Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Tělovýchova a sport

4.26 PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ a MLÁDEŽE VE SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍCH

Aktuálně

Doporučujeme všem žadatelům, před oficiálním podáním žádosti, zkonzultovat žádost se správcem programu.

 

Krajský úřad Libereckého kraje zve všechny potencionální žadatele na seminář, týkající se představení podmínek vyhlášení programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2023 a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí  mládeže ve sportovních organizacích 2023. Seminář se uskuteční ve dnech 13. 2. a 16. 2. od 16 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, 3. patro, zasedací místnost č. 326.

Prosíme všechny zájemce, kteří by se chtěli semináře zúčastnit, aby vyplnili formulář (viz odkaz níže), a to do 8. 2. 2023. Po vyplnění formuláře považujeme přihlášení za závazné. Pokud se nebudete moci zúčastnit, prosím o informaci, abyste neblokovali místo dalším případným uchazečům. Vaše účast bude emailem potvrzena do 10. 2. 2023.

Odkaz na přihlášení na seminář zde.

Prezentace ze semináře ke stažení - Prezentace seminář k dotačním programům 4.23 a 4.26.

Vyhlášení:
01.02.2023
Zahájení:
03.03.2023
Ukončení:
17.03.2023

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost. 

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Čestné prohlášení 4.26 2023

Název projektu: volte stručný a věcný.

 

Účel projektu:  zde napište:„PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE REALIZOVANÁ V ...“. (kdy místo teček bude vypsán název žadatele o dotaci)

 

Výstupy parametrů projektu:

Povinný výstup projektu!

název parametru: „ČINNOST ...“ (kdy místo teček bude vyplněn název žadatele o dotaci)

měrná jednotka: „měsíc“

hodnota parametru: „12“

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 17. 3. 2023 do 14:00 hodin a to jedním z následujícíh způsobů:

1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

2. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKOU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

3. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

 

Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas přijetí žádosti a jejích povinných příloh (elektronicky i v tištěné podobě, resp. datovou schránkou) Krajským úřadem Libereckého kraje.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
  • Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.
  • V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.
Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vyúčtování/vypořádání Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně): 

- vyplněný formulář závěrečného vyúčtování/vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu:

závěrečné vyúčtování word

formulář je možné si stáhnout i v tabulkovém editoru excel:

Formular zaverene vyuctovani

Plneni_propagace_Libereckeho_kraje_v_ramci_projektu_-_prezentace

Poradí vám

Správce:
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Kateřina Kohoutová
485 226 674
778 711 004