Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Tělovýchova a sport

4.23 SPORTOVNÍ AKCE pro rok 2022

Aktuálně

Vyhlášení:
26.01.2022
Zahájení:
25.02.2022
Ukončení:
31.03.2022

Upozorňujeme všechny žadatele, že v programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 NEJSOU PODPOROVÁNY SÉRIE AKCÍ. Lze zažádat pouze na 1 konkrétní turnaj/zápas/soutěž.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení dotačního programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2022

 

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu. Vyhlášení zahrnuje rovněž vzor žádosti a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Doporučujeme tento vzor žádosti využít pouze pro tento program 4.23, v případě podání žádosti do jiných programů stáhněte žádost uvedenou na stránce příslušného programu.

  • Do žádosti je nutné úvést přesný název žadatele dle dokladu o právní subjektivitě (např. veřejné rejstříky - www.justice.cz)
  • Název projektu: volte stručný a věcný.
  • Účel projektu - zde napište: „REALIZACE.........“. (kdy místo teček bude doplněn název akce, na kterou je žádost o poskytnutí dotace předkládána)
  • Výstupy parametrů projektu

Povinný výstup projektu!!!

název parametru: „Počet aktivních sportovců“

měrná jednotka: „aktivní sportovci“

hodnota parametru: „číslo“

 

V části ODŮVODNĚNÍ žádosti musí být uvedeno DATUM KONÁNÍ AKCE!

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být předložena nejpozději do 31. 3. 2022 do 16:00 hodin dvěma níže uvedenými formami:
1. elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY. Tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*.
a zároveň k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

nebo
2. elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), systém umožňuje odeslat žádost včetně povinných příloh.
a zároveň v tištěné podobě, nebo prostřednictvím datové schránky se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec
ID datové schránky: c5kbvkw
nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas přijetí žádosti a jejích povinných příloh (elektronicky i v tištěné podobě, resp. datovou schránkou) Krajským úřadem Libereckého kraje.
*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Je-li žadatel právnickou osobou doloží k žádosti o dotaci Úplný výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti a ne starší než 90 dnů.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána informace o schválení dotace, její výši a možnosti žádat o poskytnutí zálohy, výzva k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

  • čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 - Zásad pro poskytování finanční  podpory z rozpočtu Libereckého kraje
  • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu. 

Příjemce, se kterým byla v předchozích 3 letech uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a kterou doložil povinnými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude příjemce dokládat pouze povinné přílohy, které nejsou aktuální nebo nebyly předloženy.

Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

Závěrečné vyúčtování projektu Word

Závěrečné vyúčtování projektu Excel

  • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;
  • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad),
  • příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace realizované akce, informace o spolufinancování akce Libereckým krajem).

Plnění propagace Libereckého kraje v rámci projektu - prezentace