokud žádost nebude obsahovat přesné a konkrétní datum konání akce, bude vyřazena z dalšího hodnocení.
 • Finanční rozvaha projektu - údaje se nepřenáší do smlouvy, jako tomu bylo v předchozích letech. Pozor na nezpůsobilé výdaje - dle vyhlášení. Řádky drobný dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, ostatní náklady zůstanou nulové. Pokud budou vyplněny, v administrativním hodnocení budou o tyto položky poníženy celkové náklady a pokud bude nová výše dotace nižší než 30.000 Kč bude žádost vyřazea z dalšího hodnocení. 

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být podána nejpozději do 2. 2. 2024 do 14:00 hodin jednou z níže uvedených způsobů:

1. ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVĚŇ DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem), jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti – odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) odešlete Žádost se všemi povinnými přílohami.

ID datové schránky: c5kbvkw

 

Pokud je vznik právního vztahu podmíněn současným podpisem dvou a více statutárních zástupců, pak je možné podat žádost prostřednictvím datové schránky pouze v případě, že bude opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem všech příslušných statutárních zástupců.

 

2. ELEKTRONICKY POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL:

(tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*)

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem), jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti – odesílá se Žádost se všemi povinnými přílohami, které se posílají přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY

a zároveň

přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY musí být spolu s přílohami odeslána rovněž Žádost ve formátu PDF (totožná s elektronickou verzí) podepsaná uznávaným elektronickým podpisem (jako další příloha).

 

3. ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVEŇ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem), jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti – odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. (Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.)

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů
a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“)
a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token).

Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas přijetí žádosti a jejích povinných příloh (elektronicky i v tištěné podobě, resp. datovou schránkou) Krajským úřadem Libereckého kraje.

 

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána informace o schválení dotace, její výši a možnosti žádat o poskytnutí zálohy, výzva k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

Povinné přílohy, bez jejichž doložení nebude smlouva ze strany Libereckého kraje podepsána:

 • čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji.
 • kopie dokladu o zřízení účtu. *

* Příjemce, se kterým byla v předchozích 3 letech podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a k podpisu této smlouvy byla předložena povinná příloha kopie dokladu o zřízení účtu, může předložit čestné prohlášení o platnosti dříve dodané povinné přílohy. Součástí čestného prohlášení je i jednoznačné definování smlouvy, k jejímuž podpisu byla povinná příloha předložena (např. číslo smlouvy). Samostatně pak bude výše uvedený příjemce dokládat pouze povinné přílohy, tj. čestné prohlášení o vyrovnání závazků, případně čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

Výše uvedené dokumenty předkládají pouze příjemci dotací a nepřikládají se k žádosti o poskytnutí dotace.

Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (prostřednictvím datové schránky nebo poštou či osobně):

Závěrečné vyúčtování projektu 2024

Power pointová prezentace - plnění propagace, převeďte do formátu pdf 

 

K závěrečnému vyúčtování je požadováno:

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, smlouvy, dohody, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu;
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (tj. výpisy z účtu v případě bezhotovostní platby nebo výdajové pokladní doklady v případě platby v hotovosti), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,
 • prokázání splnění závazných parametrů projektu – oficiální startovní nebo výsledková listina nebo prezenční listina která musí být opatřena podpisy všech startujících sportovců (čestné prohlášení příjemce dotace není považováno za průkazné doložení naplnění parametru a nebude akceptováno),
 • počet aktivních sportovců, kteří zaplatili startovné (registrační nebo účastnický poplatek) a jeho výši,
 • propozice akce,
 • fotodokumentaci projektu – min. 2 fotografie z akce,
 • příjemce dotace je povinen informovat veřejnost
  o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem – nejlépe zveřejněním loga Libereckého kraje na webových stránkách.